Postup : 2019/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0085/2019

Předložené texty :

B8-0085/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8-0085/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1656 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele(1), jímž se do 14. listopadu 2019 obnovují již zavedená cílená omezující opatření,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2019 vydané jménem EU o situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 10. ledna 2019 vydané jménem EU k novému mandátu prezidenta Madura,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(2), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(3), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(6), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(7), ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(8), ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií(9) a ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(10),

–  s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že venezuelští občané čelí otřesné sociální a hospodářské situaci, kdy podle údajů OSN více než 3 miliony Venezuelanů již odešlo do sousedních zemí, míra inflace za minulý rok činila obrovských 1 650 000 % a podle venezuelské farmaceutické federace (Fefarven) chybí v zemi 85 % běžně prodávaných léků;

B.  vzhledem k tomu, že závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018 hovoří o politickém řešení současné krize, které je třeba hledat ve zkoumání možnosti zřídit kontaktní skupinu, jejímž cílem by bylo podporovat společnou iniciativu s klíčovými regionálními a mezinárodními partnery, jež by umožnila vytvořit podmínky, které by mohly vést k politickému procesu;

C.  vzhledem k tomu, že volby konané dne 20. května 2018 proběhly v rozporu s minimálními mezinárodními standardy pro důvěryhodný proces a nebyl při nich respektován politický pluralismus, demokracie, transparentnost ani právní stát; vzhledem k tomu, že EU spolu s ostatními demokratickými zeměmi a regionálními organizacemi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního volebního procesu vzešly;

D.  vzhledem k tomu, že přestože volby konané dne 20. května 2018 nebyly uznány, složil Nicolás Maduro dne 10. ledna 2019 před Nejvyšším soudem přísahu na období 2019–2025;

E.  vzhledem k tomu, že ve Venezuele v posledních dnech dochází k lidovým demonstracím; vzhledem k tomu, že v tomto období bylo kvůli svévolnému násilí ze strany státních orgánů zabito 26 lidí;

F.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se předseda Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že EU je nadále přesvědčena, že mírové a demokratické politické řešení je jedinou udržitelnou cestou z venezuelské krize, a jedná s mezinárodními a regionálními partnery o tom, jak by mohla přispět k vytvoření podmínek, jež jsou nezbytné pro důvěryhodný politický proces mezi příslušnými venezuelskými aktéry; vzhledem k tomu, že EU zopakovala, že je připravena ponechat komunikační kanály otevřené;

1.  vyjadřuje solidaritu s venezuelskými občany, rozhodně odsuzuje násilí, jež vede ke ztrátám na životech a ke zraněním, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly všechny odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

2.  vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimním demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů;

3.  opětovně vyjadřuje svůj předchozí postoj, že jediným udržitelným východiskem ze stávající patové politické situace a závažné sociální krize, kterou tato situace vyvolala, je mírové, demokratické a inkluzivní řešení; v této souvislosti odsuzuje a odmítá všechny návrhy nebo pokusy řešit krizi za použití zbraní nebo násilí;

4.  vyzývá k urychlenému uspořádání svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými standardy a venezuelským ústavním pořádkem;

5.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby jednala se zeměmi v tomto regionu a všemi ostatními klíčovými aktéry s cílem vytvořit mezinárodní kontaktní skupinu, jak je uvedeno v závěrech Rady ze dne 15. října 2018; zdůrazňuje, že tato skupina by měla podporovat společné porozumění a jednotný přístup klíčových mezinárodních aktérů k situaci ve Venezuele s cílem usilovat o mírové a demokratické řešení stávající krize a současně se vyhýbat přímé mediaci mezi venezuelskými stranami a spíše budovat nezbytné podmínky pro důvěryhodný proces, který by Venezuelanům umožnil určit si vlastní budoucnost prostřednictvím konání nových voleb se všemi zárukami, včetně dohodnutého harmonogramu, rovných podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a mezinárodního pozorování; opakuje, že institucionální krizi, jíž tato země trpí, bude možné ukončit pouze v případě, že budou splněny všechny tyto podmínky;

6.  připomíná žádost EU, aby byly co nejdříve vyhlášeny svobodné, transparentní a důvěryhodné volby, a prohlašuje, že pokud k jejich vyhlášení nedojde, budou místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie, EU a členské státy požádány, aby zaujaly silný jednotný postoj a uznaly Juana Guaidóa jako prozatímního prezidenta země, dokud nebudou vyhlášeny nové volby;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Úř. věst. L 276, 7.11.2018, s. 10.

(2)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(3)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(4)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(5)

Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.

(6)

Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 137.

(7)

Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 61.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Poslední aktualizace: 31. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí