Päätöslauselmaesitys - B8-0084/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0084/2019

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

  30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2019

  Menettely : 2019/2543(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0084/2019
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0084/2019
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0084/2019

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

  (2019/2543(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[2] ja 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3] antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

  –  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset valtiot ja alueelliset järjestöt eivät tunnustaneet näitä vaaleja eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

  B.  ottaa huomioon, että Nicolas Maduro anasti 10. tammikuuta 2019 laittomasti ja vastoin perustuslaillista järjestystä presidentin toimivallan itselleen korkeimman oikeuden edessä;

  C.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2019 Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti kansalliskokouksen legitiimisti ja demokraattisesti valitsema puhemies Juan Guaido vannoi valan, jolla hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

  D.  ottaa huomioon, että eri puolilla maata on järjestetty tammikuun 21. päivän 2019 jälkeen mielenosoituksia yli 60 kaupungissa ja että laajin niistä järjestettiin Caracasissa 23. tammikuuta; toteaa, että mielenosoitusten ja levottomuuksien yhteydessä on tietojen mukaan kuollut lukuisia ihmisiä; toteaa, että väkivaltaisuudet ja sosiaalisten mielenosoitusten tukahduttaminen, laittomat ratsiat, mielivaltaiset pidätykset sekä oppositioaktivistien leimaaminen ja vainoaminen aiheuttavat edelleen vakavia ihmisoikeusloukkauksia;

  E.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta (IACHR) hyväksyi 25. tammikuuta 2019 ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen Juan Guaidón suojelemiseksi;

  F.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti vaatinut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Venezuelaan uskottavan poliittisen prosessin avulla;

  G.  ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä aloitti Venezuelan tilanteen esitutkinnan kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten henkilöiden esittämien väitteiden pohjalta;

  H.  toteaa, että Euroopan parlamentti myönsi joulukuussa 2017 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Venezuelan demokraattiselle oppositiolle;

  1.  tunnustaa ja antaa täyden tukensa kansalliskokouksen puhemiehelle Juan Guaidólle, joka ryhtyi 23. tammikuuta 2019 Nicolas Maduron hallinnon laittomuus huomioon ottaen hoitamaan Venezuelan bolivariaanisen tasavallan virkaa tekevän presidentin tehtävää Venezuelan perustuslain 233 pykälän nojalla;

  2.  pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita omaksumaan yhtenäisen vahvan kannan sekä tunnustamaan Juan Guaidon maan ainoana laillisena väliaikaisena presidenttinä, kunnes uudet vaalit voidaan järjestää mahdollisimman nopeasti; pitää myönteisenä, että monet muut demokraattiset valtiot ovat jo tunnustaneet uuden väliaikaisen presidentin;

  3.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä Liman ryhmän maiden kanssa ja erityisesti niiden maiden kanssa, jotka ovat tunnustaneet Juan Guaidón väliaikaiseksi presidentiksi ja joiden yhteisenä tavoitteena on demokratian ja oikeusvaltion täysimääräisen palauttaminen sekä Venezuelan humanitaarisen kriisin ratkaiseminen;

  4.  toistaa tukevansa täysin Venezuelan demokraattisesti valittua ja laillista elintä, kansalliskokousta, ja katsoo, että sille on palautettava valta, jota on kunnioitettava myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta; pitää tässä yhteydessä myönteisinä IACHR:n hyväksymiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Juan Guaidón suojelemiseksi;

  5.  kehottaa näin ollen tosiasiallista Maduron hallintoa kunnioittamaan kaikkien kansalliskokouksen jäsenten, myös puhemies Juan Guaidón, ja koko väestön ihmisoikeuksia ja perusvapauksia;

  6.  tuomitsee ankarat sortotoimet, jotka kohdistettiin rauhanomaiseen oppositioon ja kansalliskokouksen demokraattisesti valittuihin jäseniin ja sen puhemieheen Juan Guaidóon etenkin sen jälkeen, kun tämä oli vannonut virkavalansa Venezuelan väliaikaisena presidenttinä;

  7.  tuomitsee jyrkästi surmiin ja kuolonuhreihin johtaneen väkivallan ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa surmattujen perheille ja ystäville; kehottaa Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

  8.  tukee voimakkaasti YK:n pääsihteerin vaatimusta suorittaa riippumaton ja perusteellinen tutkinta tapauksista, joihin liittyy raporttien mukaan kuolonuhreja; toteaa uudelleen kannattavansa täysin sitä, että Kansainvälinen rikostuomioistuin ryhtyy tutkimaan väitteitä;

  9.  tukee edelleen EU:n määräämiä uusia kohdennettuja ja kumottavissa olevia pakotteita, mutta katsoo, että lisätoimia tarvitaan; kehottaakin neuvostoa laajentamaan pakotteiden luetteloa ulottamalla sen koskemaan myös muita Venezuelan laittoman hallinnon edustajia ja heidän perheenjäseniään; pyytää neuvostoa harkitsemaan pakotteiden asettamista venezuelalaiselle öljylle, valtionyhtiö PDVSA:n kanssa tehtävät liiketoimet mukaan luettuina;

  10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeutetulle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

  Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö