Návrh uznesenia - B8-0089/2019Návrh uznesenia
B8-0089/2019

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana

31.1.2019 - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku
Výbor pre hospodárske a menové veci

Zodpovedný poslanec: Roberto Gualtieri  

Postup : 2018/3003(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0089/2019
Predkladané texty :
B8-0089/2019
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B8‑0089/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana

(C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2018)09118),

–  so zreteľom na list Komisie z 19. decembra 2018, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. februára 2019,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. decembra 2018 s názvom Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 30. marca 2019: realizovanie krízového akčného plánu Komisie (COM(2018)0890),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[1], a najmä na jeho článok 11 ods. 5 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES[2],

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES[3],

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES[4],

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o novácii bilaterálnych zmlúv nepodliehajúcich bilaterálnym maržovým požiadavkám, ktorý predložili európske orgány dohľadu 27. novembra 2018 podľa článku 11 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže delegovaný akt obsahuje dôležité pravidlá týkajúce sa transakcií uzavretých medzi protistranou so sídlom v Spojenom kráľovstve a protistranou usadenou v krajinách EÚ-27 a je súčasťou balíka krízových opatrení pre prípad brexitu bez dohody;

B.  keďže Parlament súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité stanoviť výnimku na určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27;

C.  keďže Parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy sa nezhodujú s návrhom regulačných technických predpisov predloženým európskymi orgánmi dohľadu (ESA) z dôvodu zmien, ktoré Komisia zavádza v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietky voči týmto regulačným technickým predpisom; keďže Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovovala jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijme návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú zhodné;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 8. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia