Процедура : 2018/3002(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0080/2019

Внесени текстове :

B8-0080/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0099

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 139kWORD 46k
28.1.2019
PE631.681v01-00
 
B8-0080/2019

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (2018/3002(DEA))


Бернд Ланге от името на комисията по международна търговия

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))  
B8‑0080/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)08872),

–  като взе предвид писмото от 28 януари 2019 г. на комисията по международна търговия до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции(1), и по-специално член 2, параграф 3 и член 10, параграф 6 от него,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липса на такова, две години след уведомлението, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство реши с единодушие да удължи този срок;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 184/2005 установява обща рамка за системното изготвяне на статистика на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции;

В.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза би довело до това, че Обединеното кралство ще стане трета държава и следователно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции би трябвало да отразява Обединеното кралство като трета държава, а не като държава членка;

Г.  като има предвид, че единствените изменения, които се предвиждат в Делегирания регламент C(2018)08872, е Обединеното кралство да бъде класифицирано като трета държава за целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 184/2005;

Д.  като има предвид, че своевременното публикуване на делегирания регламент в Официален вестник на ЕС би дало възможност за по-голяма правна сигурност и подходящо време за изпълнение преди 30 март 2019 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу Делегиран регламент C(2018)08872;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

 

(1)

OВ L 35, 12.11.2005 г, стр. 23.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност