Menetlus : 2019/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0084/2019

Esitatud tekstid :

B8-0084/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0061

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 137kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(1), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(2) ning 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 20. mail 2018 toimunud valimised ei vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et EL koos teiste demokraatlike riikide ja piirkondlike organisatsioonidega ei ole neid valimisi ega selle ebaseadusliku protsessi tulemusel antud volitusi tunnistanud;

B.  arvestades, et 10. jaanuaril 2019 anastas Nicolás Maduro ülemkohtu ees ebaseaduslikult ja põhiseadusliku korra vastaselt presidendivõimu;

C.  arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati Venezuela rahvuskogu õiguspäraselt ja demokraatlikult valitud esimees Juan Guaidó ametisse Venezuela üleminekupresidendina kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233;

D.  arvestades, et alates 21. jaanuarist 2019 on üle riigi enam kui 60 linnas esinenud proteste ja meeleavaldusi, neist suurim toimus 23. jaanuaril Caracases; arvestades, et meeleavalduste ja rahutustega seoses on teatatud paljudest hukkunutest; arvestades, et sotsiaalsete protestide vastu suunatud vägivallateod ja nende protestide mahasurumine, ebaseaduslikud haarangud, meelevaldsed vahistamised ning opositsiooniaktivistide häbimärgistamine ja tagakiusamine põhjustavad endiselt raskeid inimõiguste rikkumisi;

E.  arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjon (IACHR) kiitis 25. jaanuaril 2019 heaks ettevaatusabinõud Juan Guaidó kaitseks;

F.  arvestades, et EL on korduvalt nõudnud demokraatia ja õigusriigi põhimõtte taastamist Venezuelas usaldusväärse poliitilise protsessi abil;

G.  arvestades, et 8. veebruaril 2018 alustas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör – valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja üksikisikutelt saadud nõudmiste toel – Venezuela olukorra kohta eeluurimist,

H.  arvestades, et 2017. aastal andis Euroopa Parlament Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest Venezuela demokraatlikule opositsioonile;

1.  tunnustab rahvuskogu esimeest Juan Guaidód, kes võttis 23. jaanuaril 2019 Venezuela Bolívari Vabariigi üleminekupresidendi rolli, arvestades Nicolas Maduro režiimi ebaseaduslikkust ja kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 233, ning avaldab talle täit toetust;

2.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat koos liikmesriikidega üles asuma tugevale ühtsele seisukohale ning tunnustama Juan Guaidód riigi ainsa seadusliku üleminekupresidendina, kuni võimalikult kiiresti korraldatakse uued valimised; väljendab heameelt asjaolu üle, et paljud teised demokraatlikud riigid on uut üleminekupresidenti juba tunnustanud;

3.  nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid teeksid koostööd eelkõige Lima rühma kuuluvate riikidega, ja nendega, kes on üleminekupresidenti Juan Guaidód tunnustanud, demokraatia ja õigusriigi täieliku taastamise ühise tegevuskava loomiseks ning Venezuela humanitaarkriisi lahendamiseks;

4.  kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela demokraatlikult valitud seaduslikku organit, mille volitused tuleb taastada ja tagada, muu hulgas austada rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust; peab sellega seoses tervitatavaks IACHRi poolt heaks kiidetud ettevaatusabinõusid Juan Guaidó kaitseks;

5.  nõuab seetõttu tungivalt, et Maduro de facto valitsus austaks kõigi rahvuskogu liikmete ja ka selle esimehe Juan Guaidó ning riigi laiema elanikkonna inimõigusi ja põhivabadusi;

6.  mõistab hukka ägedad repressioonid, mis on suunatud rahumeelse opositsiooni ja rahvuskogu demokraatlikult valitud liikmete ning esimehe Juan Guaidó vastu, eelkõige pärast tema Venezuela üleminekupresidendina ametisse vannutamist;

7.  mõistab teravalt hukka vägivalla, mille käigus on inimesti tapetud ja surma saanud, ning avaldab ohvrite peredele ja sõpradele siirast kaastunnet; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud teeksid lõpu kõigile inimõiguste rikkumistele ja võtaksid nende eest vastutajad vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku austamise;

8.  toetab kindlalt ÜRO peasekretäri nõudmist uurida teatatud surmajuhtumeid sõltumatult ja täielikult; kordab, et toetab täielikult uurimise alustamist Rahvusvahelises Kriminaalkohtus;

9.  toetab jätkuvalt ELi sihipäraste ja tagasipööratavate lisasanktsioonide kehtestamist, kuid on arvamusel, et vaja on teha veel rohkem; kutsub seetõttu nõukogu üles laiendama sanktsioonide nimekirja ja lisama sellesse teised ebaseaduslike Venezuela ametivõimude esindajad ja nende pereliikmed; nõuab, et nõukogu kaaluks sanktsioonide kehtestamist Venezuela nafta, sealhulgas riigiettevõttega PDVSA tehtavate tehingute suhtes;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule üleminekupresidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika