Процедура : 2018/2998(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0088/2019

Внесени текстове :

B8-0088/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0100

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 138kWORD 51k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Комисия по икономически и парични въпроси

 
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Роберто Гуалтиери

 


Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8‑0088/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)09047),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 19 декември 2018 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 4 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 5, параграф 2 и член 82, параграф 6 от него,

–  като взе предвид член 13, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

–  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти (РТС), озаглавени „Задължение за клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура (№ 6)“, представени от европейските надзорни органи на 27 септември 2018 г., в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни подробности, свързани с освобождаването от задължението за клиринг на вътрешногрупови трансакции с субекти от групата от трети държави, когато не е прието решение за еквивалентност съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за третата държава, в която е установен този субект от групата;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, тъй като Комисията все още не е приела такива решения за еквивалентност, а първата дата за отлагане на прилагането на задължението за клиринг е 21 декември 2018 г., но също така счита, че Комисията ненужно забави приемането на този акт до 19 декември 2018 г., докато Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува своя проект на РТС още на 27 септември 2018 г.;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетите РТС не са „същите“ като проектите на РТС, представени от европейските надзорни органи (ЕНО), поради промените, въведени от Комисията в настоящия проект, и счита, че той разполага с три месеца („период на контрол“), за да възрази срещу РТС; като има предвид, че Парламентът настоятелно призовава Комисията да посочи едномесечния контролен период единствено в случаите, когато Комисията е приела проекти на ЕНО без промени, т.е. когато проектът и приетите РТС са „едни и същи“;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)

OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност