Procedūra : 2018/3004(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0090/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0090/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0101

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 139kWORD 49k
31.1.2019
PE631.691v01-00
 
B8-0090/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))


Ekonomikas un monetārā komiteja
Atbildīgais deputāts: Roberto Gualtieri

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))  
B8-0090/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)09122),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 4. februāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 19. decembra paziņojumu “Sagatavošanās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā: Komisijas rīcības plāna ārkārtas situācijām īstenošana” (COM(2018)0890),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu un 82. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(2),

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu par to līgumu pārjaunojumu, kuriem tīrvertes pienākums vēl nav stājies spēkā, ko Eiropas uzraudzības iestādes iesniedza 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā deleģētajā aktā ir ietverti svarīgi noteikumi attiecībā uz darījumiem, kuri noslēgti starp darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, un darījumu partneri, kas veic uzņēmējdarbību ES-27, un tas ir daļa no ārkārtas pasākumu kopuma gadījumam, ja vienošanās par Brexit netiek panākta;

B.  tā kā Parlaments piekrīt tam, ka kompetentajām iestādēm un finanšu tirgiem ir svarīgi paredzēt atkāpi attiecībā uz noteiktiem darījumiem, kas izriet no pārjaunojuma, ierobežotā 12 mēnešu laikposmā, ja Apvienotajā Karalistē reģistrētais darījumu partneris tiek mainīts uz darījumu partneri ES-27 valstīs;

C.  tā kā Parlaments uzskata, ka pieņemtie RTS nav vienādi ar Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) iesniegto RTS projektu, jo Komisija minētajā projektā ieviesa izmaiņas, un tādēļ uzskata, ka tam ir trīs mēneši (“pārbaudes periods”), lai iebilstu pret minētajiem RTS; tā kā Parlaments mudina Komisiju norādīt viena mēneša pārbaudes periodu tikai tajos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi EUI projektus bez izmaiņām, t. i., ja projekts un pieņemtie regulatīvie tehniskie standarti ir vienādi;

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika