Förslag till resolution - B8-0089/2019Förslag till resolution
B8-0089/2019

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt

31.1.2019 - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ansvarig ledamot: Roberto Gualtieri  

Förfarande : 2018/3003(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0089/2019
Ingivna texter :
B8-0089/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0089/2019

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt

(C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)09118),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 19 december 2018, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 4 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 december 2018 Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: genomförande av kommissionens beredskapsplan (COM(2018)0890),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister[1], särskilt artiklarna 11.5 och 82.6,

–  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG[2],

–  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG[3],

–  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG[4],

–  med beaktande av det förslag till tekniska standarder för tillsyn i fråga om novation av bilaterala avtal som inte omfattas av bilaterala marginalsäkerheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna lade fram den 27 november 2018, i enlighet med artikel 11.15 i förordning (EU) nr 648/2012,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den delegerade akten innehåller viktiga regler avseende transaktioner mellan en motpart som är etablerad i Förenade kungariket och en motpart som är etablerad i EU-27, och ingår i paketet med beredskapsåtgärder i händelse av att inget avtal nås för brexit.

B.  Europaparlamentet håller med om att det är viktigt för behöriga myndigheter och finansmarknader att undanta vissa transaktioner som är en följd av en novation under en begränsad period på 12 månader om motparten i Förenade kungariket byts ut mot en motpart inom EU-27.

C.  Europaparlamentet anser inte att de antagna tekniska standarderna för tillsyn är ”samma sak” som det förslag till tekniska standarder för tillsyn som har lagts fram av de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), eftersom kommissionen har infört ändringar i förslaget, och anser att det har tre månader på sig (granskningsperioden) att invända mot de tekniska standarderna för tillsyn. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ange en månads granskningsperiod endast i de fall när kommissionen har antagit ESA-myndigheternas förslag utan ändringar, det vill säga när förslaget och de antagna tekniska standarderna för tillsyn är ”samma sak”.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 6 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy