Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0082/2019

Ingediende teksten :

B8-0082/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 43k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, en met name zijn resolutie van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela(1), zijn resolutie van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land met Colombia en Brazilië(2), en zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela(3),

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

–  gezien de Venezolaanse grondwet, met name artikel 233 daarvan,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat bij de verkiezingen die op 20 mei 2018 werden gehouden, niet aan de minimale internationale normen voor een geloofwaardig verkiezingsproces is voldaan en politiek pluralisme, democratie, transparantie en de rechtsstaat met voeten zijn getreden; overwegende dat de EU, samen met andere democratische landen en regionale organisaties, deze verkiezingen noch de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de macht zijn gekomen, heeft erkend;

B.  overwegende dat Nicolás Maduro op 10 januari 2019 voor het Venezolaanse hooggerechtshof op onrechtmatige wijze en in overtreding van de grondwettelijke orde de presidentiële macht heeft gegrepen;

C.  overwegende dat de wettig en democratisch gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, op 23 januari 2019 werd beëdigd als interim-president van Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;

D.  overwegende dat de Europese Unie herhaaldelijk heeft aangedrongen op herstel van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela via een geloofwaardig politiek proces;

E.  overwegende dat het Europees Parlement in 2017 zijn Sacharovprijs voor de vrijheid van denken heeft uitgereikt aan de democratische oppositie en politieke gevangenen in Venezuela;

1.  erkent Juan Guaidó als legitieme interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela overeenkomstig de Venezolaanse grondwet zoals bepaald in artikel 233 daarvan;

2.  verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) tezamen met de lidstaten een krachtig en eensluidend standpunt in te nemen en Juan Guaidó te erkennen als enige legitieme interim-president van het land totdat er nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven; is ingenomen met het feit dat veel andere democratische staten het nieuwe interim-presidentschap reeds hebben erkend;

3.  veroordeelt met klem het geweld, dat heeft geleid tot doden en gewonden, en betuigt zijn oprechte medeleven aan de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers; dringt er bij de de facto Venezolaanse autoriteiten op aan een eind te maken aan de mensenrechtenschendingen, de daders ter verantwoording te roepen, en erop toe te zien dat alle fundamentele vrijheden en mensenrechten volledig worden geëerbiedigd;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige tijdelijke president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

(3)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid