Menetlus : 2019/2543(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0085/2019

Esitatud tekstid :

B8-0085/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0061

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2019/2543(RSP))  
B8‑0085/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 6. novembri 2018. aasta otsust (ÜVJP) 2018/1656, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas(1), millega pikendatakse kehtivate piiravate meetmete kehtivust 14. novembrini 2019,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 26. jaanuaril 2019 ELi nimel Venezuela olukorra kohta,

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni asepresident ja kõrge esindaja tegi 10. jaanuaril 2019 ELi nimel president Maduro uue ametiaja kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela olukorra kohta, eelkõige 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(2), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(3), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(6), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(7), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni valimiste kohta Venezuelas(8), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga(9) ning 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(10),

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artiklit 233,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Venezuela elanike sotsiaalne ja majanduslik olukord on kohutav ning ÜRO andmetel on juba üle kolme miljoni Venezuela elaniku välja rännanud naaberriikidesse, eelmise aasta inflatsioonimäär oli üle 1 650 000 % ning Venezuela Farmaatsialiidu (Fefarven) andmetel on riigis puudu 85 % tavapäraselt müüdavatest ravimitest;

B.  arvestades, et välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldustes osutatakse praeguse kriisi poliitilisele lahendusele, mida tuleb otsida, uurides võimalust luua kontaktrühm, kelle eesmärk on edendada koos peamiste piirkondlike ja rahvusvaheliste partneritega ühiselt juhitavat algatust, et luua tingimused, mis võivad viia poliitilise protsessini;

C.  arvestades, et 20. mail 2018 toimunud valimised ei vastanud usaldusväärse valimisprotsessi rahvusvahelistele miinimumstandarditele ega olnud kooskõlas poliitilise pluralismi, demokraatia, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtetega; arvestades, et EL koos teiste demokraatlike riikide ja piirkondlike organisatsioonidega ei ole neid valimisi ega selle ebaseadusliku protsessi tulemusel antud volitusi tunnistanud;

D.  arvestades, et kuigi 20. mai aasta 2018.valimisi ei ole tunnistatud, andis Nicolás Maduro 10. jaanuaril 2019 ülemkohtus 2019.–2025. aasta ametiajaks vande;

E.  arvestades, et viimastel päevadel on Venezuelas toimunud rahva meeleavaldused; arvestades, et selle aja jooksul on ametivõimude valimatu vägivalla tagajärjel tapetud 26 inimest;

F.  arvestades, et 23. jaanuaril 2019 vannutati Venezuela põhiseaduse artikli 233 kohaselt Venezuela üleminekupresidendina ametisse Venezuela rahvuskogu esimees Juan Guaidó;

G.  arvestades, et EL on endiselt veendunud, et rahumeelne ja demokraatlik poliitiline lahendus on Venezuela jaoks kriisist väljumiseks ainus kestlik lahendus, ning on alustanud dialoogi rahvusvaheliste ja piirkondlike partneritega, et leida võimalusi, kuidas saaks EL aidata luua Venezuela asjaomaste osalejate vahelise usaldusväärse poliitilise protsessi jaoks vajalikud tingimused; arvestades, et EL on kinnitanud valmisolekut hoida suhtluskanalid avatuna;

1.  väljendab Venezuela inimestega solidaarsust, mõistab igati hukka vägivalla, mille käigus on inimesi tapetud ja surma saanud, ning avaldab ohvrite peredele ja sõpradele siirast kaastunnet; nõuab tungivalt, et Venezuela ametivõimud teeksid lõpu igasugusele inimõiguste rikkumisele, võtaksid süüdlased vastutusele ning tagaksid kõigi põhivabaduste ja inimõiguste täieliku järgimise;

2.  kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela ainsat legitiimset demokraatlikku organit, mille volitused on vaja taastada ja tagada, sealhulgas austades rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust;

3.  kordab oma varasemat seisukohta, et ainus võimalus praegusest poliitilisest ummikseisust ja selle tagajärjel tekkinud rängast sotsiaalsest kriisist püsivalt väljuda on rahumeelne, demokraatlik ja kaasav lahendus; mõistab seetõttu hukka ja lükkab tagasi kõik sellised ettepanekud ja katsed kriisi lahendamiseks, millega võib kaasneda vägivalla kasutamine;

4.  nõuab, et kiiresti korraldataks vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed presidendivalimised kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlike standarditega ja Venezuela põhiseadusliku korraga;

5.  kutsub Euroopa välisteenistust üles tegema piirkonna riikide ja teiste oluliste osalejatega koostööd, et luua rahvusvaheline kontaktrühm, nagu märgiti nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldustes; rõhutab, et kontaktrühm peaks soodustama rahvusvaheliste osalejate hulgas Venezuela olukorrast ühtset arusaama ja kooskõlastatud tegutsemisviisi, mille eesmärk on praeguse kriisi rahumeelne ja demokraatlik lahendamine, kuid mitte otsene vahendamine Venezuela erakondade vahel, vaid pigem tingimuste loomine, mida on vaja usaldusväärse protsessi kujunemiseks, mille tulemusel saavad Venezuela elanikud oma tuleviku üle ise otsustada tänu uutele valimistele, mille puhul kehtivad kõik tagatised, sh kokkulepitud ajakava, kõigile osalejatele võrdsed tingimused, läbipaistvus ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolek; kordab, et riigis valitsevale institutsioonilisele kriisile saab piiri panna ainult siis, kui kõik need tingimused on täidetud;

6.  kordab ELi nõudmist, et kiiresti tuleb välja kuulutada vabad, läbipaistvad ja usaldusväärsed valimised, ja kinnitab, et kui neid välja ei kuulutata, nõutakse komisjoni asepresidendilt ja kõrgelt esindajalt, ELi ja liikmesriikidelt, et nad võtaksid kindla ühtse seisukoha ning tunnustaksid Juan Guaidód kuni uute valimiste väljakuulutamiseni riigi üleminekupresidendina;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela seaduslikule üleminekupresidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

 

(1)

ELT L 276, 7.11.2018, lk 10.

(2)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.

(3)

ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.

(4)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.

(5)

ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.

(6)

ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.

(7)

ELT C 463, 21.12.2018, lk 61.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(9)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

(10)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0436.

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika