Menetlus : 2019/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0082/2019

Esitatud tekstid :

B8-0082/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0061

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 135kWORD 44k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(1), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(2) ning 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3),

  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 20. mail 2018 toimunud valimised ei vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et EL koos teiste demokraatlike riikide ja piirkondlike organisatsioonidega ei ole neid valimisi ega selle ebaseadusliku protsessi tulemusel antud volitusi tunnistanud;

B.  arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

C.  arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó ametisse Venezuela ajutise presidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

D.  arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt nõudnud Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil demokraatia ja õigusriigi taastamist;

E.  arvestades, et 2017. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse eest Venezuela demokraatlikule opositsioonile ja poliitvangidele;

1.  tunnustab Juan Guaidód Venezuela Bolívari Vabariigi seadusliku ajutise presidendina vastavalt Venezuela põhiseaduse artiklile 233;

2.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles võtma koos ELi liikmesriikidega üles võtma tugeva ühtse seisukoha ning tunnustama Juan Guaidód kuni uute valimiste väljakuulutamiseni riigi ainsa seadusliku ajutise presidendina; väljendab rahulolu selle üle, et paljud demokraatlikud riigid on uut ajutist presidenti juba tunnustanud;

3.  mõistab teravalt hukka vägivalla, mille käigus on inimesti tapetud ja surma saanud, ning avaldab ohvrite peredele ja sõpradele siirast kaastunnet; nõuab, et de facto Venezuela ametivõimud lõpetaksid igasuguse inimõiguste rikkumise, võtaksid süüdlased vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika