Förslag till resolution - B8-0082/2019Förslag till resolution
B8-0082/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0082/2019

Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0082/2019
Ingivna texter :
B8-0082/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0082/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[2] och av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[3],

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artikel 233,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det val som hölls den 20 maj 2018 uppfyllde inte de internationella miniminormerna för ett trovärdigt förfarande och respekterade inte politisk mångfald, demokrati, transparens och rättsstatsprincipen. EU och andra demokratiska länder och regionala organisationer erkände varken valet eller de myndigheter som inrättades genom denna olagliga process.

B.  Den 10 januari 2019 tillskansade sig Nicolás Maduro olagligen och i strid med den konstitutionella ordningen den presidentiella makten inför landets högsta domstol.

C.  Den 23 januari 2019 svors den lagenligt och demokratiskt valda ordföranden för nationalförsamlingen, Juan Guaidó, in som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

D.  Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen efterlyst ett återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom en trovärdig politisk process.

E.  År 2017 tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet den demokratiska oppositionen och politiska fångar i Venezuela.

1.  Europaparlamentet erkänner Juan Guaidó som Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) att tillsammans med medlemsstaterna inta en stark och enad ståndpunkt, och att erkänna Juan Guaidó som landets enda legitima interimspresident till dess att ett nytt val kan utlysas. Parlamentet välkomnar att många andra demokratiska länder redan har erkänt det nya interimspresidentskapet.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt våldet, som utmynnat i mord och dödsfall, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och vänner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska de facto-myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy