Päätöslauselmaesitys - B8-0085/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0085/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2019

Menettely : 2019/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0085/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0085/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0085/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2019/2543(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 muuttamisesta 6. marraskuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1656[1], jolla jatketaan voimassa olevia kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä 14. marraskuuta 2019 saakka,

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2018 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. tammikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 10. tammikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman presidentti Maduron uudesta kaudesta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[2], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta[3], 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[4], 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta[5], 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta[6], 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[7], 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista[8], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla[9] sekä 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[10] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venezuelan väestöä koettelee hirvittävä sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jossa Yhdistyneiden kansakuntien mukaan yli kolme miljoonaa maan asukasta on jo muuttanut naapurimaihin, viime vuoden inflaatioaste nousi yli 1 650 000 prosenttiin ja Venezuelan lääketeollisuuden yhdistyksen (Fefarven) mukaan maasta puuttuu 85 prosenttia tavallisesti myytävistä lääkkeistä;

B.  toteaa, että 15. lokakuuta 2018 annetuissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä viitataan nykyisen kriisin poliittiseen ratkaisuun, johon on pyrittävä tutkimalla mahdollisuutta perustaa yhteysryhmä, jonka tavoitteena olisi edistää yhdessä keskeisten alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa aloitetta sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka voisivat johtaa poliittiseen prosessiin;

C.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset valtiot ja alueelliset järjestöt eivät tunnustaneet näitä vaaleja eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

D.  ottaa huomioon, että 10. tammikuuta 2019 Nicolás Maduro vannoi korkeimman oikeuden edessä virkavalansa vuosiksi 2019–2025 huolimatta siitä, että 20. toukokuuta järjestettyjä vaaleja ei ollut tunnustettu;

E.  ottaa huomioon, että viime päivinä Venezuelassa on järjestetty joukkomielenosoituksia; ottaa huomioon, että 26 ihmistä on saanut surmansa viranomaisten mielivaltaisen väkivallan vuoksi;

F.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2019 kansalliskokouksen puhemies Juan Guaidó vannoi virkavalansa Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti ja hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

G.  ottaa huomioon, että EU on edelleen vakuuttunut siitä, että rauhanomainen, demokraattinen ja poliittinen ratkaisu on ainoa kestävä ulospääsy Venezuelan kriisistä, ja on yhteydessä kansainvälisiin ja alueellisiin kumppaneihin tutkiakseen, kuinka EU voisi auttaa sellaisten olosuhteiden luomisessa, jotka ovat tarpeen uskottavalle poliittiselle prosessille Venezuelan asiaankuuluvien toimijoiden kesken; toteaa, että EU on toistanut olevansa valmis pitämään viestintäkanavat avoimina;

1.  ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansalle ja tuomitsee jyrkästi väkivallan, joka on johtanut tappamiseen ja ihmishenkien menetyksiin, ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille ja ystäville; kehottaa Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

2.  toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sille on palautettava valta, jota on kunnioitettava myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta;

3.  toistaa aiemmat kantansa, joiden mukaan rauhanomainen, demokraattinen ja osallistava ratkaisu on ainoa kestävä tie ulos nykyisestä poliittisesta umpikujasta ja sen aiheuttamasta vakavasta yhteiskunnallisesta kriisistä; tuomitsee ja hylkää siksi kaikki sellaiset ehdotukset tai pyrkimykset kriisin ratkaisemiseksi, joihin saattaa sisältyä aseiden tai väkivallan käyttöä;

4.  kehottaa pitämään kiireesti kansainvälisiä demokratian normeja vastaavat ja Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaiset vapaat, avoimet ja uskottavat presidentinvaalit;

5.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään alueen maiden ja kaikkien muiden keskeisten toimijoiden kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on perustaa 15. lokakuuta annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti kansainvälinen yhteysryhmä; korostaa, että ryhmän olisi edistettävä keskeisten kansainvälisten toimijoiden kesken Venezuelan tilannetta koskevaa yhteisymmärrystä ja yhteistä toimintatapaa ja pyrkiä siten löytämään nykyiseen kriisiin rauhanomainen ja demokraattinen ratkaisu, välttämään suoraa välitystoimintaa Venezuelan osapuolten välillä ja sen sijaan luomaan tarvittavat edellytykset uskottavalle prosessille, jonka avulla venezuelalaiset voivat itse päättää tulevaisuudestaan järjestämällä uudet vaalit, joissa noudatetaan kaikkia takeita, kuten sovittua aikataulua, yhtäläisiä edellytyksiä kaikille toimijoille, avoimuutta ja kansainvälistä tarkkailua; toteaa jälleen, että institutionaalinen kriisi, josta maassa kärsitään, voidaan lopettaa vain, jos kaikki nämä edellytykset täyttyvät;

6.  palauttaa mieliin EU:n esittämän vaatimuksen järjestää kiireesti vapaat, avoimet ja uskottavat vaalit, ja ilmoittaa, että koska asiaa koskevaa ilmoitusta ei ole annettu, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EU:ta ja jäsenvaltioita pyydetään omaksumaan vahva yhtenäinen kanta ja tunnustamaan Juan Guaidó maan väliaikaiseksi presidentiksi, kunnes järjestetään uudet vaalit;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan oikeutetulle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö