Projekt rezolucji - B8-0085/2019Projekt rezolucji
B8-0085/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wenezueli

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0082/2019

Procedura : 2019/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0085/2019
Teksty złożone :
B8-0085/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0085/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

(2019/2543(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/1656 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli[1], na mocy której przedłuża się do dnia 14 listopada 2019 r. stosowanie obowiązujących obecnie ukierunkowanych środków ograniczających,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 stycznia 2019 r. wydane w imieniu UE w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel z dnia 10 stycznia 2019 r. wydane w imieniu UE w sprawie nowej kadencji prezydenta Nicolása Maduro,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, w szczególności rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[2], rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli[3], rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[4], rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[5], rezolucję z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[6], rezolucję z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[7], rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie wyborów w Wenezueli[8], rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu migracyjnego oraz sytuacji humanitarnej w Wenezueli i na jej granicach lądowych z Kolumbią i Brazylią[9] oraz rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli[10],

–  uwzględniając konstytucję Wenezueli, w szczególności jej art. 233,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ludność Wenezueli znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, z powodu której według ONZ ponad 3 mln Wenezuelczyków wyemigrowały już do krajów ościennych, podczas gdy ubiegłoroczna stopa inflacji gwałtownie wzrosła do ponad 1 650 000 %, a wedle doniesień wenezuelskiej federacji farmaceutycznej (Fefarven) w kraju tym brakuje 85 % regularnie sprzedawanych leków;

B.  mając na uwadze, że konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 2018 r. zawierają odniesienie do politycznego rozwiązania obecnego kryzysu, do którego należy dążyć, poszukując możliwości ustanowienia grupy kontaktowej, której celem byłoby promowanie inicjatywy prowadzonej wspólnie z kluczowymi partnerami regionalnymi i międzynarodowymi z myślą o stworzeniu warunków prowadzących do podjęcia procesu politycznego;

C.  mając na uwadze, że wybory przeprowadzone w dniu 20 maja 2018 r. odbyły się bez poszanowania minimalnych standardów międzynarodowych dotyczących wiarygodnego procesu wyborczego i nie były zgodne z zasadami pluralizmu politycznego, demokracji, przejrzystości i praworządności; mając na uwadze, że UE wraz z innymi demokratycznymi państwami i organizacjami regionalnymi nie uznała wyborów ani władz powołanych w wyniku tego bezprawnego procesu;

D.  mając na uwadze, że pomimo braku uznania wyborów z dnia 20 maja 2018 r. Nicolás Maduro złożył przed Sądem Najwyższym w dniu 10 stycznia 2019 r. przysięgę na lata 2019–2025;

E.  mając na uwadze, że od kilku dni w Wenezueli odbywają się publiczne demonstracje; mając na uwadze, że w tym okresie 26 osób zostało zabitych w masowych aktach przemocy ze strony władz;

F.  mając na uwadze, że w dniu 23 stycznia 2019 r. przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaidó został zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta Wenezueli zgodnie z art. 233 konstytucji tego kraju;

G.  mając na uwadze, że UE jest niezmiennie przekonana, iż pokojowe, demokratyczne rozwiązanie polityczne jest jedyną drogą trwałego wyjścia z kryzysu w Wenezueli, i podejmuje kontakty z partnerami międzynarodowymi i regionalnymi, aby znaleźć sposób na to, by przyczynić się do stworzenia warunków niezbędnych do podjęcia przez odpowiednie podmioty w Wenezueli wiarygodnego procesu politycznego; mając na uwadze, że UE przypomniała o swojej gotowości do utrzymania otwartych kanałów komunikacji;

1.  wyraża solidarność z narodem Wenezueli, zdecydowanie potępia przemoc, której skutkiem są zabójstwa i straty w ludziach, oraz przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom i przyjaciołom ofiar; apeluje do władz Wenezueli o położenie kresu wszelkim naruszeniom praw człowieka, pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności oraz zagwarantowanie pełnego poszanowania wszystkich podstawowych wolności i praw człowieka;

2.  ponownie wyraża pełne poparcie dla Zgromadzenia Narodowego, które jest jedynym prawomocnym i demokratycznym organem władzy w Wenezueli i którego uprawnienia – w tym prerogatywy i bezpieczeństwo jego członków – powinny zostać przywrócone i szanowane;

3.  potwierdza swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym pokojowe, demokratyczne i pluralistyczne rozwiązanie jest jedyną trwałą drogą wyjścia z obecnego impasu politycznego i spowodowanego przez niego poważnego kryzysu społecznego; w związku z tym potępia i odrzuca wszelkie propozycje lub próby rozwiązania kryzysu mogące implikować użycie broni lub przemocy;

4.  apeluje o pilne przeprowadzenie wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborów prezydenckich zgodnie z demokratycznymi normami uznanymi na szczeblu międzynarodowym i z wenezuelskim porządkiem konstytucyjnym;

5.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do współpracy z krajami regionu i innymi kluczowymi podmiotami w celu utworzenia międzynarodowej grupy kontaktowej zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 15 października 2018 r.; podkreśla, że grupa ta powinna promować wspólne porozumienie i skoordynowane podejście najważniejszych podmiotów międzynarodowych do sytuacji w Wenezueli, dążyć do znalezienia pokojowego i demokratycznego rozwiązania obecnego kryzysu, unikać wszelkiej bezpośredniej mediacji między stronami wenezuelskimi, za to stworzyć warunki niezbędne do zainicjowania wiarygodnego procesu oraz umożliwić Wenezuelczykom decyzję o własnej przyszłości dzięki przeprowadzeniu nowych wyborów ze wszystkimi gwarancjami, włącznie z uzgodnionym kalendarzem, równymi warunkami dla wszystkich podmiotów, przejrzystością i międzynarodową obserwacją; ponownie stwierdza, że zakończenie kryzysu instytucjonalnego w Wenezueli będzie możliwe, tylko jeżeli wszystkie ww. warunki zostaną spełnione;

6.  przypomina postulat UE, by pilnie wezwać do przeprowadzenia wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborów oraz oświadcza, że w przypadku braku takiego obwieszczenia złożony zostanie wniosek do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel, UE i państw członkowskich o zajęcie zdecydowanego i jednolitego stanowiska oraz o uznanie Juana Guaidó za tymczasowego prezydenta kraju do czasu zarządzenia nowych wyborów;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi Republiki i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności