Procedūra : 2019/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0084/2019

Pateikti tekstai :

B8-0084/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0061

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 151kWORD 44k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(1), 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(2) ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant minimalių tarptautinių standartų, užtikrinančių proceso patikimumą, ir nebuvo laikomasi politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis ir regioninėmis organizacijomis nepripažino nei rinkimų, nei vykdant tokį neteisėtą procesą įsteigtų valdžios institucijų;

B.  kadangi 2019 m. sausio 10 d. Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę tvarką pradėjo vykdyti jam nepriklausančius prezidento įgaliojimus prisiekdamas Aukščiausiame Teisingumo teisme;

C.  kadangi 2019 m. sausio 23 d. teisėtai ir demokratiškai išrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Juan Guaidó prisaikdintas kaip laikinasis Venesuelos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

D.  kadangi daugiau kaip 60 miestų visoje šalyje nuo 2019 m. sausio 21 d. vyksta protestai ir demonstracijos – didžiausia iš jų vyko sausio 23 d. Karakase; kadangi pranešama, jog vykstant demonstracijoms ir neramumams žuvo daug žmonių; kadangi vykdant smurto veiksmus ir represijas prieš socialinius protestus, neteisėtus reidus, savavališkus suėmimus ir stigmatizuojant bei persekiojant opozicijos aktyvistus tebėra stipriai pažeidžiamos žmogaus teisės;

E.  kadangi 2019 m. sausio 25 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisija (IACHR) nustatė atsargumo priemones Juanui Guaidó apsaugoti;

F.  kadangi ES ne kartą ragino Venesueloje atkurti demokratiją ir teisinę valstybę vykdant patikimą politinį procesą;

G.  kadangi 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuratūra, remdamasi gautais NVO ir piliečių skundais, pradėjo ikiteisminį padėties Venesueloje tyrimą;

H.  kadangi 2017 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas Venesuelos demokratinei opozicijai paskyrė Sacharovo premiją už minties laisvę;

1.  pripažįsta Nacionalinės Asamblėjos pirmininką Juaną Guaidó, kuris 2019 m. sausio 23 d., atsižvelgiant į Nicolás Maduro režimo neteisėtumą, pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį tapo laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu, ir reiškia jam visapusišką paramą;

2.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su valstybėmis narėmis laikytis tvirtos, vieningos pozicijos ir kuo greičiau pripažinti Juaną Guaidó kaip vienintelį teisėtą šalies laikinąjį prezidentą, kol bus surengti nauji rinkimai; palankiai vertina tai, kad daugelis kitų demokratinių valstybių jau pripažino naujo laikinojo prezidento įgaliojimus;

3.  primygtinai ragina ES ir valstybes nares ypač bendradarbiauti su Limos grupei priklausančiomis šalimis ir su tomis šalimis, kurios pripažino Juano Guaidó, kaip laikinojo prezidento, įgaliojimus, rengiant bendrą darbotvarkę siekiant visiškai atkurti demokratiją ir teisinę valstybę ir įveikti humanitarinę krizę Venesueloje;

4.  patvirtina, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra demokratiškai išrinkta ir teisėta Venesuelos valdžios institucija ir kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiami; šiuo klausimu palankiai vertina Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos suteiktas apsaugos priemones Juanui Guaidó;

5.  todėl primygtinai ragina de facto N. Maduro administraciją paisyti visų Nacionalinės Asamblėjos narių, taip pat ir jos pirmininko Juano Guaidó, ir visų šalies gyventojų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių;

6.  smerkia žiaurias represijas, nukreiptas prieš taikią opoziciją ir demokratiškai išrinktus Nacionalinės Asamblėjos narius bei jos pirmininką Juaną Guaidó, ypač po to, kai Juan Guaidó prisiekė kaip laikinasis Venesuelos prezidentas;

7.  griežtai smerkia smurtą ir daug gyvybių pareikalavusias žudynes ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus ir patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis, taip pat užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

8.  tvirtai remia JT generalinio sekretoriaus raginimą atlikti nepriklausomą ir visapusišką pranešimų apie aukas tyrimą; pakartoja, kad visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo pradėtą tyrimą;

9.  toliau remia ES taikomas papildomas tikslines ir atšaukiamas sankcijas, tačiau mano, kad reikia imtis daugiau veiksmų; todėl ragina Tarybą išplėsti sankcijų sąrašą, kad sankcijos būtų taikomos ir kitiems neteisėtų Venesuelos valdžios institucijų atstovams ir jų šeimos nariams; ragina Tarybą svarstyti galimybę taikyti sankcijas Venesuelos naftai, įskaitant sandorius su valstybės valdoma bendrove PDVSA;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika