Menettely : 2018/3004(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0090/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0090/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0101

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 127kWORD 50k
31.1.2019
PE631.691v01-00
 
B8-0090/2019

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))


Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Roberto Gualtieri

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))  
B8‑0090/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)09122),

–  ottaa huomioon komission 19. joulukuuta 2018 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon 19. joulukuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen Euroopan unionista 30. maaliskuuta 2019: Komission varautumissuunnitelman täytäntöönpano (COM(2018)0890),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(2) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 8. marraskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan nojalla toimittaman luonnoksen niiden sopimusten uudistamista koskevista teknisistä sääntelystandardeista (RTS), joiden osalta selvitysvelvollisuus ei ole vielä tullut voimaan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää tärkeitä sääntöjä, jotka koskevat liiketoimia, jotka on tehty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen ja 27 jäsenvaltion EU:hun sijoittautuneen vastapuolen välillä, ja että se on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla varaudutaan siihen, että brexit toteutuu ilman sopimusta;

B.  hyväksyy sen, että toimivaltaisten viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden on tärkeää vapauttaa tietyt uudistamisesta johtuvat liiketoimet 12 kuukauden määräajaksi, jos Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli vaihdetaan 27 jäsenvaltion EU:hun sijoittautuneeksi vastapuoleksi;

C.  katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät ole ”samoja” kuin teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka Euroopan valvontaviranomaiset ovat toimittaneet, komission tähän luonnokseen tekemien muutosten vuoksi, ja katsoo, että sillä on kolme kuukautta aikaa (”tarkastuskausi”) vastustaa teknisiä sääntelystandardeja; kehottaa komissiota ilmoittamaan tarkastuskaudeksi yhden kuukauden ainoastaan tapauksissa, joissa komissio on hyväksynyt Euroopan valvontaviranomaisten luonnokset ilman muutoksia, eli kun luonnos ja hyväksytyt tekniset sääntelystandardit ”ovat samat”;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö