Menetlus : 2018/2998(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0088/2019

Esitatud tekstid :

B8-0088/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0100

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 125kWORD 50k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Majandus- ja rahanduskomisjon
Vastutav parlamendiliige: Roberto Gualtieri

 


Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8‑0088/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)09047),

–  võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2018. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. veebruari 2019. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1), eriti selle artikli 5 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 6,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(2) artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste poolt 27. septembril 2018. aastal määruse (EL) nr 648/2012 artikli 5 lõike 2 alusel esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu „Clearing Obligation under EMIR (no. 6)“ (Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohane kliiringukohustus (nr 6)),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et see delegeeritud õigusakt sisaldab olulisi üksikasju, mis on seotud kolmanda riigi konsolideerimisgrupi ettevõtjatega tehtavate konsolideerimisgrupi sisetehingute kliiringukohustusest vabastamisega, kui selle kolmanda riigi suhtes, kus kõnealuse konsolideerimisgrupi ettevõtja on asutatud, ei ole vastu võetud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 13 lõike 2 kohast samaväärsust kinnitavat otsust;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament tunnistab, kui oluline on kõnealune õigusakt kiiresti vastu võtta, kuna komisjon ei ole veel selliseid samaväärsust kinnitavaid otsuseid vastu võtnud ja kliiringukohustuse kohaldamise esimene edasilükatud kuupäev oli 21. detsember 2018, kuid usub ka, et komisjon lükkas selle õigusakti vastuvõtmise tarbetult edasi kuni 19. detsembrini 2018, kuna Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldas oma regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu juba 27. septembril 2018;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid ei ole Euroopa järelevalveasutuste poolt esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõuga samad, kuna komisjon tegi eelnõusse muudatusi, ning on ühtlasi seisukohal, et parlamendil on regulatiivsetele tehnilistele standarditele vastuväidete esitamiseks aega kolm kuud (kontrolliperiood); arvestades, et parlament nõuab tungivalt, et komisjon märgiks ühekuulise kontrolliperioodi ainult juhul, kui komisjon on Euroopa järelevalveasutuste eelnõud vastu võtnud ilma muudatusteta, st kui eelnõu ja vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid on samad;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika