Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0084/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0084/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0061

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))  
B8‑0084/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(1), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(2) και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3),

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και συγκεκριμένα το άρθρο 233 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές της 20ής Μαΐου 2018 διεξήχθησαν χωρίς να τηρηθούν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία και σε συνθήκες απαξίωσης του πολιτικού πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλες δημοκρατικές χώρες και με περιφερειακούς οργανισμούς, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, παρανόμως και κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πράξεις διαμαρτυρίας και διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα από τις 21 Ιανουαρίου και έπειτα, με τη μεγαλύτερη να πραγματοποιείται στο Καράκας στις 23 Ιανουαρίου· λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές για απώλειες ζωών κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων και των ταραχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται αφού συνεχίζονται οι πράξεις βίας για την καταστολή των κοινωνικών διαμαρτυριών, οι επιδρομές της αστυνομίας, οι αυθαίρετες συλλήψεις, η σπίλωση και οι διωγμοί των στελεχών της αντιπολίτευσης

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιανουαρίου 2019, η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) έλαβε προστατευτικά μέτρα προφύλαξης υπέρ του Juan Guaidó·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένως την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2018, η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, με βάση καταγγελίες που υπέβαλαν ΜΚΟ και ιδιώτες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας·

1.  αναγνωρίζει και στηρίζει απολύτως τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Juan Guaidó ο οποίος, στις 23 Ιανουαρίου, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας λόγω της έλλειψης νομιμοποίησης του καθεστώτος του Nicolas Maduro και σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

2.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να υιοθετήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ισχυρή, ενιαία στάση και να αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως τον μοναδικό νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της χώρας έως ότου προκηρυχθούν νέες εκλογές, το συντομότερο δυνατό· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι πολλά άλλα δημοκρατικά κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νέα προσωρινή προεδρία·

3.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν μαζί με τα κράτη της Ομάδας της Λίμα ιδίως, αλλά και με όσα κράτη έχουν αναγνωρίσει την προσωρινή προεδρία του Juan Guaidó, βάσει κοινού χρονοδιαγράμματος, για την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και για την εξεύρεση λύσης στην ανθρωπιστική κρίση της Βενεζουέλας·

4.  διατυπώνει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του προς την Εθνοσυνέλευση, το δημοκρατικά εκλεγμένο και νόμιμο θεσμικό όργανο της Βενεζουέλας, του οποίου οι εξουσίες χρήζουν αποκατάστασης και σεβασμού, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και της ασφάλειας των μελών του· εκφράζει επ 'αυτού την ικανοποίησή του για τα προστατευτικά μέτρα προφύλαξης που έλαβε η IACHR υπέρ του Juan Guaidó·

5.  προτρέπει τη ντε φάκτο κυβέρνηση Maduro συνεπώς να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των μελών της Εθνοσυνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, Juan Guaidó, και ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας·

6.  καταδικάζει την βιαιότατη καταστολή με θύματα την φιλειρηνική αντιπολίτευση και τα δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη και τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ιδίως μετά την ορκωμοσία του τελευταίου ως προσωρινού Προέδρου της Βενεζουέλας·

7.  καταδικάζει απερίφραστα τη βία που οδηγεί σε δολοφονίες και τραυματισμούς και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων της· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να ενεργήσουν προκειμένου να δοθεί τέλος σε όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λογοδοτήσουν οι αυτουργοί τους, καθώς επίσης και να μεριμνήσουν για τον σεβασμό όλων των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για διεξαγωγή ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης έρευνας για τις απώλειες που καταγγέλλονται· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της έναρξης ανακρίσεων από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

9.  εξακολουθεί να στηρίζει την εκ μέρους της ΕΕ επιβολή πρόσθετων στοχευμένων και αναστρέψιμων κυρώσεων, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα· ζητεί συνεπώς από το Συμβούλιο να διευρύνει τον κατάλογο των κυρώσεων συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν και άλλους εκπροσώπους του παράνομου καθεστώτος της Βενεζουέλας και μέλη των οικογενειών τους· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων επί του πετρελαίου της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων των δοσοληψιών με την κρατικής ιδιοκτησίας PDVSA·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου