Rezolūcijas priekšlikums - B8-0089/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0089/2019

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris

31.1.2019 - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu
Ekonomikas un monetārā komiteja
 

Atbildīgais deputāts: Roberto Gualtieri

Procedūra : 2018/3003(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0089/2019
Iesniegtie teksti :
B8-0089/2019
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B8-0089/2019

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris

(C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)09118),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 4. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra paziņojumu “Sagatavošanās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā: Komisijas rīcības plāna ārkārtas situācijām īstenošana” (COM(2018)0890);

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem[1], un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu un 82. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK[2],

–  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK[3],

–  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[4],

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu par to divpusējo līgumu pārjaunojumu, kuriem nepiemēro divpusējās maržas, ko Eiropas uzraudzības iestādes iesniedza 2018. gada 27. novembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 15. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā deleģētajā aktā ir ietverti svarīgi noteikumi attiecībā uz darījumiem, kuri noslēgti starp darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, un darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību ES-27, un tas ir daļa no ārkārtas pasākumu kopuma gadījumam, ja vienošanās par Brexit netiek panākta;

B.  tā kā Parlaments piekrīt tam, ka kompetentajām iestādēm un finanšu tirgiem ir svarīgi paredzēt atkāpi attiecībā uz noteiktiem darījumiem, kas izriet no pārjaunojuma, ierobežotā 12 mēnešu laikposmā, ja Apvienotajā Karalistē reģistrētais darījumu partneris tiek mainīts uz darījumu partneri ES-27 valstīs;

C.  tā kā Parlaments uzskata, ka pieņemtie RTS nav vienādi ar Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) iesniegto RTS projektu, jo Komisija minētajā projektā ieviesa izmaiņas, un tādēļ uzskata, ka tam ir trīs mēneši (“pārbaudes periods”), lai iebilstu pret minētajiem RTS; tā kā Parlaments mudina Komisiju norādīt viena mēneša pārbaudes periodu tikai tajos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi EUI projektus bez izmaiņām, t. i., ja projekts un pieņemtie regulatīvie tehniskie standarti ir vienādi;

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika