Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0085/2019

Ingediende teksten :

B8-0085/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 133kWORD 52k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.686v01-00
 
B8-0085/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0085/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien Besluit (GBVB) 2018/1656 van de Raad van 6 november 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela(1), waarmee de gerichte beperkende maatregelen die momenteel van kracht zijn worden verlengd tot 14 november 2019,

–  gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018,

–  gezien de verklaring van 26 januari 2019 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (VV/HV) namens de EU over de situatie in Venezuela,

–  gezien de verklaring van 10 januari 2019 van de VV/HV namens de EU over het nieuwe mandaat van president Maduro,

–  gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Venezuela, met name die van 27 februari 2014 over de situatie in Venezuela(2), van 18 december 2014 over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela(3), van 12 maart 2015 over de situatie in Venezuela(4), van 8 juni 2016 over de situatie in Venezuela(5), van 27 april 2017 over de situatie in Venezuela(6), van 8 februari 2018 over de situatie in Venezuela(7), van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela(8), van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen met Colombia en Brazilië(9) en van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela(10),

–  gezien de grondwet van Venezuela, met name artikel 233,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Venezolaanse bevolking in een benarde sociale en economische situatie verkeert als gevolg waarvan volgens de VN al meer dan 3 miljoen Venezolanen al geëmigreerd zijn naar buurlanden, de inflatie vorig jaar de pan uit rees tot meer dan 1 650 000 % en het land volgens de Venezolaanse Farmaceutische Federatie (Fefarven) een tekort heeft aan 85 % van de regelmatig verkochte geneesmiddelen;

B.  overwegende dat in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2018 een verwijzing is opgenomen naar een politieke oplossing van de huidige crisis, namelijk onderzoeken of er een contactgroep kan worden opgericht die samen met regionale en internationale partners een initiatief zou moeten bevorderen om de voorwaarden te scheppen die kunnen leiden tot een politiek proces;

C.  overwegende dat er bij de verkiezingen van 20 mei 2018 niet aan de minimale internationale normen voor een geloofwaardig verkiezingsproces is voldaan en politiek pluralisme, democratie, transparantie en de rechtsstaat met voeten zijn getreden; overwegende dat de EU, samen met andere democratische landen en regionale organisaties, deze verkiezingen noch de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de macht zijn gekomen, heeft erkend;

D.  overwegende dat, ondanks de niet-erkende verkiezingen van 20 mei 2018, Nicolas Maduro op 10 januari 2019 de eed aflegde bij het hooggerechtshof voor de periode 2019-2025;

E.  overwegende dat de bevolking de afgelopen dagen heeft gedemonstreerd in Venezuela; overwegende dat er in deze periode 26 mensen zijn gedood vanwege willekeurig geweld door de autoriteiten;

F.  overwegende dat de voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, op 23 januari 2019 werd beëdigd als interim-president van Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;

G.  overwegende dat de EU ervan overtuigd blijft dat een vreedzame, democratische politieke oplossing de enige duurzame weg uit de Venezolaanse crisis biedt, en dat zij samen met internationale en regionale partners bekijkt hoe de EU kan bijdragen aan het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor een geloofwaardig politiek proces tussen de relevante Venezolaanse actoren; overwegende dat de EU er opnieuw op heeft gewezen dat zij bereid is de communicatiekanalen open te houden;

1.  betuigt zijn solidariteit met het Venezolaanse volk, veroordeelt het geweld, dat heeft geleid tot moorden en slachtoffers, sterk en betuigt zijn oprechte medeleven aan nabestaanden en vrienden van de slachtoffers; dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan een eind te maken aan de mensenrechtenschendingen, de daders ter verantwoording te roepen, en erop toe te zien dat alle fundamentele vrijheden en mensenrechten volledig worden geëerbiedigd;

2.  wijst nogmaals op volledige steun voor de Nationale Vergadering, het enige legitieme democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden moeten worden hersteld en geëerbiedigd, waaronder de prerogatieven en de veiligheid van haar leden;

3.  bekrachtigt zijn eerdere standpunten dat een vreedzame, democratische en inclusieve oplossing de enige duurzame weg is uit de huidige politieke impasse en de ernstige sociale crisis die daar het gevolg van is; veroordeelt en verwerpt dan ook elk voorstel of elke poging waarmee het gebruik van wapens of geweld als oplossing voor de crisis wordt geïmpliceerd;

4.  dringt aan op het houden van vrije, transparante en geloofwaardige presidentsverkiezingen in overeenstemming met de internationaal erkende democratische normen en de grondwettelijke orde van Venezuela;

5.  roept de Europese Dienst voor extern optreden op om met de landen van de regio en andere belangrijke actoren een internationale contactgroep op te richten, zoals vermeld in de conclusies van de Raad van 15 oktober 2018; benadrukt dat deze groep een gemeenschappelijk begrip en gezamenlijk optreden van belangrijke internationale spelers ten aanzien van de situatie in Venezuela moet bevorderen, met het oog op een vreedzame en democratische oplossing voor de huidige crisis, waarbij rechtstreekse bemiddeling tussen de Venezolaanse partijen voorkomen wordt, maar in plaats daarvan de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen voor een geloofwaardig proces waarmee de Venezolanen hun eigen toekomst kunnen bepalen door het houden van nieuwe verkiezingen met alle waarborgen van dien, waaronder een overeengekomen tijdschema, gelijke voorwaarden voor alle actoren, transparantie en internationale waarnemers; wijst erop dat er alleen een eind kan worden gemaakt aan de institutionele crisis waaronder het land te lijden heeft, als aan al deze voorwaarden is voldaan;

6.  wijst op het verzoek van de EU om op te roepen tot vrije, transparante en geloofwaardige verkiezingen te houden en verklaart dat bij gebrek aan een dergelijke aankondiging een beroep zal worden gedaan op de VV/HV, de EU en de lidstaten om een sterk eendrachtig standpunt in te nemen en Juan Guaidó als interim-president van het land te erkennen totdat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige tijdelijke president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

(1)

PB L 276 van 7.11.2018, blz. 10.

(2)

PB C 285 van 29.8.2017, blz. 145.

(3)

PB C 294 van 12.8.2016, blz. 21.

(4)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 190.

(5)

PB C 86 van 6.3.2018, blz. 101.

(6)

PB C 298 van 23.8.2018, blz. 137.

(7)

PB C 463 van 21.12.2018, blz. 61.

(8)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

(9)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

(10)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid