Förslag till resolution - B8-0086/2019Förslag till resolution
B8-0086/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2019/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0086/2019
Ingivna texter :
B8-0086/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0086/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kapitel 1 artikel 1.2 i FN:s stadga från 1945, där det anges att stadgans ändamål är ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”,

–  med beaktande av artikel 1 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka det anges att ”alla folk har rätt till självbestämmande” och ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”,

–  med beaktande av principen om icke-intervention som fastställs i FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och i EU av den 10‑11 juni 2015, i vilken signatärerna på nytt bekräftar sitt stöd för alla syften och principer som fastställs i FN-stadgan och sitt beslut att stödja alla ansträngningar för att upprätthålla suverän likställdhet mellan alla stater och respektera deras territoriella integritet och politiska oberoende,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution,

–  med beaktande av uttalandet från i synnerhet det latinamerikanska parlamentet, där man avvisar alla försök till direkt eller indirekt utländsk inblandning i den Bolivarianska republiken Venezuelas inre angelägenheter och efterlyser en konstruktiv dialog,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 20 maj 2018 höll Venezuela konstitutionella, fria och demokratiska val till presidentposten och de regionala lagstiftande församlingarna. Sexton partier deltog i regionalvalet och fyra kandidater ställde upp i presidentvalet. Endast tre oppositionspartier valde att bojkotta valet.

B.  Presidentvalet tidigarelades på begäran av oppositionen. En överenskommelse om politiken och valet hade nåtts vid förhandlingar i Dominikanska republiken, som leddes av Spaniens tidigare premiärminister José Luis Rodriguez Zapatero, men i sista minuten vägrade oppositionen att underteckna den.

C.  Valet genomfördes under jämlika, rättvisa och öppna förhållanden, kontrollerades av ett balanserat nationellt valråd och gav tillräckliga garantier för alla deltagare.

D.  200 oberoende, internationella observatörer, däribland Spaniens tidigare regeringschef José Luis Zapatero, Cyperns tidigare utrikesminister, Marcos Cipriani och den tidigare talmannen i den franska senaten, Jean-Pierre Bel, närvarade vid valet i Venezuela, på inbjudan av de relevanta venezuelanska myndigheterna.

E.  Nicolás Maduro vann valet den 20 maj 2018 med 68 % av rösterna.

F.  Guvernörsval ägde rum i oktober 2018 och kommunalval hölls i december 2018, där även oppositionspartier deltog. Oppositionen ifrågasätter endast presidentvalet, vilket genomfördes under samma förhållanden som de tre andra valen.

G.  Venezuela utsattes för ett kuppförsök den 23 januari 2019, där Juan Guaidó utnämnde sig själv till tillförordnad president i landet. För detta finns det ingen konstitutionell eller rättslig grund, eftersom villkoren i de åberopade artiklarna i konstitutionen inte är uppfyllda.

H.  Förenta staterna och den så kallade Limagruppen gav stöd åt kuppen genom att erkänna Juan Guaidó som tillförordnad president i landet, samtidigt som andra länder erkänner Nicolás Maduro som Bolivarianska republiken Venezuelas legitima president.

I.  Den 24 januari 2019 förkastade 18 medlemsländer i Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) ett uttalande som Förena staterna hade lagt fram, om att erkänna Juan Guaidó som tillförordnad president.

J.  Förenta staternas förslag om stöd för Juan Guaidós kupp förkastades av FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet har i stället manat till en öppen och inkluderande dialog i landet för att minska spänningarna.

K.  Över 20 länder, däribland medlemmar av säkerhetsrådet, medlemsstater i Karibiska gemenskapen och många andra, har uppmanat till en öppen och inkluderande dialog i landet för att lösa de rådande problemen.

L.  Den ekonomiska och sociala situationen i Venezuela har försämrats kraftigt under de senaste åren till följd av utvidgade ekonomiska och finansiella sanktioner från Förenta staterna och EU, vilket har lett till hyperinflation, leveransbrister, ökad fattigdom och brist på läkemedel och medicinsk utrustning.

M.  Det finns ett akut behov av att övervinna och förhandla fram en lösning på den nuvarande situationen i Venezuela.

O.  Denna vecka har en rad länder i regionen, däribland Mexiko och Uruguay, förklarat sig beredda att medla för att nå en lösning genom en inkluderande nationell dialog.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt kuppförsöket i Venezuela och Juan Guaidós utnämnande av sig själv till tillförordnad president, utanför den konstitutionella ramen. Parlamentet fördömer också den strategi som Förenta staterna och den så kallade Limagruppen följer för att legitimera utländsk intervention i Venezuela.

2.  Europaparlamentet är oroat över att den nuvarande situationen kan leda till en upptrappning av våldet i Venezuela. Parlamentet understryker i detta sammanhang att en fredlig och politisk lösning på de rådande problemen bör förhandlas fram av venezuelanerna i enlighet med Venezuelas konstitution, och utan utländsk inblandning.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla krafter i landet att återgå till dialog och förhandlingar. Parlamentet påminner om att den dialog som oppositionen avbröt för ett år sedan ledde fram till texten i överenskommelsen om en demokratisk samexistens för Venezuela, och betonar att denna överenskommelse skulle kunna vara startpunkten för en förnyad nationell dialog.

4.  Europaparlamentet välkomnar den vilja som länder i regionen, såsom Mexiko och Uruguay, har uttryckt för att medla och kunna nå en lösning genom dialog.

5.  Europaparlamentet understryker att ett internationellt erkännande av en ny regering som grundas genom självutnämnande riskerar att ytterligare förvärra den politiska situationen och sprida problemen till länder utanför Venezuela och till hela den övriga regionen.

6.  Europaparlamentet kräver att rådet och medlemsstaterna fördömer statskuppen, och kräver att internationell rätt respekteras, dvs. principerna i FN-stadgan, däribland principen om icke-inblandning.

7.  Europaparlamentet fördömer den ökande politiska inblandningen, den ekonomiska och finansiella blockaden, den diplomatiska destabiliseringen och de fortsatta hoten mot Venezuela från Förenta staternas, den självutnämnda Limagruppens och EU:s sida.

8.  Europaparlamentet vill se att de ekonomiska och finansiella sanktionerna mot Venezuela upphävs då dessa kraftigt har bidragit till att förvärra landets ekonomi, vilket bevisades i den rapport som FN:s oberoende expert Alfred de Zayas lade fram.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte följa den oansvariga strategi som Förenta Staternas president Donald Trump och vissa länder i den så kallade Limagruppen har valt, där man försöker legitimera utländsk inblandning i Venezuela i stället för att stödja och främja fredliga lösningar på situationen genom dialog.

10.  Europaparlamentet välkomnar att FN:s säkerhetsråd har förkastat Förena staternas förslag om att stödja kuppförsöket i Venezuela.

11.  Europaparlamentet anser att de uttalanden som vissa EU-institutioner och EU‑medlemsstater har gjort mot ett självständigt och oberoende land är oacceptabla och bara bidrar till en upptrappning av konflikten.

12.  Europaparlamentet påminner om att Bolivarianska republiken Venezuelas president Nicolás Maduro valdes av folket den 20 maj 2018.

13.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med det venezuelanska folket. Parlamentet påminner om att alla folk har rätt till självbestämmande och att ”med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”[1]. Parlamentet avvisar alla angrepp på Venezuelas demokrati och suveränitet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Bolivarianska republiken Venezuelas regering, Mercosurs parlament, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika samt latinamerikanska regionala organ, däribland Unasur, Alba och Celac.

 

Senaste uppdatering: 31 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy