Förslag till resolution - B8-0090/2019Förslag till resolution
B8-0090/2019

  REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt

  31.1.2019 - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

  i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen
  Utskottet för ekonomi och valutafrågor

  Ansvarig ledamot: Roberto Gualtieri

  Förfarande : 2018/3004(DEA)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0090/2019
  Ingivna texter :
  B8-0090/2019
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B8‑0090/2019

  Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt

  (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)09122),

  –  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 19 december 2018, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

  –  med beaktande av skrivelsen av den 4 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

  –  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 december 2018 Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: genomförande av kommissionens beredskapsplan (COM(2018)0890),

  –  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister[1], särskilt artiklarna 5.2 och 82.6,

  –  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG[2],

  –  med beaktande av det förslag till tekniska standarder för tillsyn vid novation av avtal för vilka clearingkravet ännu inte har fått verkan som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lade fram den 8 november 2018, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) nr 648/2012,

  –  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

  –  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den delegerade akten innehåller viktiga regler avseende transaktioner mellan en motpart som är etablerad i Förenade kungariket och en motpart som är etablerad i EU-27, och ingår i paketet med beredskapsåtgärder i händelse av att inget avtal nås för brexit.

  B.  Europaparlamentet håller med om att det är viktigt för behöriga myndigheter och finansiella marknader att undanta vissa transaktioner som är en följd av en novation under en begränsad period på 12 månader om motparten i Förenade kungariket byts ut mot en motpart inom EU-27.

  C.  Europaparlamentet anser inte att de antagna tekniska standarderna för tillsyn är ”samma sak” som de förslag till tekniska standarder för tillsyn som har lagts fram av Europeiska tillsynsmyndigheten, eftersom kommissionen har infört ändringar i förslaget, och anser att det har tre månader på sig (granskningsperioden) att invända mot de tekniska standarderna för tillsyn. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ange en månads granskningsperiod endast i de fall när kommissionen har antagit Europeiska tillsynsmyndighetens förslag utan ändringar, det vill säga när förslaget och de antagna tekniska standarderna för tillsyn är ”samma sak”.

  1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

   

  Senaste uppdatering: 5 februari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy