Πρόταση ψηφίσματος - B8-0086/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0086/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0086/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0086/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0086/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2019/2543(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του 1945, όπου δηλώνεται ότι οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της ΕΕ, της 10ης και 11ης Ιουνίου 2015, με την οποία οι συνυπογράφοντες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους όσον αφορά το σύνολο των στόχων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη στήριξή τους όσον αφορά κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και για τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κοινοβουλίου της Λατινικής Αμερικής, και ιδίως την εκ μέρους του απόρριψη οποιασδήποτε απόπειρας άμεσης ή έμμεσης εξωτερικής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και την έκκλησή του για εποικοδομητικό διάλογο·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα διεξήγαγε σύμφωνες με το Σύνταγμά της ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, στις 20 Μαΐου του 2018, για την Προεδρία και τα περιφερειακά νομοθετικά συμβούλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις εκλογές συμμετείχαν 16 κόμματα και τέσσερις υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τρία κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να απόσχουν από αυτές τις εκλογές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές επισπεύσθηκαν μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική και εκλογική συμφωνία που είχε διαμορφωθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία με τη διαμεσολάβηση του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας José Luis Rodriguez Zapatero, δεν υπεγράφη από την αντιπολίτευση την τελευταία στιγμή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξήχθησαν υπό ισότιμους, δίκαιους και διαφανείς όρους, υπό την εποπτεία ενός ισόρροπου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και προσέφεραν επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους συμμετέχοντες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκλογές στη Βενεζουέλα ήταν παρόντες 200 ανεξάρτητοι διεθνείς παρατηρητές, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. José Luis Rodriguez Zapatero, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Μάρκος Κυπριανού και ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας, κ. Jean-Pierre Bel, μετά από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών της Βενεζουέλας·

Ε  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές της 20 Μαΐου 2018, συγκεντρώνοντας το 68% των ψήφων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές για τους διοικητές των περιφερειών διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2018 και για τους δήμους τον Δεκέμβριο του 2018, με τη συμμετοχή κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση αμφισβητεί μόνο τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν υπό τις ίδιες συνθήκες με τις άλλες τρεις εκλογές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, η Βενεζουέλα αντιμετώπισε απόπειρα πραξικοπήματος, με τον Juan Guaidó να αυτοανακηρύσσεται προσωρινός Πρόεδρος της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη αυτή δεν έχει συνταγματική ή νομική βάση, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων του Συντάγματος των οποίων γίνεται επίκληση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η αποκαλούμενη Ομάδα της Λίμα επικύρωσαν την απόπειρα πραξικοπήματος, αναγνωρίζοντας τον Juan Guaidó ως προσωρινό Πρόεδρο της χώρας, ενώ ταυτόχρονα άλλες χώρες αναγνωρίζουν τον Nicolás Maduro ως νόμιμο πρόεδρο της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2019, μια δήλωση που προωθούσαν οι ΗΠΑ, προτρέποντας τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) να αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως προσωρινό Πρόεδρο, απορρίφθηκε από 18 μέλη του·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόταση των ΗΠΑ για τη στήριξη του πραξικοπήματος του Juan Guidó απορρίφθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντ’ αυτού, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη διεξαγωγή ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου στη χώρα για την άμβλυνση των εντάσεων·

IA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κράτη μέλη της CARICOM και πολλές άλλες, ζήτησαν ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο στη χώρα για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Βενεζουέλα επιδεινώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια των αυξανόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, που οδήγησαν σε υπερπληθωρισμό, ελλείψεις στον εφοδιασμό, αυξανόμενη φτώχεια και ελλείψεις φαρμάκων και ιατρικού υλικού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση στη Βενεζουέλα και να βρεθεί μια διέξοδος μέσω διαπραγματεύσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την εβδομάδα πολλές χώρες της περιοχής, όπως το Μεξικό και η Ουρουγουάη, εξέφρασαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν ως διαμεσολαβητές προκειμένου να επιτευχθεί λύση μέσω ενός εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

1.  καταδικάζει έντονα την απόπειρα πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα, την αυτοανακήρυξη του Juan Guaidó ως προσωρινού Προέδρου της χώρας εκτός του συνταγματικού πλαισίου και τη στρατηγική νομιμοποίησης της ξένης παρέμβασης στη Βενεζουέλα με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της αποκαλούμενης Ομάδας της Λίμα·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας στη Βενεζουέλα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια ειρηνική και πολιτική λύση για τα υφιστάμενα προβλήματα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις·

3.  καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να επιστρέψουν στην οδό του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι ο διάλογος που διακόπηκε πριν από έναν χρόνο από την αντιπολίτευση είχε οδηγήσει στη Συμφωνία για τη δημοκρατική συνύπαρξη στη Βενεζουέλα και τονίζει ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία ενός νέου εθνικού διαλόγου·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία χωρών της περιοχής, όπως το Μεξικό και η Ουρουγουάη, να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση μέσω του διαλόγου·

5.  υπογραμμίζει ότι η διεθνής αναγνώριση οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης με βάση μια αυτοανακήρυξη δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για περαιτέρω επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και την παραγωγή δευτερογενών επιπτώσεων εκτός της Βενεζουέλας, σε ολόκληρη την περιοχή·

6.  ζητεί να καταδικαστεί σθεναρά η απόπειρα πραξικοπήματος από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη και να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, δηλαδή οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως η αρχή της μη παρέμβασης·

7.  καταδικάζει την εντεινόμενη κλιμάκωση των πολιτικών παρεμβάσεων, τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό, τη διπλωματική αποσταθεροποίηση και τις συνεχιζόμενες απειλές που προωθούνται από τις ΗΠΑ, την αυτοονομαζόμενη Ομάδα της Λίμα και την ΕΕ κατά της Βενεζουέλας·

8.  ζητεί την άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, που έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιδείνωση της οικονομίας της χώρας, όπως αποδεικνύει η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ κ. Alfred de Zayas·

9.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην ακολουθήσουν την ανεύθυνη στρατηγική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένων χωρών της αποκαλούμενης Ομάδας της Λίμα, που επιδιώκει να νομιμοποιήσει μια ξένη παρέμβαση στη Βενεζουέλα, αντί να υποστηρίζει και να προωθεί ειρηνικές λύσεις μέσω διαλόγου για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ να υποστηριχθεί η απόπειρα πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα·

11.  θεωρεί απαράδεκτες τις δηλώσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ορισμένων κρατών μελών της κατά μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας, οι οποίες θα συμβάλουν μόνο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης·

12.  υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro, εξελέγη με λαϊκή ψηφοφορία στις 20 Μαΐου του 2018·

13.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «δυνάμει του δικαιώματος αυτού καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό τους καθεστώς και επιδιώκουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη»[1]· απορρίπτει κάθε επίθεση εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στο Κοινοβούλιο της Mercosur, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και τους περιφερειακούς φορείς της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των Unasur, ALBA και CELAC.

 

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου