Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0084/2019

Indgivne tekster :

B8-0084/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0061

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 139kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(1), af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets landegrænser med Columbia og Brasilien(2) og af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela(3),

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og ikke overholdt principperne om politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed eller retsstatsprincippet; der henviser til, at EU sammen med en række demokratiske lande og regionale organisationer ikke anerkendte valget eller de myndigheder, der tog magten ved denne illegitime proces;

B.  der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for landets Højesteret;

C.  der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

D.  der henviser til, at der har fundet protesttilkendegivelser og demonstrationer sted i mere end 60 af landets byer siden den 21. januar, den største heraf den 23. januar i Caracas; der henviser til, at der er rapporteret om talrige dødsfald i forbindelse med demonstrationer og uroligheder; der henviser til, at alvorlige menneskerettighedsovertrædelser fortsat finder sted som følge af voldshandlinger og undertrykkelse af sociale protestaktioner, ulovlige razziaer, vilkårlige anholdelser og stigmatisering og forfølgelse af oppositionsaktivister;

E.  der henviser til, at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) den 25. januar 2019 tilstod beskyttelsesforanstaltninger til Juan Guaidó;

F.  der henviser til, at EU gentagne gange har opfordret til "genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces";

G.  der henviser til, at anklageren ved Den Internationale Straffedomstol den 8. februar 2018 iværksatte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela, på baggrund af påstande fremsat af NGO'er og enkeltpersoner;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i december 2017 tildelte Sakharov-pris for tankefrihed til Venezuelas demokratiske opposition;

1.  anerkender og udtrykker sin fulde støtte til formanden for Nationalforsamlingen, Juan Guaidó, som den 23. januar påtog sig hvervet som fungerende præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela som konsekvens af Maduro-regimes illegitimitet og i henhold til den venezuelanske forfatning, som anført i dennes artikel 233;

2.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til sammen med EU-medlemsstaterne at indtage en håndfast, fælles holdning i sagen såvel som at anerkende Juan Guaidó som landets eneste legitime midlertidige præsident, indtil der kan indkaldes til nyt valg, så tidligt som muligt; glæder sig over, at mange andre demokratiske stater allerede har anerkendt den nye midlertidige præsident;

3.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at samarbejde med de lande, der er medlemmer af Limagruppen, navnlig dem der har anerkendt Juan Guaidó som Venezuelas midlertidige præsident, på grundlag af en fælles dagsorden for fuldstændig genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet og løsning af den humanitære krise i Venezuela;

4.  gentager sin fulde tilslutning til Nationalforsamlingen, der udgør Venezuelas demokratiske valgte, legitime instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed; glæder sig i den forbindelse over de beskyttelsesforanstaltninger, som IACHR har truffet til fordel for Juan Guaidó;

5.  opfordrer derfor indtrængende Maduros de facto-regering til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle medlemmer af nationalforsamlingen, herunder dets formand Juan Guaidó, og befolkningen som helhed;

6.  fordømmer den voldsomme undertrykkelse af den fredelige opposition og de demokratisk valgte medlemmer af nationalforsamlingen og dens formand Juan Guaidó, navnlig efter hans edsaflæggelse som præsident for Venezuela;

7.  fordømmer på det kraftigste volden, der har medført drab og sårede, og udtrykker sin dybe medfølelse med deres pårørende og venner; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at standse alle menneskerettighedskrænkelser og drage gerningsmændene til ansvar og til at sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

8.  tilslutter sig til fulde FN's generalsekretærs opfordring til, at der gennemføres en uafhængig og fuldstændig undersøgelse af de indberettede tilfælde af døde og sårede; gentager sin fulde støtte til, at Den Internationale Straffedomstol indleder en undersøgelse;

9.  støtter fortsat op om, at EU indfører yderligere målrettede og reversible sanktioner, men mener, at der skal gøres mere; opfordrer derfor Rådet til at udvide sanktionslisten til at omfatte andre repræsentanter for de illegitime venezuelanske myndigheder og deres familiemedlemmer; opfordrer Rådet til at overveje at indføre sanktioner over for venezuelanske olieselskaber, herunder hvad angår forbindelser med det statsejede selskab PDVSA;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

Seneste opdatering: 31. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik