Förslag till resolution - B8-0084/2019Förslag till resolution
B8-0084/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Renate Weber för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0082/2019

Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0084/2019
Ingivna texter :
B8-0084/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0084/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[1], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[2] och av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[3],

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

–  med beaktande av Venezuelas författning, särskilt artikel 233,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det val som hölls den 20 maj 2018 uppfyllde inte de internationella miniminormerna för ett trovärdigt förfarande och respekterade inte politisk mångfald, demokrati, öppenhet och rättsstatsprincipen. EU och andra demokratiska länder och regionala organisationer erkände varken valet eller de myndigheter som inrättades genom denna illegitima process.

B.  Den 10 januari 2019 tillskansade sig Nicolás Maduro, på ett illegitimt sätt som stred mot den konstitutionella ordningen, presidentmakten inför landets högsta domstol.

C.  Den 23 januari 2019 svors nationalförsamlingens lagenligt och demokratiskt valda ordförande, Juan Guaidó, in som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas författning.

D.  Protester och demonstrationer har förekommit i mer än 60 städer runt om i landet sedan den 21 januari 2019, varav de största hölls i Caracas den 23 januari. Många dödsfall rapporteras i samband med demonstrationer och oroligheter. Det förekommer alltjämt allvarliga människorättskränkningar som är en följd av våld mot demonstranter och undertryckande av sociala protester, olagliga razzior, godtyckliga gripanden och stigmatisering och förföljelse av oppositionsaktivister.

E.  Den 25 januari 2019 beviljade den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) skyddande säkerhetsåtgärder till förmån för Juan Guaidó.

F.  EU har vid upprepade tillfällen efterlyst ett återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela genom en trovärdig politisk process.

G.  Den 8 februari 2018 inledde åklagaren vid ICC en preliminär utredning av situationen i Venezuela, med stöd av påståenden från icke-statliga organisationer och enskilda.

H.  I december 2017 delades Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet ut till den demokratiska oppositionen i Venezuela.

1.  Europaparlamentet erkänner och uttrycker sitt fulla stöd för nationalförsamlingens talman, Juan Guaidó, som den 23 januari 2019 tog på sig rollen som interimspresident för Bolivarianska republiken Venezuela som en följd av Maduro-regimens illegitimitet och i enlighet med artikel 233 i Venezuelas författning.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR) att tillsammans med medlemsstaterna inta en enad och stark hållning, och att erkänna Juan Guaidó som landets enda legitima interimspresident tills ett nyval kan utlysas så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar att många andra demokratiska länder redan har erkänt det nya interimspresidentskapet.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att samarbeta främst med de länder som ingår i Limagruppen och de länder som har erkänt Juan Guaidó som interimspresident, om en gemensam agenda för ett fullständigt återupprättande av demokrati och rättsstatsprincipen och en lösning på den humanitära krisen i Venezuela.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till nationalförsamlingen, som är det enda demokratiskt valda och legitima organet i Venezuela. Nationalförsamlingens befogenheter, inbegripet dess ledamöters befogenheter och säkerhet, måste återupprättas och respekteras. Parlamentet välkomnar i detta avseende de skyddande säkerhetsåtgärder som IACHR beviljat till förmån för Juan Guaidó.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft Maduros de facto-administration att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för alla ledamöter i nationalförsamlingen, inklusive dess talman, Juan Guaidó, och befolkningen som helhet.

6.  Europaparlamentet fördömer det kraftiga förtrycket av den fredliga oppositionen och de demokratiskt valda ledamöterna i nationalförsamlingen och dess talman, Juan Guaidó, särskilt nu när han har svurits in som Venezuelas interimspresident.

7.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt våldet, som har lett till att människor dödats eller sårats, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och vänner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras till fullo.

8.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterares uppmaning om en oberoende och fullständig utredning av de rapporterade dödsfallen. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för inledandet av en utredning utförd av ICC.

9.  Europaparlamentet fortsätter att stödja EU:s införande av ytterligare riktade och återkalleliga sanktioner, men anser att mer måste göras. Parlamentet uppmanar därför rådet att utöka sanktionsförteckningen till att omfatta ytterligare företrädare för de illegitima venezuelanska myndigheterna och deras familjemedlemmar. Parlamentet begär att rådet ska överväga att införa sanktioner mot venezuelansk olja, även när det gäller kontakter med det statliga bolaget PDVSA.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitima interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy