Procedura : 2019/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0083/2019

Teksty złożone :

B8-0083/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0061

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 145kWORD 44k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP))  
B8‑0083/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów prezydenckich w Wenezueli(1), rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach(2) oraz rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(3),

–  uwzględniając statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając konstytucję Wenezueli, w szczególności jej art. 233,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wybory prezydenckie w Wenezueli, które odbyły się 20 maja 2018 r., przeprowadzono bez poszanowania minimalnych standardów międzynarodowych dotyczących wiarygodnego procesu wyborczego oraz w sprzeczności z zasadami pluralizmu politycznego, demokracji, przejrzystości i praworządności; mając na uwadze, że UE wraz z innymi państwami demokratycznymi oraz organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi nie uznała tych wyborów, ich wyniku ani władz powołanych w następstwie tego bezprawnego procesu;

B.  mając na uwadze, że na skutek kryzysu politycznego Wenezuela jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie społecznym, gospodarczym i humanitarnym;

C.  mając na uwadze, że 10 stycznia 2019 r. Nicolás Maduro bezprawnie i wbrew porządkowi konstytucyjnemu uzurpował sobie władzę prezydencką przed Sądem Najwyższym;

D.  mając na uwadze, że 23 stycznia 2019 r. legalnie i demokratycznie wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaidó z własnej inicjatywy został zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta Wenezueli zgodnie z art. 233 konstytucji tego kraju;

E.  mając na uwadze, że Unia Europejska wielokrotnie wzywała do przywrócenia demokracji i praworządności w Wenezueli w drodze wiarygodnego procesu politycznego;

1.  wyraża solidarność z narodem Wenezueli;

2.  uznaje Juana Guaidó za prawowitego tymczasowego prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli zgodnie z art. 233 konstytucji Wenezueli;

3.  apeluje do wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel i państw członkowskich UE o zajęcie zdecydowanego i jednolitego stanowiska oraz o uznanie Juana Guaidó za jedynego prawowitego tymczasowego prezydenta kraju do czasu zarządzenia nowych wyborów; wyraża zadowolenie w związku z tym, że kilka demokratycznych państw uznało już nowego tymczasowego prezydenta;

4.  zdecydowanie potępia niedawne akty przemocy i zabójstwa, których skutkiem są straty w ludziach, oraz przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom ofiar; apeluje do władz Wenezueli o położenie kresu wszelkim naruszeniom praw człowieka, o pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności oraz o zagwarantowanie pełnego poszanowania wszystkich podstawowych wolności i praw człowieka;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi Republiki i Zgromadzenia Narodowego Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności