Predlog resolucije - B8-0079/2019Predlog resolucije
B8-0079/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

23.1.2019 - (2018/2882(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Karima Delli v imenu Odbora za promet in turizem

Postopek : 2018/2882(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0079/2019
Predložena besedila :
B8-0079/2019
Sprejeta besedila :

B8-0079/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh

(2018/2882(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji za ustni odgovor o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. januarja 2006 o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh „NAIADES“ – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh (COM(2006)0006),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2006 o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh: „NAIADES“ – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh[1],

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z 10. septembra 2013 z naslovom Doseganje kakovostnega prevoza po celinskih plovnih poteh – NAIADES II (COM(2013)0623),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2014 o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh[2],

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 18. septembra 2018 z naslovom Vmesno poročilo o napredku pri izvajanju akcijskega programa NAIADES II za pospeševanje prometa po celinskih plovnih poteh (ki zajema obdobje 2014–2017) (SWD(2018)0428),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. julija 2016 z naslovom Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami (COM(2016)0501),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu[3],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker celinske plovne poti povezujejo pomembna pristanišča, mesta, industrijske centre in glavna kmetijska območja v EU, s tem pa znatno prispevajo k ciljem EU glede razogljičenja, trajnostne rasti in teritorialne kohezije;

B.  ker je potreben prehod s cestnega prevoza na prevoz po celinskih plovnih poteh, da bi uresničili cilje Pariškega sporazuma iz leta 2015 (COP21), in ker ima prevoz po celinskih plovnih poteh zadostno kapaciteto za absorpcijo mnogo večje količine tovora in potnikov, da bi razbremenil obremenjeni evropski sistem cestnega prometa;

C.  ker je prevoz po celinskih plovnih poteh bistven za zmanjšanje nadaljnjih negativnih učinkov prevoza z učinkovitejšo rabo zemljišč in energije ter zmanjšanjem hrupa in števila nesreč;

D.  ker bi bilo treba posodobiti ladjevje za plovbo po celinskih plovnih poteh in ga prilagoditi tehničnemu napredku, če naj bi se dosegla boljša okoljska učinkovitost, s tem pa zagotovila konkurenčna prednost prevoza po celinskih plovnih poteh v multimodalnem prevozu;

E.  ker so bile doslej sektorju celinskih plovnih poti namenjena omejena finančna sredstva in ker dostop do financiranja ostaja težaven za sektor, ki ga večinoma sestavljajo mala podjetja;

1.  podpira posebne ukrepe, sprejete doslej, in pozdravlja nadaljnje ukrepe, načrtovane v akcijskem programu NAIADES II za obdobje 2014–2020;

2.  poziva Komisijo, naj posodobi in podaljša program NAIADES do leta 2020, da bi zagotovila, da bo mogoče potencial prevoza po celinskih plovnih poteh kot varnega, trajnostnega in učinkovitega načina prevoza v multimodalnem sistemu prevoza v celoti izkoristiti prek dolgoročne strategije EU, namenjene uresničitvi uspešnega prehoda na druge oblike prevoza;

3.  poudarja, da je treba pri oblikovanju pobud na področju prevoza prevoz po celinskih plovnih poteh obravnavati celovito in dolgoročno v okviru politike EU za intermodalni in trajnostni promet;

4.  poudarja, da je turizem plovnih poti uspešen sektor in da je konkurenčnost pomembnih sektorjev EU odvisna od zanesljivega in stroškovno učinkovitega prevoza po celinskih plovnih poteh, kar zadeva dobavo blaga; zato poziva k proaktivnim politikam, namenjenim podpiranju trajnostnega sektorja celinskih plovnih poti, zlasti ob upoštevanju digitalnih, tehnoloških in okoljskih izzivov pri logistiki in mobilnosti;

5.  ugotavlja, da bo do leta 2050 na urbanih območjih živelo 80 % prebivalstva EU, zaradi česar se bo povečalo povpraševanje po javnem prevozu in boljši logistiki v mestih, in da je pogosto težavno in drago razširiti obstoječo kopensko infrastrukturo; poziva Komisijo in države članice, naj celinsko navigacijo vključijo v urbane in pristaniške politike ter v celoti izkoristijo potencial prevoza blaga in potnikov, glede na to, da se številna mesta EU nahajajo ob plovnih poteh, da bi se izboljšala kakovost življenja in zmanjšale ravni prezasedenosti;

6.  poudarja, da prejšnji akcijski programi niso dosegli svojih ciljev zaradi pomanjkanja namenskih sredstev; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo akcijski program NAIADES III prejel ustrezno in namensko financiranje za uresničitev svojih ciljev in da ga bo podpirala dobro strukturirana strategija politike z uresničljivimi kratko- in srednjeročnimi cilji ter konkretnim časovnim načrtom, v katerem bodo med drugim določena sredstva za izvajanje;

7.  poziva Komisijo, naj redno izvaja tržne raziskave in pripravlja napovedi, da bi bolje analizirala spreminjajoče se vzorce tovora in potnikov pri prevozu po celinskih plovnih poteh ter omogočila pripravo politik na podlagi dokazov in boljše odzivanje na nastajajoče trende in nove trge;

8.  poudarja, kako pomembno je odpraviti ozka grla, da bi dosegli plovne poti visoke kakovosti kot pogoj za razvoj in vključitev celinskega prevoza in celinskih pristanišč v vseevropsko prometno omrežje (TEN-T); poziva Komisijo, naj v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope prednost pri financiranju nameni rehabilitaciji, prilagoditvi, nadgradnji in avtomatizaciji plovnih poti, zapornic, mostov, obrežij in pristaniške infrastrukture ter izboljšanju čezmejnih odsekov osrednjega omrežja;

9.  poleg obveznosti držav članic, da do leta 2030 dokončajo osrednje omrežje, poudarja njihovo odgovornost za povečanje učinkovitosti, zanesljivosti, razpoložljivosti ter odpornosti obstoječe infrastrukture na podnebne spremembe prek rehabilitacije, da bi se zagotovila vloga prevoza po celinskih plovnih poteh kot zanesljivega načina prevoza in spodbudila pametna raba omejenih finančnih sredstev;

10.  pozdravlja delo, ki je načrtovano in se opravlja v koridorjih Atlantik, Baltik-Jadran, Sredozemlje, Severno morje-Baltik, Severno morje-Sredozemlje, Orient-Vzhodno Sredozemlje, Ren-Alpe in Ren-Donava, ter dejstvo, da v splošnem več držav članic vlaga v razvoj celinskih plovnih poti in pristanišč; zato poziva Komisijo, naj podpira izvajanje projektov v okviru vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T);

11.  poudarja, da je za učinkovit in trajnosten zaledni prevoz potrebna zadostna zmogljivost zapor in da imajo zapornice pomembno vlogo pri varnem upravljanju regulacije vode in pri pridobivanju čiste energije; zato poziva Komisijo, naj rezervira zadostna nepovratna sredstva za njihovo rehabilitacijo, nadgradnjo in obnovo;

12.  poziva Komisijo, naj prednost nameni nepovratnim sredstvom za projekte celinskih plovnih poti v splošnem, saj je se v minulih projektih kombiniranja izkazalo, da so bili glede na javno in večnamensko naravo plovnih poti zasebni partnerji vključeni le v izvajanje del, pri čemer so za financiranje ostali odgovorni javni organi;

13.  je seznanjen, da ima digitalizacija prevoza po celinskih plovnih poteh pomembno vlogo pri povečanju učinkovitosti, varnosti in okoljske učinkovitosti celinske navigacije; zato poziva Komisijo, naj pripravi strategijo izvajanja za digitalno območje celinskih plovnih poti (DINA) in ustrezen regulativni okvir za povezan in avtomatiziran prevoz po novi, vključno s prenovo Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS), ob upoštevanju obstoječih pobud, kot je informacijski sistem RhinePorts (RPIS), in vzpostavitvijo trdne pravne podlage za vso EU za čezmejno izmenjavo podatkov v zvezi s plovnimi potmi, potovanjem, tovorom in prometnimi informacijami z enotno dostopno točko;

14.  poudarja, kako pomembno je digitalne storitve celinskih plovnih poti vključiti v podatkovni tok drugih načinov prevoza, da bi olajšali nemotene multimodalne storitve od vrat do vrat, saj kombinacija fizičnega internega in sinhromodalnosti izboljšuje združevanje količin v koridorjih med pomorskimi pristanišči in zaledjem, kar vodi k bolj uravnoteženi rabi zmogljivosti kopenske infrastrukture in zmanjšanju ravni prezasedenosti ter drugih negativnih zunanjih učinkov;

15.  poudarja, da bi bilo treba za uresničitev ciljev Pariškega sporazuma iz leta 2015 (COP21) odpornost in razogljičenje prometnega sistema doseči prek pospešenega prehoda na nizkoogljični prevoz, učinkovito rabo virov in čiste pogonske sisteme; poudarja, da ta prehod zahteva ustrezne standarde in financiranje, da bi se spodbudilo inovativno upravljanje plovnih poti, širša uporaba čistih plovil in naknadno opremljanje, kjer je to mogoče, ter uporaba potrebne infrastrukture za polnjenje goriva;

16.  priporoča izkoriščanje sinergij med omrežji čiste energije in omrežji plovnih poti, da bi optimalno uporabili energijo iz hidroelektrarn na plovnih poteh, vetrno energijo v pristaniščih in druge vire čiste energije na obrežnih vozliščih mobilnosti za dobavo prometu, gospodinjstvom in industriji, ob hkratnem zmanjšanju stroškov distribucije;

17.  poudarja, kako pomembno je v sedanjih in prihodnjih programih EU, kot so Instrument za povezovanje Evrope, Obzorje 2020, Obzorje Evropa, enotni trg, Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad, zagotoviti ustrezno financiranje za novo tehnologijo, inovacije in trajnostno prometno infrastrukturo in storitve, da bi spodbudili uvajanje inovacij ter povečali okoljsko in digitalno učinkovitost prevoza po celinskih plovnih poteh; poziva Komisijo, naj vzpostavi namenske tokove financiranja, da bi uresničila ta cilj;

18.  je seznanjen, da bi bilo treba namenske tehnološke raziskave dopolniti s socialno-ekonomskimi in prednormativnimi raziskavami, da bi spodbudili inovacije pri regulaciji in financiranju ter okrepili sodelovanje tržnih akterjev pri zagotavljanju uspešnega uveljavljanja na trgu;

19.  vabi države članice, naj nadalje razvijejo nacionalne strategije za spodbujanje in podpiranje prevoza po celinskih plovnih poteh ob upoštevanju sedanjih akcijskih programov NAIADES in bodočega evropskega akcijskega programa za prevoz po celinskih plovnih poteh ter naj k temu spodbujajo tudi regionalne, lokalne in pristaniške organe;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 29. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov