Rezolūcijas priekšlikums - B8-0085/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0085/2019

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

  30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano S&D grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0082/2019

  Procedūra : 2019/2543(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0085/2019
  Iesniegtie teksti :
  B8-0085/2019
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0085/2019

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

  (2019/2543(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Padomes 2018. gada 6. jūnija Lēmumu (KĀDP) Nr. 2018/2012, ar ko groza Lēmumu (KĀDP) Nr. 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā[1], un turpmākos Padomes lēmumus, ar kuriem īsteno šos pasākumus,

  –  ņemot vērā Ārlietu padomes 2018. gada 15. oktobrī pieņemtos secinājumus,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2019. gada 26. janvāra paziņojumu ES par stāvokli Venecuēlā,

  –  ņemot vērā PV/AP 2019. gada 10. janvāra deklarāciju ES vārdā par prezidenta N. Maduro jauno pilnvarojumu,

  –  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[2], 2014. gada 18. decembra rezolūciju Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu[3], 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[4], 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[5], 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[6], 2018. gada 8. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[7], 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā[8] un 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās sauszemes robežām ar Kolumbiju un Brazīliju[9] un 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā[10],

  –  ņemot vērā Venecuēlas konstitūciju un jo īpaši tās 233. pantu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.  tā ka Venecuēlas iedzīvotāji atrodas drausmīgā sociālajā un ekonomiskajā situācijā, kurā saskaņā ar ANO informāciju vairāk nekā 3 miljoni venecuēliešu jau ir emigrējuši uz kaimiņvalstīm, inflācijas līmenis iepriekšējā gadā ir pacēlies par 1 650 000 % un saskaņā ar Venecuēlas Farmācijas federācijas informāciju (Fefarven) valstī trūkst 85 % no regulāri pārdodamajām zālēm;

  B.  tā kā Ārlietu padomes 2018. gada 15. oktobrī pieņemtajos secinājumos ir ietverta atsauce uz pašreizējās krīzes politisku risinājumu, izpētot iespēju izveidot kontaktgrupu, kuras mērķis būtu veicināt iniciatīvu kopīgi ar galvenajiem reģionālajiem un starptautiskajiem partneriem, lai radītu apstākļus, kas varētu ierosināt politiska procesa uzsākšanu;

  C.  tā kā 2018. gada 20. maija vēlēšanas notika, neievērojot obligātos starptautiskos standartus attiecībā uz ticamu procesu un neievērojot politisko plurālismu, demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu; tā kā ES kopā ar citām demokrātiskām valstīm un reģionālām organizācijām nav atzinušas nedz vēlēšanas, nedz šajā nelikumīgajā procesā ieceltās amatpersonas;

  D.  tā kā, neskatoties uz 2018. gada 20. maija vēlēšanu neatzīšanu, Nicolás Maduro 2019. gada 10. janvārī nodeva zvērestu Augstākajai Tiesai attiecībā uz laikposmu no 2019. gada līdz 2025. gadam;

  E.  tā kā dažu iepriekšējo dienu laikā Venecuēlā ir notikušas plašas sabiedrības demonstrācijas; tā kā šajā laikposmā ir nogalināti 26 cilvēki, jo varas iestādes ļaunprātīgi pielieto vardarbību;

  F.  tā kā 2019. gada 23. janvārī Nacionālās sapulces priekšsēdētājs Juan Guaidó nodeva zvērestu, stājoties Venecuēlas pagaidu prezidenta amatā saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 233. pantu;

  G.  tā kā ES joprojām ir pārliecināta, ka vienīgais ilgtspējīgais veids, kā Venecuēlai izkļūt no krīzes, ir mierīgs un demokrātisks politiskais risinājums, un ES sadarbojas ar starptautiskiem un reģionāliem partneriem, lai saprastu, kā ES varētu palīdzēt radīt apstākļus, kas nepieciešami ticamam politiskam procesam starp attiecīgajām Venecuēlas politiskajā arēnā iesaistītajiem spēkiem; tā kā ES ir atkārtoti apliecinājusi savu vēlmi uzturēt atvērtus saziņas kanālus,

  1.  pauž Venecuēlas tautai solidaritāti, stingri nosoda vardarbību, kuras rezultātā notiek nogalināšana un nelaimes gadījumi, un pauž visdziļāko līdzjūtību šīs vardarbības upuru tuviniekiem un draugiem; mudina Venecuēlas iestādes pārtraukt visus cilvēktiesību pārkāpumus un saukt vainīgos pie atbildības, kā arī nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas visas pamatbrīvības un cilvēktiesības;

  2.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Nacionālajai asamblejai, kura ir Venecuēlas vienīgā leģitīmā demokrātiskā struktūra un kuras pilnvaras ir jāatjauno un jārespektē, tostarp tās deputātu prerogatīvas un drošība;

  3.  atkārtoti paužam savas iepriekšējās nostājas, saskaņā ar kurām mierīgs un iekļaujošs demokrātisks risinājums ir vienīgais ilgtspējīgais veids, kā izkļūt no pašreizējās politiskās bezizejas un smagās sociālās krīzes, ko tā ir radījusi; tādēļ nosoda un noraida ikvienu tādu priekšlikumu vai mēģinājumu krīzes risināšanai, kas varētu izraisīt ieroču izmantošanu vai vardarbību;

  4.  aicina steidzami rīkot brīvas, pārredzamas un ticamas prezidenta vēlēšanas saskaņā ar starptautiski atzītiem demokrātijas standartiem un Venecuēlas konstitucionālo kārtību;

  5.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu sadarboties ar šā reģiona valstīm un citiem svarīgiem spēkiem, lai izveidotu Starptautisko kontaktgrupu, kā tas ir noteikts Padomes 2018. gada 15. oktobra secinājumos; uzsver, ka šai grupai būtu jāveicina kopīga izpratne par situāciju Venecuēlā un saskaņota pieeja tai starp galvenajiem starptautiskajiem dalībniekiem, cenšoties rast mierīgu un demokrātisku risinājumu pašreizējai krīzei, vienlaikus izvairoties no tiešas starpniecības starp Venecuēlas partijām, bet radot nepieciešamos apstākļus, lai varētu panākt ticamu procesu, ļaujot venecuēliešiem pašiem noteikt savu nākotni, rīkojot jaunas vēlēšanas ar visām garantijām, tostarp saskaņotu grafiku, visiem dalībniekiem paredzot vienādus nosacījumus, pārredzamību un starptautisko novērošanu; atkārtoti uzsver, ka iestāžu krīzi, kuru valsts pašreiz pārdzīvo, varēs novērst tikai tad, ja būs izpildīti visi šie nosacījumi;

  6.  atgādina ES aicinājumu steidzami pieprasīt brīvas, pārredzamas un uzticamas vēlēšanas un deklarē — ja šāds paziņojums netiks izdarīts — no PV/AP, ES un dalībvalstīm būs jāpieprasa paust stingru vienotu nostāju un atzīt šīs valsts pagaidu prezidentu Juan Guaidó līdz jaunu vēlēšanu sasaukšanai;

  7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas likumīgajam pagaidu prezidentam un Nacionālajai sapulcei, Kolumbijas Republikas valdībai un kongresam, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. janvāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika