Förslag till resolution - B8-0085/2019Förslag till resolution
B8-0085/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis, Elena Valenciano för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0082/2019

Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0085/2019
Ingivna texter :
B8-0085/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0085/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/1656 av den 6 november 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela[1], som förlänger de nuvarande riktade restriktiva åtgärderna till och med den 14 november 2019,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 oktober 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 januari 2019 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på EU:s vägnar om situationen i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet av den 10 januari 2019 av vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar om president Maduros förnyade mandat,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, i synnerhet resolutionerna av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela[2], av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela[3], av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela[4], av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela[5], av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela[6], av den 8 februari 2018 om situationen i Venezuela[7], av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[8], av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[9] och av den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[10],

–  med beaktande av Venezuelas konstitution, särskilt artikel 233,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Venezuelas befolkning befinner sig i en förfärlig social och ekonomisk situation. Enligt FN har över 3 miljoner venezuelaner redan migrerat till grannländerna. Förra årets inflationstakt steg över 1 650 000 procent, och enligt den venezuelanska läkemedelsfederationen (Fefarven) saknar landet 85 procent av de läkemedel som regelbundet säljs.

B.  Rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 oktober 2018 innehåller en hänvisning till en politisk lösning på den nuvarande krisen, som går ut på att undersöka möjligheten att inrätta en kontaktgrupp som ska ha i uppdrag att försöka få till stånd ett initiativ tillsammans med de viktigaste regionala och internationella partnerna för att skapa förutsättningar för en politisk process.

C.  Det val som hölls den 20 maj 2018 uppfyllde inte de internationella miniminormerna för ett trovärdigt förfarande och respekterade inte politisk mångfald, demokrati, öppenhet och rättsstatsprincipen. EU och andra demokratiska länder och regionala organisationer erkände varken valet eller de myndigheter som inrättades genom denna olagliga process.

D.  Trots att valet den 20 maj 2018 inte erkändes, avlade Nicolas Maduro den 10 januari 2019 en ed inför högsta domstolen för perioden 2019–2025.

E.  Under de senaste dagarna har det hållits offentliga demonstrationer i Venezuela, och 26 personer har dödats på grund av myndigheternas urskillningslösa våld.

F.  Den 23 januari 2019 svors ordföranden för nationalförsamlingen, Juan Guaidó, in som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

G.  EU är fortfarande övertygat om att en fredlig, demokratisk politisk lösning är den enda hållbara vägen ur krisen i Venezuela och samarbetar med internationella och regionala partner om hur EU kan bidra till att skapa de villkor som krävs för en trovärdig politisk process med deltagande av relevanta venezuelanska aktörer. EU har på nytt framhållit att unionen är villig att hålla kommunikationskanalerna öppna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med folket i Venezuela, fördömer skarpt våldet, som leder till döda och sårade, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och vänner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen, som är det enda legitima demokratiska organet i Venezuela och vars befogenheter måste återupprättas och respekteras, inbegripet dess ledamöters befogenheter och säkerhet.

3.  Europaparlamentet bekräftar sina tidigare ståndpunkter, som slår fast att en fredlig och demokratisk lösning med deltagande av alla parter är den enda hållbara vägen ut ur det rådande politiska dödläget och den allvarliga kris som det har lett till. Parlamentet fördömer och förkastar därför alla förslag eller försök som skulle kunna innebära användning av vapen eller våld för att lösa krisen.

4.  Europaparlamentet kräver att det så snart som möjligt hålls ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval i enlighet med internationellt erkända demokratiska normer och Venezuelas konstitution.

5.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att samarbeta med länderna i regionen och alla andra viktiga aktörer i syfte att inrätta en internationell kontaktgrupp, i enlighet med rådets slutsatser av den 15 oktober 2018. Parlamentet betonar att denna grupp bör främja samsyn och en gemensam strategi bland viktiga internationella aktörer när det gäller situationen i Venezuela i syfte att skapa en fredlig och demokratisk lösning på den rådande krisen, där man undviker all direkt medling mellan de venezuelanska parterna och i stället skapar nödvändiga förutsättningar för att en trovärdig process ska kunna växa fram, som gör det möjligt för venezuelanerna att själva bestämma över sin egen framtid genom att hålla ett nytt val med alla garantier, inbegripet en överenskommen tidsplan, lika villkor för alla aktörer, insyn och internationell övervakning. Parlamentet upprepar att man endast kan få slut på den institutionella kris som drabbat landet om alla dessa villkor är uppfyllda.

6.  Europaparlamentet påminner om den uppmaning som EU har framfört om att så snart som möjligt utlysa fria, öppna och trovärdiga val, och förklarar att parlamentet, i avsaknad av ett sådant tillkännagivande, kommer att rikta en begäran till vice ordföranden/den höga representanten, EU och medlemsstaterna om att inta en stark enad hållning och att erkänna Juan Guaidó som interimspresident i landet till dess att ett nytt val utlyses.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas lagenliga interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy