Procedură : 2018/3004(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0090/2019

Texte depuse :

B8-0090/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0101

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 131kWORD 50k
31.1.2019
PE631.691v01-00
 
B8-0090/2019

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))


Comisia pentru afaceri economice și monetare
Deputat responsabil: Roberto Gualtieri

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))  
B8‑0090/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)09122),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 19 decembrie 2018 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 4 februarie 2019,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 19 decembrie 2018 intitulată „Pregătirea pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: punerea în aplicare a planului de contingență al Comisiei” (COM(2018)0890),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 5 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare privind novația contractelor pentru care obligația de compensare nu a produs încă efecte, transmis de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe la 8 noiembrie 2018, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține norme importante privind tranzacțiile încheiate între o contraparte stabilită în Regatul Unit și o contraparte stabilită în UE-27 și face parte din pachetul de măsuri de contingență în cazul unui Brexit fără acord;

B.  întrucât Parlamentul înțelege că este important ca autoritățile competente și piețele financiare să scutească anumite tranzacții rezultate în urma unei novații, pe o perioadă limitată de 12 luni, în cazul în care contrapartea stabilită în Regatul Unit se transformă într-o contraparte cu sediul în UE-27;

C.  întrucât Parlamentul consideră că standardele tehnice de reglementare adoptate nu sunt „identice” cu proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat de autoritățile europene de supraveghere (AES) ca urmare a modificării proiectului respectiv de către Comisie și consideră că are la dispoziție trei luni („perioada de control”) pentru a formula obiecțiuni la standardele tehnice de reglementare; întrucât Parlamentul îndeamnă Comisia să indice perioada de control de o lună numai în cazurile în care Comisia a adoptat proiectele AES fără modificări, adică atunci când proiectul și standardele tehnice de reglementare adoptate sunt „identice”,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

(1)

JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Ultima actualizare: 6 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate