Forslag til beslutning - B8-0087/2019Forslag til beslutning
B8-0087/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Molly Scott Cato, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2019/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0087/2019
Indgivne tekster :
B8-0087/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0087/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2019/2543(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæring af 24. januar 2019 fra talsmanden for FN's generalsekretær, António Guterres, om den nye bølge af vold i Venezuela[1],

–  der henviser til erklæring af 25. januar 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

–  der henviser til erklæring af 28. januar 2019 fra Det Latinamerikanske og Caribiske Parlament, undertegnet af dets præsident Elias Castillo,

–  der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder fra juni 2018 "Human rights violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a downward spiral with no end in sight",

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/901 af 25. juni 2018[2] om tilføjelse af 11 venezuelanske embedsmænd til sanktionslisten,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. oktober 2018,

–  der henviser til Amnesty Internationals fuldstændige rapport om Venezuela af 20. september 2018 med titlen "This is no way to live: public security and right to life in Venezuela", og til senere dokumenter om Venezuela fra Amnesty International,

–  der henviser til artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i sidste uge har været stigende spændinger og en dramatisk optrapning af volden i forbindelse med protester i Venezuela med mindst 20 dræbte, mange sårede og omfattende tilbageholdelser;

B.  der henviser til, at der er et alvorligt behov for at komme ud af dødvandet og finde en forhandlingsløsning på den nuværende situation: social uro, økonomiske trængsler og udvandring af millioner af venezuelanere, alvorlig mangel på mad, knaphed på lægemidler og mangel på dækkende sundhedstjenester, utilstrækkelig beskyttelse af menneskerettighederne, utryghed og vold i gaderne, alt sammen en følge af dårlig politisk ledelse og autokratisk fremfærd fra Maduro-regeringens side;

C.  der henviser til, at myndighedernes reaktion på legitime demonstrationer har givet sig udslag i den hidtil groveste undertrykkelse af oppositionen med overdreven magtanvendelse fra politiets side, der vidner om manglende respekt for demonstranternes fysiske integritet, samt vilkårlige masseanholdelser, intimidering og mishandling, herunder seksuel vold; der understreger, at forsøg på at lukke munden på demonstranterne ikke giver nogen holdbar løsning på konflikten og strider mod alle internationale forpligtelser med hensyn til retten til fredelig protest;

D.  der henviser til, at retsforfølgelsen af civile ved militære domstole, straffriheden og Maduro-regeringens chikanering og kriminalisering af menneskerettighedsforkæmpere er blevet fordømt af nationale og internationale organisationer;

E.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols anklager i februar 2018 besluttede at iværksætte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela med henblik på at analysere de forbrydelser, der angiveligt er begået i landet siden april 2017 i forbindelse med demonstrationer og hermed forbundet politisk uro;

F.  der henviser til, at retten til fredelig protest er en grundlæggende menneskeret, selv om enhver opfordring til demonstrationer bør udformes omhyggeligt for at undgå at give næring til yderligere vold eller provokation i lyset af de aktuelle spændinger;

G.  der henviser til, at en hvilken som helst løsning på denne dybe og mangesidede konflikt skal findes inden for rammerne af retsstaten i overensstemmelse med internationale standarder og under fuld respekt for demokratiet og menneskerettighederne;

H.  der henviser til, at international anerkendelse af enhver ny selvproklameret regering i alvorlig grad risikerer at give næring til den allerede letantændelige situation og endog en borgerkrig og kan få afsmittende virkninger uden for Venezuela som følge af risikoen for, at endnu flere personer vil flygte til nabolandene;

I.  der henviser til, at Venezuela i de seneste dage har modtaget en række mæglingsforslag fra Mexico, Uruguay og Det Latinamerikanske og Caribiske Parlament samt et tilbud om oprettelse af en international kontaktgruppe, der har fået støtte fra EU;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Unions rolle bør bestå i at tilbyde mægling mellem alle de aktører, der er involveret i konflikten inde i landet, en rolle, som den kan spille meningsfuldt på grund af de tætte forbindelser mellem flere EU-medlemsstater og Venezuela;

K.  der henviser til, at antallet af venezuelanske flygtninge, de fleste af dem i lande i nærområdet, i henhold til tal fra FN's flygtningeorganisation (UNHCR) og den FN-tilknyttede Internationale Organisation for Migration (IOM) nu langt overstiger 3 millioner mennesker, hvilket lægger et hidtil uset pres på de humanitære og økonomiske ressourcer i værtslandene;

1.  fordømmer præsident Maduros og myndighedernes reaktion på demonstrationerne i landet; fordømmer voldsoptrapningen og alle tilfælde af udenretslige henrettelser, kvæstelser og ulovlige tilbageholdelser; beklager den nuværende eskalerende uro og udtrykker sin medfølelse med venner og familier til de dræbte, sårede og tilbageholdte;

2.  gentager sin stærke fordømmelse af disse og tidligere menneskerettighedskrænkelser fra præsident Maduros og hans regerings side og gentager sin opfordring om at sætte en stopper for straffrihed for forbrydelser begået både tidligere og under den igangværende bølge af protester; anmoder i den forbindelse om fuldstændig, uafhængig og upartisk efterforskning af disse forbrydelser og krænkelser og om retsforfølgning af alle gerningsmænd i disse sager;

3.  advarer mod enhver gentagelse af den vold, der blev rapporteret om i 2017; insisterer på, at de venezuelanske myndigheder skal respektere ytringsfriheden og retten til at deltage i fredelige forsamlinger; gentager sin bekymring over, at Maduros regering undergraver det demokratiske mandat for den folkevalgte forsamling, hvis beføjelser og prærogativer skal anerkendes og respekteres; opfordrer alle aktører til at afstå fra at anvende overdreven, uforholdsmæssig eller vilkårlig magt, hvilket klart og utvetydigt er forbudt i henhold til folkeretten;

4.  gentager sin dybe bekymring over den manglende legitimitet af præsidentvalget i maj 2018, som hverken var frit, retfærdigt eller troværdigt; understreger betydningen af det venezuelanske folks selvbestemmelse og vigtigheden af at give det mulighed for at give ægte udtryk for sin demokratiske vilje; kræver derfor, at der afholdes frie og retfærdige valg så hurtigt som muligt; opfordrer de politiske ledere til at afholde sig fra at anerkende en ny præsident, der ikke har noget valgmæssigt mandat, da dette kan give næring til yderligere uro og politisk ustabilitet; bemærker, at en sådan anerkendelse krænker princippet om selvbestemmelse og undergraver de demokratiske normer;

5.  opfordrer indtrængende alle parter til straks at indlede en inklusiv og troværdig National Dialog med henblik på at finde en langsigtet og varig løsning på den venezuelanske krise; anbefaler, at en sådan dialog støttes gennem international mægling, således som Mexico og Uruguay har tilbudt; opfordrer Den Europæiske Unions aktører til at engagere sig fuldt ud i mæglingsbestræbelserne; understreger den vigtige rolle, som FN og en international ramme skal spille i denne sammenhæng;

6.  bifalder EU-Udenrigstjenestens forslag om at oprette en international kontaktgruppe med landene i regionen og alle andre centrale aktører, således som det fremgår af Rådets konklusioner af 15. oktober 2019, med det formål at fremme en National Dialog mellem alle parter, herunder Nationalforsamlingen og den venezuelanske regering; insisterer på nødvendigheden af snarest muligt at afholde nye valg i overensstemmelse med internationale standarder som led i en stabiliserings- og overgangsproces;

7.  udtrykker sin dybe bekymring for, at nylige handlinger fra venezuelanske og udenlandske aktørers side skal tilskynde til yderligere polarisering, herunder på internationalt plan, og risikerer at gøre den venezuelanske konflikt til en stedfortræderkampplads for internationale magter, herunder bl.a. USA, Rusland og Kina, med henblik på at opnå kontrol med venezuelanske oliereserver; påpeger den potentielle risiko for, at volden og uroen i Venezuela får afsmittende virkninger i nabolandene og i sidste ende kan udløse krig i regionen;

8.  fastholder, at dobbeltstandarder over for tredjelande bør undgås, og at EU og medlemsstaterne bør være konsekvente i deres holdninger over for tredjelande; minder om betydningen af at have en samlet EU-reaktion som grundlag for en stærk og mere troværdig EU-position;

9.  opfordrer militæret og sikkerhedsstyrkerne til nøje at overholde deres mandat, således at militæret kan spille en konstruktiv rolle i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige forpligtelser; fordømmer oprettelsen af paramilitære styrker og deres fremfærd, uanset hvem der har kommandoen over dem, og opfordrer til, at de omgående nedlægges, at alle deres forbrydelser hurtigt efterforskes, og at gerningsmændene retsforfølges i henhold til internationale standarder;

10.  minder om, at de venezuelanske flygtninges situation kræver langsigtede løsninger; er opmærksom på nabolandenes mange bestræbelser på ikke blot at sørge for mad og boliger, men også legitimation, skolegang og lægehjælp, og opfordrer EU's aktører til at gøre det samme for alle flygtninge;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Venezuela samt til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

Seneste opdatering: 31. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik