Предложение за резолюция - B8-0085/2019Предложение за резолюция
B8-0085/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Рамон Хауреги Атондо, Франсишку Асиш, Елена Валенсиано от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0082/2019

Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0085/2019
Внесени текстове :
B8-0085/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0085/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1656 на Съвета от 6 ноември 2018 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела[1], което продължава до 14 ноември 2019 г. целевите ограничителни мерки, в сила към настоящия момент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението от 26 януари 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 10 януари 2019 г. на ЗП/ВП от името на ЕС относно новия мандат на президента Мадуро,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението във Венесуела, и по-специално тези от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела[2], от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела[3], от 12 март 2015 г. относно положението във Венесуела[4], от 8 юни 2016 г. относно положението във Венесуела[5], от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела[6], от 8 февруари 2018 г. относно положението във Венесуела[7], от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[8], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[9] и от 25 октомври 2018 г. относно положението във Венесуела[10],

–  като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че населението на Венесуела е изправено пред ужасна социална и икономическа ситуация, при която, според ООН, над 3 милиона граждани на Венесуела вече са мигрирали към съседни държави, миналогодишният темп на инфлация се е увеличил до над 1 650 000% и според Венесуелската фармацевтична федерация (Fefarven) в страната липсват 85% от редовно продаваните лекарства;

Б.  като има предвид, че заключенията на Съвета по външни работи от 15 октомври 2018 г. включват позоваване на политическо решение на настоящата криза чрез проучване на възможността за създаване на контактна група, чиято цел би била да насърчи инициатива, ръководена съвместно с ключови регионални и международни партньори с оглед създаването на условия, които биха могли да доведат до политически процес;

В.  като има предвид, че проведените на 20 май 2018 г. избори бяха организирани, без да бъдат спазени минималните международни стандарти за надежден процес, и при провеждането им не бяха зачетени политическият плурализъм, демокрацията, прозрачността и принципите на правовата държава; като има предвид, че ЕС, заедно с други демократични държави и регионални организации, не признава нито изборите, нито органите, създадени в резултат от този незаконен процес;

Г.  като има предвид, че въпреки че изборите от 20 май 2018 г. не бяха признати, на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро положи клетва пред Върховния съд за периода 2019 – 2025 г.;

Д.  като има предвид, че през последните няколко дни във Венесуела се провеждат публични демонстрации; като има предвид, че през този период са били убити 26 души поради безогледно насилие от страна на органите;

Е.  като има предвид, че на 23 януари 2019 г. председателят на Националното събрание Хуан Гуайдо положи клетва като временен президент на Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

Ж.  като има предвид, че ЕС остава убеден, че едно мирно, демократично политическо решение е единственият устойчив изход от кризата във Венесуела, и се ангажира с международни и регионални партньори да обмисли как ЕС би могъл да помогне за създаване на условията, необходими за надежден политически процес сред съответните участници във Венесуела; като има предвид, че ЕС изтъкна отново своята готовност да поддържа отворени каналите за комуникация;

1.  изразява своята солидарност с народа на Венесуела, остро осъжда насилието, което води до убийства и жертви, и изразява искрените си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; настоятелно призовава органите на Венесуела да прекратят всички нарушения на правата на човека, да подведат под отговорност извършителите и да гарантират пълното зачитане на основните свободи и на правата на човека;

2.  изтъква отново пълната си подкрепа за Националното събрание, което е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително прерогативите и безопасността на неговите членове;

3.  потвърждава предишните си позиции и заявява, че мирното, демократично и приобщаващо решение е единственият устойчив изход от настоящата политическа безизходица и настъпилата вследствие на нея тежка социална криза; осъжда и поради това отхвърля всяко предложение или опит за разрешаване на кризата, които биха означавали използване на оръжие или насилие;

4.  призовава за спешно провеждане на свободни, прозрачни и надеждни президентски избори в съответствие с международно признатите демократични стандарти и конституционния ред на Венесуела;

5.  призовава Европейската служба за външна дейност да си сътрудничи с държавите от региона и с всички други ключови участници с цел създаване на международна контактна група, както е посочено в заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г.; подчертава, че тази група следва да насърчава общо разбиране и съгласуван подход сред ключовите международни участници относно положението във Венесуела, с цел постигане на мирно и демократично решение на настоящата криза, като същевременно се избягва каквото и да е пряко посредничество между венесуелските партии, а по-скоро се изграждат необходимите условия за възникване на надежден процес, който да позволи на гражданите на Венесуела да определят собственото си бъдеще чрез провеждане на нови избори с всички гаранции, включително договорен график, равни условия за всички участници, прозрачност и международно наблюдение; отново заявява, че ще бъде възможно да се сложи край на институционалната криза, от която страда държавата, само ако са изпълнени всички тези условия;

6.  припомня отправеното от ЕС искане спешно да бъдат обявени свободни, прозрачни и честни избори, и заявява, че при липса на подобно съобщение ще бъде отправено искане към ЗП/ВП, ЕС и държавите членки да заемат силна единна позиция и да признаят Хуан Гуайдо за временен президент на страната до обявяването на нови избори;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност