Procedūra : 2019/2543(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0084/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0084/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0061

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 166kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstā pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2019/2543(RSP))  
B8-0084/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā(1), 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju(2) un 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3),

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) Romas statūtus,

–  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 233. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 20. maija vēlēšanas notika, neievērojot obligātos starptautiskos standartus attiecībā uz ticamu procesu un neievērojot politisko plurālismu, demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu; tā kā ES kopā ar citām demokrātiskām valstīm un reģionālām organizācijām nav atzinušas nedz vēlēšanas, nedz šajā nelikumīgajā procesā ieceltās amatpersonas;

B.  tā kā 2019. gada 10. janvārī Nicolás Maduro Augstākajā tiesā nelikumīgi piesavinājās prezidenta pilnvaras, pārkāpjot konstitucionālo kārtību;

C.  tā kā 2019. gada 23. janvārī likumīgi un demokrātiski ievēlētais Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Juan Guaidó nodeva zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu;

D.  tā kā kopš 2019. gada 21. janvāra vairāk nekā 60 šīs valsts pilsētās ir notikuši protesti un demonstrācijas, lielākā no tām — 23. janvārī Karakasā; tā kā saistībā ar demonstrācijām un nemieriem tiek ziņots par daudziem nāves gadījumiem; tā kā turpina notikt smagi cilvēktiesību pārkāpumi, kas izriet no vardarbības aktiem un represijām pret sociālajiem protestiem, nelikumīgiem reidiem, patvaļīgiem arestiem un opozīcijas aktīvistu stigmatizācijas un vajāšanas;

E.  tā kā 2019. gada 25. janvārī Amerikas Cilvēktiesību komisija (IACHR) attiecībā uz Juan Guaidó ieviesa aizsardzības pasākumus;

F.  tā kā ES ir vairākkārt aicinājusi atjaunot Venecuēlā demokrātiju un tiesiskumu, izmantojot uzticamu politisko procesu;

G.  tā kā 2018. gada 8. februārī SKT prokurore saistībā ar NVO un privātpersonu sūdzībām sāka iepriekšēju pārbaudi par stāvokli Venecuēlā;

H.  tā kā 2017. gada decembrī Eiropas Parlaments Venecuēlas demokrātiskajai opozīcijai piešķīra Saharova balvu par domas brīvību,

1.  atzīst un pilnībā atbalsta Nacionālās asamblejas priekšsēdētāju Juan Guaidó, kurš 2019. gada 23. janvārī uzņēmās Venecuēlas Bolivāra Republikas pagaidu prezidenta lomu, ņemot vērā Nicolás Maduro režīma nelikumību un saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu;

2.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) kopā ar dalībvalstīm iespējami īsā laikā pieņemt stingru un vienotu nostāju un līdz nākamajām vēlēšanām atzīt Juan Guaidó par vienīgo likumīgo šīs valsts pagaidu prezidentu; atzinīgi vērtē to, ka daudzas citas demokrātiskās valstis jau ir atzinušas šo jauno pagaidu prezidentūru;

3.  mudina ES, kā arī tās dalībvalstis sadarboties ar Limas grupas valstīm, jo īpaši ar tām valstīm, kuras ir atzinušas Juan Guaidó pagaidu prezidentūru, izstrādājot kopīgu programmu demokrātijas un tiesiskuma pilnīgai atjaunošanai un humanitārās krīzes atrisināšanai Venecuēlā;

4.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai, kura ir Venecuēlas demokrātiski ievēlētā leģitīmā struktūra un kuras pilnvaras ir jāatjauno un jāievēro, tostarp tās locekļu prerogatīvas un drošība; šajā sakarībā atzinīgi vērtē IACHR noteiktos aizsardzības pasākumus attiecībā uz Juan Guaidó;

5.  tāpēc mudina Maduro de facto administrāciju ievērot visu Nacionālās asamblejas locekļu, tostarp tās priekšsēdētāja Juan Guaidó, un visu valsts iedzīvotāju cilvēktiesības un pamatbrīvības;

6.  nosoda nežēlīgās represijas, kas vērstas pret miermīlīgo opozīciju un demokrātiski ievēlētajiem Nacionālās asamblejas deputātiem un tās priekšsēdētaju Juan Guaidó, jo īpaši pēc tam, kad viņš nodeva zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā;

7.  stingri nosoda vardarbību, kuras rezultātā tiek nogalināti un iet bojā cilvēki, un izsaka visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un draugiem; mudina Venecuēlas iestādes pārtraukt visus cilvēktiesību pārkāpumus un saukt vainīgos pie atbildības, kā arī nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas visas pamatbrīvības un cilvēktiesības;

8.  pilnībā atbalsta ANO ģenerālsekretāra aicinājumu veikt neatkarīgu un pilnīgu izmeklēšanu par reģistrētajiem cilvēku upuriem; atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu tam, ka SKT uzsāk izmeklēšanu;

9.  turpina atbalstīt to, ka ES nosaka papildu mērķtiecīgas un atgriezeniskas sankcijas, bet uzskata, ka ir jādara vēl daudz kas vairāk; tādēļ aicina Padomi paplašināt sankciju sarakstu, iekļaujot tajā citus nelikumīgo Venecuēlas varas iestāžu pārstāvjus un viņu ģimenes locekļus; prasa Padomei apsvērt iespēju ieviest sankcijas attiecībā uz darījumiem ar Venecuēlas naftu, tostarp darījumiem ar valsts īpašumā esošo uzņēmumu PDVSA;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un Nacionālajai asamblejai, Limas grupas valstu valdībām un parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0313.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0436.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika