Päätöslauselmaesitys - B8-0082/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0082/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2019

Menettely : 2019/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0082/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0082/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0082/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2543(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[2] ja 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3], antamansa päätöslauselmat,

  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset valtiot ja alueelliset järjestöt eivät tunnustaneet näitä vaaleja eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

B.  ottaa huomioon, että Nicolas Maduro anasti 10. tammikuuta 2019 laittomasti ja vastoin perustuslaillista järjestystä presidentin toimivallan itselleen korkeimman oikeuden edessä;

C.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2019 Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti kansalliskokouksen laillisesti ja demokraattisesti valitsema puhemies Juan Guaido vannoi valan, jolla hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on toistuvasti vaatinut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Venezuelaan uskottavan poliittisen prosessin avulla;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti myönsi vuonna 2017 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja poliittisille vangeille;

1.  tunnustaa Guaidon Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti;

2.  pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita ottamaan vahvan, yhtenäisen kannan ja tunnustamaan Juan Guaidon maan ainoana laillisena presidenttinä, kunnes uudet vaalit voidaan järjestää; pitää myönteisenä, että monet muut demokraattiset valtiot ovat jo tunnustaneet uuden väliaikaisen presidentin;

3.  tuomitsee jyrkästi surmiin ja kuolonuhreihin johtaneen väkivallan ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa surmattujen perheille ja ystäville; kehottaa Venezuelan viranomaisia tosiasiallisesti lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeutetulle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö