Предложение за резолюция - B8-0089/2019Предложение за резолюция
B8-0089/2019

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

31.1.2019 - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
Комисия по икономически и парични въпроси

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Роберто Гуалтиери  

Процедура : 2018/3003(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0089/2019
Внесени текстове :
B8-0089/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0089/2019

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

(C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)09118),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 19 декември 2018 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 4 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 декември 2018 г., озаглавено „Подготовка за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: изпълнение на плана на Комисията за действие при извънредни ситуации (COM(2018)0890);

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции[1], и по-специално член 11, параграф 5 и член 82, параграф 6 от него,

–  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията[2],

–  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията[3],

–  като взе предвид член 13, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията[4],

–  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти (РТС) относно подновяването на двустранни договори, които не подлежат на двустранни маржове, представени от европейските надзорни органи на 27 ноември 2018 г., в съответствие с член 11, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни правила, свързани със сделките, сключени между контрагент, установен в Обединеното кралство, и контрагент, установен в ЕС-27, и е част от пакета от мерки при извънредни ситуации в случай на липса на споразумение за излизане на Обединеното кралство от ЕС;

Б.  като има предвид, че Парламентът е съгласен, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно да бъдат освободени някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетите РТС не са „същите“ като проектите на РТС, представени от европейските надзорни органи (ЕНО), поради промените, въведени от Комисията в настоящия проект, и счита, че той разполага с три месеца („период на контрол“), за да възрази срещу РТС; като има предвид, че Парламентът настоятелно призовава Комисията да посочи едномесечния контролен период единствено в случаите, когато Комисията е приела проекти на ЕНО без промени, т.е. когато проектът и приетите регулаторни технически стандарти са „едни и същи“;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

 

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност