Предложение за резолюция - B8-0087/2019Предложение за резолюция
B8-0087/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Моли Скот Кейто, Тили Метц от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2019/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0087/2019
Внесени текстове :
B8-0087/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0087/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2019/2543(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението от 24 януари 2019 г., приписвано на говорителя на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш относно новата вълна от насилие във Венесуела[1],

–  като взе предвид декларацията на върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башеле от 25 януари 2019 г.,

–  като взе предвид декларацията на Латиноамериканския и карибски парламент от 28 януари 2019 г., подписана от неговия председател Елиас Кастильо,

–  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН от юни 2018 г., озаглавен „Нарушения на правата на човека в Боливарската република Венесуела: низходяща спирала, чийто край не се вижда“,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/901 на Съвета от 25 юни 2018 г.[2] за добавяне на 11 венесуелски длъжностни лица в списъка за налагане на санкции,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид пълния доклад на „Амнести Интернешънъл“ относно Венецуела от 20 септември 2018 г., озаглавен „Това не е начин да се живее: обществена сигурност и право на живот във Венесуела“, както и по-скорошните документи относно Венесуела, издадени от „Амнести Интернешънъл“,

–  като взе предвид член 3 от Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че миналата седмица станахме свидетели на нарастване на напрежението и на драматичната ескалация на насилието във връзка с протестите във Венесуела, при което загинаха най-малко 20 души, много бяха ранени и бяха извършени масови задържания;

Б.  като има предвид, че е налице сериозна необходимост кризата да бъде преодоляна и да се намери изход чрез преговори от настоящото положение: от социалните вълнения, икономическите трудности и масовото изселване на милиони граждани на Венесуела, острия недостиг на храни, оскъдицата на лекарства и липсата на подходящи медицински услуги, както и недостатъчната защита на правата на човека, несигурността и насилието по улиците, като всичко това са последици от лошото политическо управление и авторитарно поведение на правителството на Мадуро;

В.  като има предвид, че реакцията на правителствените органи спрямо законните демонстрации предизвика най-тежките репресии до момента срещу опозицията, съпроводени от прекомерно използване на полицейските сили, които показаха пълно незачитане на физическата неприкосновеност на демонстрантите и извършиха масови произволни задържания, заплахи и малтретиране, включително сексуално насилие; като има предвид, че заглушаването на гласа на демонстрантите не предлага устойчиво решение на конфликта и че противоречи на всички международни задължения по отношение на правото на мирен протест;

Г.  като има предвид, че осъждането на цивилни граждани от военни съдилища, безнаказаността и тормоза и криминализирането на защитниците на правата на човека в ръцете на правителството на Мадуро бяха широко изобличени и осъдени от национални и международни организации;

Д.  като има предвид, че през февруари 2018 г. прокурорът на МНС реши да започне предварително проучване на положението във Венецуела, с цел да се анализират престъпленията, за които се твърди, че са извършени в страната от април 2017 г. насам, в контекста на демонстрациите и свързаните с тях политически вълнения;

Е.  като има предвид, че правото на мирен протест е основно право на човека, като същевременно всички призиви за протести трябва да бъдат внимателно формулирани, за да се избегне подклаждането на по-нататъшно насилие или провокации в светлината на настоящото напрежение;

Ж.  като има предвид, че каквото и да било решение на този дълбок и многостранен конфликт трябва да бъде намерено в рамките на принципите на правовата държава и да бъде съобразено с международните стандарти, като зачита напълно демокрацията и правата на човека;

З.  като има предвид, че международното признаване на всяко ново правителство, сформирано въз основа на самообявяване, води до сериозен риск от подклаждане на вече експлозивна ситуация и дори на гражданска война и може да предизвика странични ефекти извън Венецуела, като се има предвид рискът от увеличаване на броя на мигрантите, бягащи към съседните държави;

И.  като има предвид, че няколко предложения за медиация от Мексико, Уругвай и Латиноамериканския и карибски парламент, наред с предложението за създаване на международна контактна група, подкрепено от ЕС, бяха отправени към Венесуела през последните дни;

Й.  като има предвид, че ролята на Европейския съюз следва да бъде да предлага медиация между всички активни участници в конфликта в страната: роля, с която той може да бъде полезен, като се има предвид тясната връзка между няколко държави – членки на ЕС, и Венесуела;

К.  като има предвид, че според данните, предоставени от Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и свързаната с ООН Международна организация по миграция (МОМ), броят на венесуелските бежанци, повечето от които са в съседни държави, е достигнал доста над 3 милиона души, което оказва безпрецедентен натиск върху хуманитарните и икономическите ресурси на приемащите държави;

1.  осъжда отговора на президента Мадуро и на органите на властта спрямо демонстрациите в страната; осъжда ескалацията на насилието и всички случаи на извънсъдебни убийства, наранявания и незаконни задържания; изразява съжаление относно настоящата ескалация на вълненията и поднася своите съболезнования на приятелите и семействата на загиналите, ранените и задържаните;

2.  отново осъжда категорично тези и предишни нарушения на правата на човека от страна на президента Мадуро и на неговото правителство и подновява призива си за слагане на край на безнаказаността за престъпленията, извършени в миналото, както и за тези, извършени в контекста на настоящата вълна от протести; във връзка с това призовава за пълно, независимо и безпристрастно разследване на тези престъпления и нарушения, както и за изправяне на извършителите пред правосъдието във всички тези случаи;

3.  предупреждава за опасността от повтаряне на насилието, докладвано през 2017 г.; настоява, че е необходимо органите на Венесуела да зачитат свободата на изразяване и правото на мирни събрания; отново изразява своята загриженост във връзка с подкопаването от страна на правителството на Мадуро на демократичния мандат на избраното народно събрание, чиито правомощия и прерогативи следва да бъдат признати и зачитани; призовава всички участници да се откажат от използването на прекомерна, непропорционална и безразборна сила, което е явно и недвусмислено забранено по силата на международното право;

4.  изразява отново дълбока загриженост във връзка с липсата на легитимност на президентските избори, проведени през май 2018 г., тъй като те не бяха нито свободни и честни, нито будещи доверие; подчертава значението на самоопределението на венесуелския народ, както и на свободното изразяване на неговата демократична воля; ето защо призовава за организирането на свободни и честни избори във възможно най-кратък срок; призовава политическите лидери да се въздържат от признаването на нов президент, който не разполага с изборен мандат, тъй като това може да доведе до допълнителни размирици и политическа нестабилност; отбелязва, че такова признаване нарушава принципа на самоопределение и подкопава демократичните норми;

5.  настоятелно призовава всички страни да започнат незабавно приобщаващ и надежден национален диалог, насочен към намиране на дългосрочно и трайно решение на кризата във Венесуела; препоръчва този диалог да бъде подкрепен от международна медиация, както беше предложено от Мексико и Уругвай; приканва Европейския съюз да се ангажира изцяло с усилията за медиация; подчертава важната роля, която Организацията на обединените нации и международната рамка трябва да играят в този контекст;

6.  приветства предложението на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за създаване на международна контактна група с държавите от региона и всички други ключови участници, както се заявява в заключенията на Съвета от 15 октомври 2018 г., с цел улесняване на националния диалог между всички страни, включително Народното събрание и правителството на Венесуела; настоява относно необходимостта от провеждане във възможно най-кратък срок на нови избори в съответствие с международните стандарти, като част от процеса на стабилизация и преход;

7.  изразява дълбоката си загриженост, че неотдавнашните действия на венесуелски и чуждестранни участници ще насърчат по-нататъшната поляризация, включително на международно равнище, и рискуват да превърнат венецуелския конфликт в „бойно поле“, на което се противопоставят международни сили, като например САЩ, Русия и Китай, с намерението да получат контрол върху нефтените запаси на Венесуела; изразява тревога относно потенциалния риск от разпространение на насилието и размириците във Венецуела в съседните държави, както и риска това в крайна сметка да доведе до война в региона;

8.  настоява, че двойните стандарти по отношение на трети държави следва да се избягват и че ЕС и неговите държави членки следва да проявяват последователност в позициите си по отношение на трети държави; припомня, че е важно ЕС да даде единен отговор, като основа за силна и по-убедителна позиция на ЕС;

9.  призовава армията и силите за сигурност да спазват стриктно своя мандат, така че военните да могат да играят конструктивна роля в съответствие с техните конституционни задължения; осъжда създаването и действията на паравоенните сили, независимо от това под чие командване се намират, и призовава за тяхното незабавно разпускане, за незабавно разследване на всички техни престъпления и за изправяне на извършителите пред правосъдието в съответствие с международните стандарти;

10.  припомня, че положението на венесуелските бежанци изисква дългосрочни решения; осъзнава многобройните усилия, полагани от съседните държави, за предоставяне не само на храна и жилища, но и на редовни законни документи, училищно обучение и медицинско обслужване, и приканва Европейския съюз да направи същото по отношение на всички бежанци;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството и органите на Венесуела и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

Последно осъвременяване: 31 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност