Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0082/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0082/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0061

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 153kWORD 45k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(1), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(2), και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3),

  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και, ιδίως, το άρθρο 233 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διεξήχθησαν χωρίς να τηρηθούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία και σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλες δημοκρατικές χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε παράνομα την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στη δημοκρατική αντιπολίτευση και στους πολιτικούς κρατουμένους της Βενεζουέλας·

1.  αναγνωρίζει τον κ. Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, όπως ορίζεται στο άρθρο 233 αυτού·

2.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να υιοθετήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ισχυρή, ενιαία στάση και να αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως τον μοναδικό νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της χώρας έως ότου προκηρυχθούν νέες εκλογές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλά άλλα δημοκρατικά κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νέα προσωρινή προεδρία·

3.  καταδικάζει δριμύτατα τη βία που οδηγεί σε δολοφονίες και τραυματισμούς, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων της· παροτρύνει τις de facto αρχές της Βενεζουέλας να ενεργήσουν ώστε να δοθεί τέλος σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μεριμνήσουν ώστε οι αυτουργοί τους να λογοδοτήσουν και να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου