Päätöslauselmaesitys - B8-0083/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0083/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2019

Menettely : 2019/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0083/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0083/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0083/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2543(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan presidentinvaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla[2] ja 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 19. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 Venezuelassa järjestetyt presidentinvaalit toimitettiin tavalla, joka ei ollut uskottavan prosessin kansainvälisten vähimmäisvaatimusten mukainen ja jossa ei kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset valtiot sekä alueelliset ja kansainväliset järjestöt eivät tunnustaneet vaaleja, niiden tulosta eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

B.  toteaa, että Venezuelassa on ennennäkemättömän vakava sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on seurausta poliittisesta kriisistä;

C.  ottaa huomioon, että Nicolás Maduro anasti 10. tammikuuta 2019 laittomasti ja vastoin perustuslaillista järjestystä presidentin toimivallan itselleen korkeimman oikeuden edessä;

D.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2019 Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti kansalliskokouksen legitiimisti ja demokraattisesti valitsema presidentti Juan Guaidó vannoi valan, jolla hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

E.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti vaatinut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Venezuelaan uskottavan poliittisen prosessin avulla;

1.  ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelaa kansaa kohtaan;

2.  tunnustaa Juan Guaidón Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi, joka on asetettu virkaan Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti;

3.  pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita omaksumaan vahvan ja yhtenäisen kannan sekä tunnustamaan Juan Guaidón maan ainoana laillisena väliaikaisena presidenttinä, kunnes uusista vaaleista ilmoitetaan; pitää myönteisenä, että useat demokraattiset valtiot ovat jo tunnustaneet uuden väliaikaisen presidentin;

4.  tuomitsee jyrkästi äskettäisen väkivallan, surmat ja uhriksi joutumiset ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien sukulaisille; kehottaa Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeutetulle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö