Forslag til beslutning - B8-0085/2019Forslag til beslutning
B8-0085/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2019

Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0085/2019
Indgivne tekster :
B8-0085/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0085/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1656 af 6. november 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela[1], som forlænger de nuværende målrettede restriktive foranstaltninger indtil den 14. november 2019,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. oktober 2018,

–  der henviser til erklæringen af 26. januar 2019 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Venezuela,

–  der henviser til erklæring af 10. januar 2019 fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om det nye mandat for præsident Maduro,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[2], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[3], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[4], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[5], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[6], af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela[7], af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[8], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien[9] og af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[10],

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den venezuelanske befolkning befinder sig i en frygtelig social og økonomisk situation, hvorunder over 3 millioner venezuelanere ifølge FN allerede er udvandret til nabolande, sidste års inflationsrate steg til over 1 650,000 %, og landet ifølge den venezuelanske lægemiddelsammenslutning (Fefarven) mangler 85 % af de lægemidler, der ellers sælges regelmæssigt;

B.  der henviser til, at Rådets konklusioner (udenrigsanliggender) af 15. oktober 2018 indeholder en henvisning til en politisk løsning på den aktuelle krise, der skal søges opnået ved at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe, hvis mål vil være at fremme et initiativ, som skal ledes i fællesskab med centrale regionale og internationale partnere med henblik på at skabe betingelser, der kan føre til en politisk proces;

C.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og ikke overholdt principperne om politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed eller retsstatsprincippet; der henviser til, at EU sammen med en række demokratiske lande og regionale organisationer hverken har anerkendt valget eller de myndigheder, der kom til magten ved denne illegitime proces;

D.  der henviser til, at Nicolás Maduro, på trods af den manglende anerkendelse af valget den 20. maj, den 10. januar 2019 aflagde præsidented for landets Højesteret for perioden 2019-2025;

E.  der henviser til, at offentligheden har demonstreret i Venezuela i de seneste dage; der henviser til, at 26 mennesker er blevet dræbt i denne periode på grund af myndighedernes vilkårlige vold;

F.  der henviser til, at formanden for den venezuelanske Nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

G.  der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig, demokratisk, politisk løsning er den eneste holdbare vej ud af den venezuelanske krise, og er i dialog med internationale og regionale partnere om, hvordan Unionen eventuelt kan bidrage til at få skabt de rette betingelser for en troværdig politisk proces blandt relevante venezuelanske aktører; der henviser til, at EU har gentaget, at det er rede til at holde kommunikationskanalerne åbne;

1.  udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og fordømmer på det kraftigste den voldelige fremfærd, der har medført døde og sårede, og udtrykker sin dybe medfølelse med ofrenes pårørende og venner; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at indstille alle menneskerettighedskrænkelser, drage gerningsmændene til ansvar og sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

2.  gentager sin fulde opbakning til Nationalforsamlingen, der udgør Venezuelas eneste legitime demokratiske instans, og hvis beføjelser skal genoprettes og respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed;

3.  bekræfter sine tidligere holdninger, der fastslår, at en fredelig, demokratisk og inklusiv løsning er den eneste bæredygtige vej ud af det nuværende politiske dødvande og den alvorlige sociale krise, som den har afstedkommet; fordømmer derfor ethvert forslag eller ethvert forsøg, der kan indebære brug af våben eller vold i forbindelse med løsningen af krisen;

4.  opfordrer til, at der snarest muligt afholdes et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte demokratiske standarder og Venezuelas forfatningsgrundlag;

5.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med landene i regionen og andre centrale aktører med henblik på at oprette en international kontaktgruppe som anført i Rådets konklusioner af 15. oktober 2018; fremhæver, at denne gruppe vil skulle fremme en fælles forståelse og en samordnet tilgang blandt de centrale internationale aktører om situationen i Venezuela med henblik på at udvirke en fredelig og demokratisk løsning på den aktuelle krise, undgå enhver form for direkte mægling mellem de venezuelanske parter, men snarere opbygge de nødvendige betingelser for en troværdig proces, der gør det muligt for venezuelanerne at bestemme deres egen fremtid gennem afholdelse af nye valg med alle garantier, herunder en aftalt tidsplan, lige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og international observation; gentager, at det kun er ved at tilsikre alle disse betingelser, at det vil blive muligt at bringe den institutionelle krise i landet til ophør;

6.  minder om den anmodning, som EU har fremsat om, at der snarest muligt udskrives frie, gennemsigtige og troværdige valg, og erklærer, at der i mangel af en meddelelse herom vil blive fremsat en anmodning til den højtstående repræsentant, til Den Europæiske Union og til medlemsstaterne om at indtage en håndfast, fælles holdning i sagen og at anderkende Juan Guaidó som landets midlertidige præsident, indtil der udskrives nyvalg;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas midlertidige præsident og nationalforsamling, Lima-gruppens regeringer og parlamenter, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

Seneste opdatering: 31. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik