Procedūra : 2019/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0085/2019

Pateikti tekstai :

B8-0085/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0061

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))  
B8-0085/2019

Europos Parlamentas,

–  Atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1656, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje(1), kuriuo iki 2019 m. lapkričio 14 d. atnaujinamos šiuo metu taikomos tikslinės ribojančios priemonės,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 26 d. pareiškimą ES vardu dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. sausio 10 d. pareiškimą ES vardu dėl naujos Prezidento N. Maduro kadencijos,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(2), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(3), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(7), 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(8), 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(9) ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(10),

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Venesuelos gyventojų socialinė ir ekonominė padėtis yra labai sunki, kai, JT duomenimis, daugiau kaip 3 mln. Venesuelos gyventojų jau persikėlė į kaimynines šalis, praėjusių metų infliacijos lygis padidėjo iki daugiau kaip 1 650 000 proc. ir, Venesuelos farmacijos federacijos (Fefarven) duomenimis, šalyje trūksta 85 proc. nuolat parduodamų vaistų;

B.  kadangi 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdžio išvadose siūloma ieškoti politinio dabartinės krizės sprendimo, kuris galėtų būti rastas įsteigus kontaktinę grupę, kurios tikslas būtų skatinti surengti iniciatyvą, kuriai bendrai vadovautų svarbiausi regioniniai ir tarptautiniai partneriai ir kuria būtų siekiama sudaryti tokias sąlygas, kada galėtų atsirasti politinis procesas;

C.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant minimalių tarptautinių standartų, užtikrinančių proceso patikimumą, ir nebuvo laikomasi politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis ir regioninėmis organizacijomis nepripažino nei rinkimų, nei vykdant tokį neteisėtą procesą įsteigtų valdžios institucijų;

D.  kadangi nepaisant to, kad 2018 m. gegužės 20 d. rinkimai nebuvo pripažinti, 2019 m. sausio 10 d. Nicolás Maduro prisiekė prieš Aukščiausiąjį Teismą 2019–2025 m. laikotarpiui;

E.  kadangi kelias pastarąsias dienas Venesueloje vyko viešos demonstracijos; kadangi dėl beatodairiško valdžios institucijų smurto per šį laikotarpį žuvo 26 žmonės;

F.  kadangi 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Juan Guaidó prisaikdintas kaip laikinasis Venesuelos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

G.  kadangi ES tebėra įsitikinusi, kad taikus politinis demokratinis sprendimas yra vienintelis tvarus būdas užbaigti krizę Venesueloje, ir bendradarbiauja su tarptautiniais ir regioniniais partneriais, kad rastų būdą, kaip ES galėtų padėti sudaryti sąlygas, būtinas tam, kad atitinkami Venesuelos subjektai vykdytų patikimą politinį procesą; kadangi ES pakartoja esanti pasirengusi išlaikyti atvirus komunikacijos kanalus;

1.  solidarizuojasi su Venesuelos tauta griežtai smerkia smurtą, dėl kurio daug žmonių žuvo ir buvo sužeista, ir pareiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas nutraukti bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

2.  patvirtina, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra vienintelė teisėta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiami;

3.  dar kartą patvirtina savo ankstesnes pozicijas, kad taikus ir įtraukus demokratinis sprendimas yra vienintelis tvarus būdas išeiti iš dabartinės politinės aklavietės ir spręsti jos sukeltą didelę socialinę krizę; taigi atmeta ir griežtai smerkia bet kokius pasiūlymus ar bandymus įveikti krizę, kuriuose netiesiogiai kalbama apie tai, gali būti naudojami ginklai ar prievarta;

4.  ragina skubiai surengti laisvus, skaidrius ir patikimus prezidento rinkimus laikantis tarptautiniu mastu pripažintų demokratijos standartų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos;

5.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą bendradarbiauti su šio regiono šalimis ir kitais svarbiais subjektais, siekiant sukurti 2018 m. spalio 15 d. Tarybos išvadose pasiūlytą kontaktinę grupę; pabrėžia, kad ši grupė turėtų skatinti pagrindinius tarptautinius veikėjus laikytis bendro sutarimo ir suderinto požiūrio į padėtį Venesueloje, siekiant rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą, kartu vengiant bet kokio tiesioginio tarpininkavimo tarp Venesuelos partijų, o veikiau sukuriant būtinas sąlygas patikimam procesui susiformuoti, sudarant sąlygas venesueliečiams patiems spręsti dėl savo ateities surengiant naujus rinkimus su visomis garantijomis, įskaitant suderintą grafiką, vienodas sąlygas visiems dalyviams, skaidrumą ir tarptautinį stebėjimą; pakartoja, kad įveikti institucinę krizę, nuo kurios kenčia šalis, bus galima tik įvykdžius visas šias sąlygas;

6.  primena prašymą, kurį pateikė ES, ragindama skubiai surengti laisvus, skaidrius ir patikimus rinkimus, ir pareiškia, kad, nesant tokio pranešimo, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES ir valstybėms narėms bus pateiktas prašymas laikytis tvirtos, vieningos pozicijos ir pripažinti Juan Guaidó laikinuoju šalies prezidentu, kol bus surengti nauji rinkimai;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1)

OL L 276, 2018 11 7, p. 10.

(2)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(3)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(4)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(5)

OL C 86, 2018 3 6, p. 101.

(6)

OL C 298, 2018 8 23, p. 137.

(7)

OL C 463, 2018 12 21, p. 61.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(9)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

(10)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika