Procedura : 2019/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0084/2019

Teksty złożone :

B8-0084/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0061

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 148kWORD 51k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.685v01-00
 
B8-0084/2019

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2019/2543(RSP))  
B8‑0084/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli(1), rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią(2) oraz rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(3),

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

–  uwzględniając konstytucję Wenezueli, a w szczególności jej art. 233,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wybory przeprowadzone w dniu 20 maja 2018 r. odbyły się bez poszanowania minimalnych standardów międzynarodowych dotyczących wiarygodnego procesu wyborczego i nie były zgodne z zasadami pluralizmu politycznego, demokracji, przejrzystości i praworządności; mając na uwadze, że UE wraz z innymi demokratycznymi państwami i organizacjami regionalnymi nie uznała ani tych wyborów, ani władz powołanych w wyniku tego bezprawnego procesu;

B.  mając na uwadze, że 10 stycznia 2019 r. Nicolás Maduro bezprawnie przejął władzę prezydencką przed Sądem Najwyższym, naruszając porządek konstytucyjny;

C.  mając na uwadze, że 23 stycznia 2019 r. legalnie i demokratycznie wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaidó został zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta Wenezueli zgodnie z art. 233 konstytucji tego kraju;

D.  mając na uwadze, że od 21 stycznia 2019 r. w ponad 60 miastach trwają protesty i demonstracje, a największa z nich miała miejsce 23 stycznia w Caracas; mając na uwadze, że według doniesień w demonstracjach i zamieszkach śmierć poniosło wiele osób; mając na uwadze, że wciąż dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka w związku z aktami przemocy i represji w odpowiedzi na protesty społeczne, a także w związku z nielegalnymi atakami, arbitralnymi aresztowaniami oraz stygmatyzacją i prześladowaniem działaczy opozycji;

E.  mając na uwadze, że 25 stycznia 2019 r. Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka (IACHR) przyznała zapobiegawcze środki ochronne na rzecz Juana Guaidó;

F.  mając na uwadze, że Unia Europejska wielokrotnie wzywała do przywrócenia demokracji i praworządności w Wenezueli w drodze wiarygodnego procesu politycznego;

G.  mając na uwadze, że 8 lutego 2018 r. prokurator MTK wszczął wstępne postępowanie w sprawie sytuacji w Wenezueli, na podstawie skarg otrzymanych od organizacji pozarządowych i osób fizycznych;

H.  mając na uwadze, że w grudniu 2017 r. Parlament Europejski przyznał wenezuelskiej opozycji demokratycznej Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli;

1.  uznaje i wyraża pełne poparcie dla przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Juana Guaidó, który 23 stycznia 2019 r. objął funkcję tymczasowego prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w związku z nielegalnym charakterem reżimu Nicolása Maduro oraz zgodnie z art. 233 konstytucji Wenezueli;

2.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do przyjęcia – wraz z państwami członkowskimi – stanowczego i jednolitego stanowiska oraz do uznania Juana Guaidó za jedynego prawowitego tymczasowego prezydenta kraju do czasu ogłoszenia nowych wyborów, co powinno nastąpić jak najszybciej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowego tymczasowego prezydenta uznało już wiele innych państw demokratycznych;

3.  wzywa UE oraz państwa członkowskie, aby wspólnie z innymi krajami, w szczególności z krajami należącymi do grupy z Limy, a także z państwami, które uznały Juana Guaidó jako tymczasowego prezydenta, opracowały wspólny program na rzecz pełnego przywrócenia demokracji i praworządności w Wenezueli oraz zażegnania kryzysu humanitarnego w tym kraju;

4.  ponownie wyraża pełne poparcie dla Zgromadzenia Narodowego, które jest demokratycznie wybranym i prawomocnym organem władzy w Wenezueli i którego uprawnienia – w tym prerogatywy i bezpieczeństwo jego członków – powinny zostać przywrócone i szanowane; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zapobiegawcze środki ochronne przyznane przez IACHR na rzecz Juana Guaidó;

5.  apeluje w związku z tym do kontrolowanej przez Maduro administracji o poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego, w tym jego przewodniczącego Juana Guaidó, a także ludności kraju;

6.  potępia ostre represje wobec pokojowej opozycji, demokratycznie wybranych członków Zgromadzenia Narodowego oraz jego przewodniczącego Juana Guaidó, zwłaszcza po jego zaprzysiężeniu na stanowisko tymczasowego prezydenta Wenezueli;

7.  stanowczo potępia przemoc, której skutkiem są zabójstwa i ofiary śmiertelne, oraz przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar; apeluje do władz Wenezueli o położenie kresu wszelkim naruszeniom praw człowieka, o pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności oraz o zagwarantowanie pełnego poszanowania wszystkich podstawowych wolności i praw człowieka;

8.  zdecydowanie popiera apel sekretarza generalnego ONZ o przeprowadzenie niezależnego i pełnego dochodzenia w sprawie ofiar śmiertelnych; ponownie wyraża pełne poparcie dla wszczęcia dochodzenia przez MTK;

9.  nadal popiera nałożenie przez UE dodatkowych ukierunkowanych i odwracalnych sankcji, uważa jednak, że należy uczynić więcej; dlatego wzywa Radę do rozszerzenia listy osób objętych sankcjami o innych przedstawicieli nielegalnych władz Wenezueli i członków ich rodzin; zwraca się do Rady o rozważenie możliwości wprowadzenia sankcji na ropę naftową z Wenezueli, w tym na transakcje z przedsiębiorstwem państwowym PDVSA;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi i przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności