Forslag til beslutning - B8-0086/2019Forslag til beslutning
B8-0086/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0086/2019
Indgivne tekster :
B8-0086/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0086/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

–  der henviser til, at det af såvel artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder som af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

–  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den erklæring fra topmødet for stats- og regeringscheferne i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og EU af 10. og 11. juni 2015, hvori de underskrivende parter bekræftede deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde den suveræne ligeberettigelse for alle stater og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

–  der henviser til den venezuelanske forfatning,

–  der henviser til erklæringen fra det latinamerikanske parlament, navnlig dens afvisning af ethvert forsøg på udenlandsk indblanding, direkte eller indirekte, i Den Bolivariske Republik Venezuelas indre anliggender, og dens opfordringer til en konstruktiv dialog;

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Venezuela den 20. maj 2018 afholdt forfatningsmæssige, frie og demokratiske præsidentvalg og valg til de regionale lovgivende råd; der henviser til, at 16 partier deltog i dette valg, og at 4 stillede op som kandidater til præsidentposten; der henviser til, at kun tre oppositionspartier besluttede at boykotte disse valg;

B.  der henviser til, at præsidentvalget blev rykket frem på anmodning fra oppositionen; der henviser til, at en politisk aftale og en valgaftale, der blev udformet i Den Dominikanske Republik og ledet af den tidligere spanske premierminister José Luis Rodriguez Zapatero, i allersidste øjeblik ikke blev undertegnet af oppositionen;

C.  der henviser til, at valget fandt sted på lige, retfærdige og gennemsigtige betingelser under tilsyn af et afbalanceret nationalt valgråd og gav tilstrækkelige garantier for alle deltagere;

D.  der henviser til, at 200 uafhængige internationale observatører, såsom Spaniens tidligere præsident, José Luis Zapatero, Cyperns tidligere udenrigsminister, Marcos Cipriani, og den tidligere formand for det franske senat, Jean-Pierre Bel, overværede det venezuelanske valg efter indbydelse fra de relevante venezuelanske myndigheder;

E.  der henviser til, at Nicolás Maduro den 20. maj 2018 vandt valget med 68 % af stemmerne;

F.  der henviser til, at guvernørvalget blev afholdt i oktober 2018 og kommunalvalget i december 2018 med deltagelse af partier fra oppositionen; der henviser til, at oppositionen kun protesterer mod præsidentvalget, der blev afholdt under de samme omstændigheder som de tre andre valg;

G.  der henviser til, at Venezuela den 23. januar 2019 oplevede et kupforsøg, hvor Juan Guaidó udråbte sig selv til midlertidig præsident for landet; der henviser til, at denne handling ikke har noget forfatningsmæssigt eller juridisk grundlag, da præmisserne for de artikler i forfatningen, der blev lagt til grund for handlingen, ikke er opfyldt;

H.  der henviser til, at USA og den såkaldte Lima-gruppe har valideret kupforsøget ved at anerkende Juan Guaidó som midlertidig præsident for landet, samtidig med at andre lande anerkendte Nicolás Maduro som den legitime præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela;

I.  der henviser til, at en erklæring fremsat af USA, som opfordrede Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) til at anerkende Juan Guaidó som fungerende formand, den 24. januar 2019 blev afvist af 18 af dets medlemmer;

J.  der henviser til, at et amerikansk forslag til støtte for Juan Guaidós kup blev forkastet i FN's Sikkerhedsråd; der henviser til, at Sikkerhedsrådet i stedet har opfordret til en åben og inklusiv dialog i landet for at lette spændingerne;

K.  der henviser til, at mere end 20 lande, herunder medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, CARICOM's medlemsstater og mange andre lande, har opfordret til en åben og inklusiv dialog i landet for at løse dets aktuelle problemer;

L.  der henviser til, at den økonomiske og sociale situation i Venezuela i de seneste år er blevet drastisk forværret som følge af de stigende økonomiske og finansielle sanktioner fra USA's og EU's side, hvilket har ført til hyperinflation, forsyningsknaphed og voksende knaphed på lægemidler og medicinsk materiel;

M.  der henviser til, at der er et akut behov for at overvinde og forhandle sig ud af den nuværende situation i Venezuela;

O.  der henviser til, at mange lande i regionen som f.eks. Mexico og Uruguay i denne uge gav udtryk for, at de var villige til at deltage som mæglere eller formidlere for at nå frem til en løsning gennem en inklusiv national dialog;

1.  fordømmer på det kraftigste kupforsøget i Venezuela, Juan Guaidós selvudnævnelse til midlertidig præsident i landet uden for de forfatningsmæssige rammer og strategien med at legitimere en udenlandsk intervention i Venezuela med støtte fra USA og den såkaldte Lima-Gruppe;

2.  er bekymret over, at den nuværende situation kan føre til en optrapning af volden i Venezuela; understreger i denne forbindelse, at en fredelig og politisk løsning på de eksisterende problemer bør forhandles af venezuelanerne i henhold til den venezuelanske forfatning og uden udenlandsk indblanding;

3.  opfordrer alle politiske kræfter i landet til at vende tilbage til dialog- og forhandlingsvejen; minder om, at den dialog, der blev afbrudt af oppositionen for et år siden, førte til aftalen om demokratisk sameksistens i Venezuela, og understreger, at denne aftale kunne være udgangspunktet for en fornyet national dialog;

4.  glæder sig over den vilje, som lande i regionen såsom México og Uruguay har udtrykt, til at optræde som mæglere eller formidlere for at nå frem til en løsning gennem dialog;

5.  understreger, at international anerkendelse af en ny regering baseret på selvudnævnelse i alvorlig grad risikerer at forværre den politiske situation yderligere og skabe afsmittende virkninger uden for Venezuela i hele regionen;

6.  kræver en kraftig fordømmelse af kupforsøget fra Rådets og medlemsstaternes side og overholdelse af folkeretten — navnlig principperne i FN's charter, såsom princippet om ikkeindblanding;

7.  fordømmer den øgede optrapning af den politiske indblanding, den økonomiske og finansielle blokade, den diplomatiske destabilisering og de vedvarende trusler, som USA, den selvbestaltede Lima-gruppe og EU har rettet mod Venezuela;

8.  opfordrer til ophævelse af de økonomiske og finansielle sanktioner mod Venezuela, som i høj grad har bidraget til forværringen af landets økonomi, som det fremgår af rapporten fra FN's uafhængige ekspert, Alfred de Zayas;

9.  opfordrer medlemsstaterne til ikke at følge den uansvarlige strategi, der følges af USA's præsident Donald Trump og visse lande fra den såkaldte Lima-Gruppe, der hævder at legitimere en udenlandsk intervention i Venezuela i stedet for at støtte og fremme fredelige løsninger på situationen gennem dialog;

10.  glæder sig over, at FN's Sikkerhedsråd har forkastet et amerikansk forslag om at støtte kupforsøget i Venezuela;

11.  finder de erklæringer, som EU-institutionerne og visse medlemsstater har fremsat mod et suverænt og uafhængigt land, uacceptable, da de kun vil bidrage til en optrapning af konflikten;

12.  minder om, at præsidenten for Den Bolivariske Republik Venezuela, Nicolás Maduro, blev valgt ved folkeafstemning den 20. maj 2018;

13.  udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk; minder om, at alle folk har ret til selvbestemmelse, og at de i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske status og frit forfølge deres økonomiske, sociale og kulturelle udvikling[1]; afviser alle angreb på Venezuelas demokrati og suverænitet;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen for Den Bolivariske Republik Venezuela, MERCOSUR's parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder UNASUR, ALBA og CELAC.

 

Seneste opdatering: 31. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik