Projekt rezolucji - B8-0087/2019Projekt rezolucji
B8-0087/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wenezueli

30.1.2019 - (2019/2543(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Molly Scott Cato, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE

Procedura : 2019/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0087/2019
Teksty złożone :
B8-0087/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0087/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

(2019/2543(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nowej fali przemocy w Wenezueli[1],

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z dnia 25 stycznia 2019 r.,

–  uwzględniając oświadczenie Parlamentu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z dnia 28 stycznia 2019 r., podpisane przez jego przewodniczącego Elíasa Castillo,

–  uwzględniając sprawozdanie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z czerwca 2018 r. zatytułowane „Przypadki łamania i naruszania praw człowieka w Boliwariańskiej Republice Wenezueli: spirala w dół bez widocznego końca”,

–  uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2018/901 z dnia 25 czerwca 2018 r.[2] w sprawie dodania do listy sankcyjnej nazwisk 11 urzędników wenezuelskich,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 15 października 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Amnesty International z dnia 20 września 2018 r. zatytułowane „This is no way to live: public security and right to life in Venezuela” [Tak nie da się żyć: bezpieczeństwo publiczne i prawo do życia w Wenezueli] oraz późniejsze dokumenty na temat Wenezueli wydane przez Amnesty International,

–  uwzględniając art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Wenezueli,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w zeszłym tygodniu odnotowano wzrost napięć i dramatyczną eskalację przemocy w związku z protestami w Wenezueli, w wyniku których zginęło co najmniej 20 osób, wiele osób odniosło rany oraz nastąpiły zatrzymania na dużą skalę;

B.  mając na uwadze, że istnieje poważna potrzeba przezwyciężenia obecnej sytuacji i znalezienia wynegocjowanego wyjścia z niej: niepokoje społeczne, trudności gospodarcze i exodus milionów Wenezuelczyków, poważny niedobór żywności, niedobór leków i brak odpowiednich usług medycznych oraz niewystarczająca ochrona praw człowieka, brak bezpieczeństwa i przemoc na ulicach – wszystko to jest konsekwencją złego zarządzania politycznego i autokratycznego zachowania rządu Maduro;

C.  mając na uwadze, że reakcja władz rządowych na legalne demonstracje wywołała jak dotąd najgorsze represje antyopozycyjne w postaci nadmiernego wykorzystania sił policyjnych bez poszanowania dla integralności fizycznej demonstrantów, masowych arbitralnych zatrzymań, zastraszania i złego traktowania, włącznie z przemocą seksualną; mając na uwadze, że uciszanie demonstrantów nie oferuje żadnych trwałych rozwiązań konfliktu i jest sprzeczne ze wszystkimi zobowiązaniami międzynarodowymi w zakresie prawa do pokojowego protestu;

D.  mając na uwadze, że skazywanie cywilów przez sądy wojskowe, bezkarność oraz prześladowanie i kryminalizacja obrońców praw człowieka ze strony rządu Maduro zostały szeroko potępione przez organizacje krajowe i międzynarodowe;

E.  mając na uwadze, że w lutym 2018 r. prokurator MTK podjął decyzję o rozpoczęciu wstępnego badania sytuacji w Wenezueli w celu przeanalizowania zbrodni rzekomo popełnionych w tym kraju od kwietnia 2017 r. w kontekście demonstracji i powiązanych niepokojów politycznych;

F.  mając na uwadze, że prawo do pokojowego protestu jest podstawowym prawem człowieka, zaś wszelkie wezwania do protestów muszą być starannie sformułowane, aby uniknąć podsycania dalszej przemocy lub prowokacji w kontekście obecnych napięć;

G.  mając na uwadze, że wszelkie rozwiązania tego głębokiego i wielowymiarowego konfliktu należy znaleźć w ramach rządów prawa i muszą one być zgodne ze standardami międzynarodowymi oraz w pełni szanować demokrację i prawa człowieka;

H.  mając na uwadze, że międzynarodowe uznanie jakiegokolwiek nowego rządu utworzonego na podstawie autoproklamacji wiąże się z poważnym ryzykiem podsycenia już i tak zapalnej sytuacji, a nawet wojny domowej, i może wywołać skutki uboczne poza Wenezuelą, biorąc pod uwagę ryzyko zwiększonej liczby migrantów uciekających do sąsiednich krajów;

I.  mając na uwadze, że w ostatnich dniach do Wenezueli dotarło kilka propozycji mediacji z Meksyku, Urugwaju oraz Parlamentu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także propozycja utworzenia międzynarodowej grupy kontaktowej, wspierana przez UE;

J.  mając na uwadze, że rolą Unii Europejskiej powinno być oferowanie mediacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w konflikt w tym kraju, co może być użyteczne ze względu na bliskie związki między szeregiem państw członkowskich UE a Wenezuelą;

K.  mając na uwadze, że zgodnie z danymi liczbowymi przedstawionymi przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) przy ONZ, liczba uchodźców wenezuelskich, którzy w większości przebywają w pobliskich krajach, znacznie przekroczyła 3 mln osób, co stanowi bezprecedensowe obciążenie dla zasobów humanitarnych i gospodarczych krajów przyjmujących;

1.  potępia reakcję prezydenta Maduro i władz na demonstracje w kraju; potępia eskalację przemocy i wszystkie przypadki pozasądowych egzekucji, obrażeń i bezprawnych zatrzymań; wyraża ubolewanie z powodu nasilających się niepokojów i składa kondolencje przyjaciołom i rodzinom zabitych, rannych i zatrzymanych;

2.  ponownie zdecydowanie potępia te i wcześniejsze przypadki łamania praw człowieka przez prezydenta Maduro i jego rząd oraz ponawia apel o położenie kresu bezkarności za zbrodnie popełnione w przeszłości, jak również podczas obecnej fali protestów; w związku z tym wzywa do przeprowadzenia pełnych, niezależnych i bezstronnych dochodzeń w sprawie tych przestępstw i naruszeń oraz do postawienia sprawców we wszystkich tych sprawach przed sądem;

3.  ostrzega przed powtórzeniem się przemocy, o której donoszono w 2017 r.; podkreśla, że władze Wenezueli powinny szanować wolność słowa i prawo do pokojowych zgromadzeń; ponownie wyraża zaniepokojenie podważaniem przez rząd Maduro demokratycznego mandatu wybranego zgromadzenia, którego uprawnienia i prerogatywy powinny być uznawane i respektowane; wzywa wszystkie podmioty, aby zrezygnowały ze stosowania nadmiernej, nieproporcjonalnej i masowej siły, co jest wyraźnie i jednoznacznie zabronione na mocy prawa międzynarodowego;

4.  ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem legitymizacji wyborów prezydenckich z maja 2018 r., które nie były ani wolne, ani uczciwe, ani wiarygodne; podkreśla znaczenie samostanowienia narodu wenezuelskiego oraz prawdziwego wyrażania jego demokratycznej woli; domaga się zatem zorganizowania wolnych i uczciwych wyborów w możliwie jak najwcześniejszym terminie; wzywa przywódców politycznych, by powstrzymali się od uznawania nowego prezydenta, który nie ma mandatu wyborczego, ponieważ takie uznanie może podsycać dalszy niepokój i niestabilność polityczną; zauważa, że takie uznanie narusza zasadę samostanowienia i podważa normy demokratyczne;

5.  wzywa wszystkie strony do natychmiastowego podjęcia pluralistycznego i wiarygodnego dialogu narodowego, którego celem będzie znalezienie długoterminowego i trwałego rozwiązania kryzysu wenezuelskiego; zaleca, by dialog taki mógł być wspierany przez mediację międzynarodową, co proponowały Meksyk i Urugwaj; wzywa podmioty Unii Europejskiej do pełnego zaangażowania się w działania mediacyjne; podkreśla ważną rolę, jaką w tym kontekście musi odegrać Organizacja Narodów Zjednoczonych i ramy międzynarodowe;

6.  z zadowoleniem przyjmuje sugestię Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) dotyczącą utworzenia międzynarodowej grupy kontaktowej z państwami regionu i innymi kluczowymi podmiotami, jak potwierdzono w konkluzjach Rady z dnia 15 października 2018 r., w celu ułatwienia dialogu krajowego między wszystkimi stronami, włącznie ze Zgromadzeniem Narodowym i rządem Wenezueli; podkreśla potrzebę jak najszybszego przeprowadzenia nowych wyborów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach procesu stabilizacji i przemian;

7.  wyraża głębokie zaniepokojenie, że ostatnie działania podmiotów wenezuelskich i zagranicznych będą sprzyjać dalszej polaryzacji, w tym na szczeblu międzynarodowym, i grożą przekształceniem konfliktu wenezuelskiego w zastępcze pole bitwy między potęgami międzynarodowymi, takimi jak USA, Rosja i Chiny, z zamiarem przejęcia kontroli nad wenezuelskimi zasobami ropy naftowej; alarmuje w związku z potencjalnym ryzykiem rozprzestrzenienia się przemocy i niepokojów w Wenezueli na sąsiednie kraje oraz groźbą, że ostatecznie doprowadzi to do wojny w regionie;

8.  nalega, aby unikać podwójnych standardów w odniesieniu do państw trzecich oraz aby UE i jej państwa członkowskie były konsekwentne w swoich stanowiskach wobec państw trzecich; przypomina o znaczeniu jednolitej reakcji UE jako podstawy silnej i bardziej wiarygodnej pozycji UE;

9.  wzywa wojsko i siły bezpieczeństwa do ścisłego przestrzegania swojego mandatu, tak aby wojsko mogło odgrywać konstruktywną rolę zgodnie ze swoim konstytucyjnym obowiązkiem; potępia utworzenie i działania sił paramilitarnych niezależnie od tego, kto nimi dowodzi, oraz wzywa do ich natychmiastowego rozwiązania, do szybkiego przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wszystkich popełnionych przez nie zbrodni oraz do postawienia sprawców przed sądem zgodnie z międzynarodowymi standardami;

10.  przypomina, że sytuacja uchodźców wenezuelskich wymaga długoterminowych rozwiązań; przyjmuje do wiadomości liczne wysiłki krajów sąsiednich na rzecz zapewnienia nie tylko wyżywienia i mieszkania, ale także regularnej dokumentacji prawnej, edukacji i opieki medycznej, i zachęca podmioty Unii Europejskiej, aby uczyniły to samo w odniesieniu do wszystkich uchodźców;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i władzom Wenezueli oraz Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu.

 

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności