Menettely : 2018/2998(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0088/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0088/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0100

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 127kWORD 51k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Roberto Gualtieri

 


Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8‑0088/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)09047),

–  ottaa huomioon komission 19. joulukuuta 2018 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(2) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisten 27. syyskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittaman teknisten sääntelystandardien (RTS) luonnoksen, jonka otsikkona on ”Clearing Obligation under EMIR (no. 6)” (”EMIR-asetuksen mukainen määritysvelvollisuus (n:o 6)”),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää tärkeitä yksityiskohtaisia tietoja, jotka liittyvät kolmansien maiden konserniyhteisöjen kanssa tehtyihin konsernin sisäisiin transaktioihin sovellettavaan vapautukseen määritysvelvollisuudesta, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaista vastaavuuspäätöstä ei ole tehty sen kolmannen maan osalta, johon kyseinen konserniyhteisö on sijoittautunut;

B.  pitää tärkeänä, että tämä säädös hyväksytään nopeasti, koska komissio ei ole vielä hyväksynyt tällaisia vastaavuuspäätöksiä ja ensimmäinen lykätty määritysvelvollisuuden soveltamispäivämäärä oli 21. joulukuuta 2018, mutta katsoo myös, että komissio lykkäsi tämän säädöksen hyväksymistä tarpeettomasti 19. joulukuuta 2018 asti, vaikka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi teknisten sääntelystandardien luonnoksensa jo 27. syyskuuta 2018;

C.  katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät ole ”samoja” kuin Euroopan valvontaviranomaisten toimittama teknisten sääntelystandardien luonnos komission tähän luonnokseen tekemien muutosten vuoksi, ja katsoo, että sillä on kolme kuukautta aikaa (”tarkastuskausi”) vastustaa teknisiä sääntelystandardeja; kehottaa komissiota ilmoittamaan tarkastuskaudeksi yhden kuukauden ainoastaan tapauksissa, joissa komissio on hyväksynyt Euroopan valvontaviranomaisten luonnokset ilman muutoksia, eli kun luonnos ja hyväksytyt tekniset sääntelystandardit ”ovat samat”;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö