Procedūra : 2018/2998(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0088/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0088/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0100

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 139kWORD 49k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu, groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgais deputāts: Roberto Gualtieri

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu, groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8-0088/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)09047),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 4. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu un 82. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(2),

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu par tīrvērtes pienākumu saskaņā ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (EMIR) (Nr. 6), ko Eiropas uzraudzības iestādes iesniedza 2018. gada 27. septembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā deleģētajā aktā ir iekļauta svarīga informācija saistībā ar atbrīvojumu no tīrvērtes pienākuma attiecībā uz grupas iekšējiem darījumiem ar trešo valstu grupas vienībām, ja attiecībā uz konkrēto trešo valsti, kurā minētā grupas vienība ir reģistrēta, nav pieņemts lēmums par līdzvērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu;

B.  tā kā Parlaments atzīst šā tiesību akta ātras pieņemšanas nozīmi, jo Komisija vēl nav pieņēmusi šādus lēmumus par līdzvērtību un pirmais tīrvērtes pienākuma piemērošanas atliktais datums bija 2018. gada 21. decembris, taču arī uzskata, ka Komisija nevajadzīgi atlika šā akta pieņemšanu līdz 2018. gada 19. decembrim, lai gan Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) bija publicējusi savu RTS projektu jau 2018. gada 27. septembrī;

C.  tā kā Parlaments uzskata, ka pieņemtie RTS nav vienādi ar Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) iesniegto RTS projektu, jo Komisija minētajā projektā ieviesa izmaiņas, un tādēļ uzskata, ka tam ir trīs mēneši (“pārbaudes periods”), lai iebilstu pret minētajiem RTS; tā kā Parlaments mudina Komisiju norādīt viena mēneša pārbaudes periodu tikai tajos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi EUI projektus bez izmaiņām, t. i., ja projekts un pieņemtie RTS ir vienādi;

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika