Postup : 2018/3003(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0089/2019

Předložené texty :

B8-0089/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0102

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 142kWORD 50k
31.1.2019
PE631.690v01-00
 
B8-0089/2019

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))


Hospodářský a měnový výbor
Odpovědný poslanec: Roberto Gualtieri

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))  
B8-0089/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)09118),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 19. prosince 2018, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů ze dne 4. února 2019,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. prosince 2018 s názvem „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu“ (COM(2018)0890),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů(1), a zejména na čl. 11 odst. 5 a čl. 82 odst. 6 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(2),

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES(3),

–  s ohledem na článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(4),

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem pro novaci bilaterálních ujednání nepodléhajících dvoustranným maržím, který evropský orgán dohledu předložil dne 27. listopadu 2018 podle čl. 11 odst. 15 nařízení (EU) č. 648/2012,

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že uvedený akt v přenesené pravomoci obsahuje důležitá pravidla týkající se transakcí sjednaných mezi smluvní stranou usazenou ve Spojeném království a smluvní stranou usazenou v EU-27 a tvoří součást souboru nouzových opatření pro případ, že by se vystoupení Spojeného království z EU uskutečnilo bez dohody;

B.  vzhledem k tomu, že v Parlamentu panuje shoda na tom, že je pro příslušné orgány a finanční trhy důležité učinit výjimku u určitých transakcí uskutečněných na základě novace, a to na omezené období v délce 12 měsíců, pokud se smluvní strana usazená ve Spojeném království změní ve smluvní stranu usazenou v EU-27;

C.  vzhledem k tomu, že se Parlament domnívá, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám provedeným Komisí totožné s návrhem, jenž předložil evropský orgán dohledu, a že má Parlament tři měsíce na to, aby vůči těmto normám vyslovil námitku („lhůta pro přezkum“); vzhledem k tomu, že Parlament naléhavě žádá Komisi, aby jednoměsíční lhůtu pro přezkum stanovila pouze v případech, kdy Komise přijme návrhy evropského orgánu dohledu beze změn, tzn. tehdy, kdy je návrh totožný s přijatými regulačními technickými normami;

1.  prohlašuje, že vůči nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

(3)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.

(4)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Poslední aktualizace: 7. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí