Postup : 2018/2998(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0088/2019

Předložené texty :

B8-0088/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0100

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 141kWORD 49k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Hospodářský a měnový výbor
Odpovědný poslanec: Roberto Gualtieri

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8-0088/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)09047),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 19. prosince 2018, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 4. února 2019,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1), a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(2),

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem s názvem „Povinnost clearingu podle nařízení EMIR (č. 6)“, který evropský orgán dohledu předložil dne 27. září 2018 podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že akt v přenesené pravomoci obsahuje důležité podrobnosti týkající se výjimky z povinnosti clearingu pro transakce uvnitř skupiny se subjekty skupiny ze třetích zemí v případech, kdy nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro třetí zemi, v níž je tento subjekt skupiny usazen;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že je důležité tento akt urychleně přijmout, jelikož Komise ještě nepřijala tato rozhodnutí o rovnocennosti a první odložené datum uplatňování povinnosti clearingu je 21. prosince 2018, ale také se domnívá, že Komise přijetí tohoto aktu zbytečně zdržela až na 19. prosince 2018, přičemž Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejnil svůj návrh regulačních technických norem již 27. září 2018;

C.  vzhledem k tomu, že se Parlament domnívá, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám provedeným Komisí totožné s návrhem, jenž předložil evropský orgán dohledu, a že má Parlament tři měsíce na to, aby vůči těmto normám vyslovil námitku („lhůta pro přezkum“); vzhledem k tomu, že Parlament vyzývá Komisi, aby uváděla jednoměsíční lhůtu pro přezkum toliko v případech, kdy Komise přijala návrhy evropských orgánů dohledu beze změn, tj. kdy jsou návrhy a přijaté regulační technické normy „totožné“;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí