Návrh usnesení - B8-0097/2019Návrh usnesení
B8-0097/2019

  NÁVRH USNESENÍ o politických výzvách a strategiích pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí

  6.2.2019 - (2018/2782(RSP))

  předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0006/2019
  v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu,

  Daniela Aiuto za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


  Postup : 2018/2782(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0097/2019
  Předložené texty :
  B8-0097/2019
  Přijaté texty :

  B8‑0097/2019

  Usnesení Evropského parlamentu o politických výzvách a strategiích pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí

  (2018/2782(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8, 9, 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  –  s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie,

  –  s ohledem na chartu proti rakovině, která byla přijata dne 4. února 2000 v Paříži během prvního světového summitu proti rakovině[1],

  –  s ohledem na doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny[2],

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. června 2009 nazvané „Evropské partnerství pro boj proti rakovině“ (COM(2009)0291),

  –  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. září 2014 o provádění sdělení Komise ze dne 24. června 2009 o evropském partnerství pro boj proti rakovině a druhé zprávě o provádění nařízení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) (COM(2014)0584),

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o rakovině prsu v Evropské unii[3],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2006 o rakovině prsu v rozšířené Evropské unii[4],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii[5],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2010 ke sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním[6],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o prevenci nemocí žen spojených s věkem[7],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu[8],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS[9],

  –  s ohledem na publikaci z roku 2017 vydanou společnou akcí CanCon Cancer Control pod názvem „European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control“ (Evropský průvodce ke zlepšení kvality v oblasti komplexní kontroly rakoviny),

  –  s ohledem na publikaci Společného výzkumného střediska Evropské komise z roku 2017 s názvem „Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives“ (Zpráva o evropském průzkumu provádění zařízení specializovaných na léčbu rakoviny prsu: informace na podporu iniciativy ECIBC s ohledem na politiky a iniciativy v oblasti péče o rakovinu prsu),

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o vadných silikonových prsních implantátech od francouzské společnosti PIP[10],

  –  s ohledem na stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) o bezpečnosti silikonových prsních implantátů vyrobených společností Poly Implant Prothèse (PIP), které bylo zveřejněno dne 1. února 2012[11],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2001 o peticích o silikonových implantátech prohlášených za přípustné (petice 0470/1998 a 0771/1998))[12] a zejména s ohledem na nedávno obdrženou petici 0663/2018 o mamární protetice a o účincích na zdraví žen,

  –  s ohledem na otázku položenou Komisi o politických výzvách a strategiích pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (O-000134/2018 – B8‑0006/2019),

  –  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

  –  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie uznává právo jednotlivců na přístup k preventivní zdravotní péči a právo obdržet lékařskou péči;

  B.  vzhledem k tomu, že u každého třetího Evropana se v průběhu jeho života rozvine rakovina a každý rok na rakovinu v EU umírá asi 1,3 milionu lidí, což představuje asi 26 % všech úmrtí[13];

  C.  vzhledem k tomu, že rakovina plic je hlavní příčinou mortality z důvodu rakoviny v EU, následuje rakovina tlustého střeva a konečníku a rakovina prsu;

  D.  vzhledem k tomu, že rakovina a s ní související současný výskyt dalších nemocí postihuje ženy i muže, ale pro každé pohlaví jsou typické jiné druhy rakoviny a liší se přístup k diagnostice a prevenci, a je tedy zapotřebí cílené politiky;

  E.  vzhledem k tomu, že hlavní formy rakoviny postihující ženy jsou rakovina prsu, rakovina dělohy a rakovina děložního čípku; vzhledem k tomu, že rakovina prsu je nejčastější formou rakoviny, která má v ženské populaci za následek úmrtí, a to nejen v EU (16 %), ale i v celosvětovém měřítku;

  F.  vzhledem k tomu, že z údajů vyplývá, že až polovině všech úmrtí způsobených rakovinou je možné zabránit[14], pokud se rakovina odhalí včas a vhodným způsobem se léčí;

  G.  vzhledem k tomu, že míra přežití u pacientů trpících rakovinou prsu může dosáhnout až 80 % v případě, že je diagnostikována v raném stadiu a včas léčena;

  H.  vzhledem k tomu, že ženy trpící rakovinou se také často musejí vypořádat se závažnými a často podceňovanými psychologickými problémy, zejména v případě provedení mastektomie nebo hysterektomie;

  I.  vzhledem k tomu, že rakovina může mít negativní tělesné následky a důsledky pro plodnost, např. bolest, lymfedémy atd.;

  J.  vzhledem k tomu, že rakovina má nepříznivé dopady na osobní, sociální a profesní život žen a zasazuje tvrdou ránu jejich sebevědomí a sebepřijetí;

  K.  vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost ženám a mužům, kteří trpí rakovinou a s ní souvisejícím současným výskytem dalších nemocí a již čelí specifickým výzvám kvůli své nemoci a v souvislosti s rodinnými povinnostmi spočívajícími v péči o děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením;

  L.  vzhledem k tomu, že každá žena musí mít všeobecný a rovnoprávný přístup ke zdravotním službám, zejména v oblasti screeningu, ošetření a bezplatné a vysoce kvalitní podpory ve fázi po skončení léčby, a to bez ohledu na místo bydliště, sociální postavení, povolání, kulturu nebo jakékoliv jiné faktory; vzhledem k tomu, že tak tomu však ve skutečnosti není a stále více žen čelí potížím nebo nemohou využívat těchto služeb z důvodu politik úsporných opatření a jejich dopadu na veřejné zdravotnictví v členských státech;

  M.  vzhledem k tomu, že včasné odhalení rakoviny díky lékařským prohlídkám může zachránit životy těch, kteří jí trpí; vzhledem k tomu, že je proto mimořádně důležité zlepšit přístup k preventivním opatřením, která jsou k dispozici formou lékařských kontrolních vyšetření;

  N.  vzhledem k tomu, že i dnes jsou pro EU nadále typické významné rozdíly jak uvnitř členských států, tak mezi nimi; v soukromém a veřejném prostředí, ve venkovských a městských oblastech, v regionech a ve městech, ale i mezi nemocnicemi v tomtéž městě, pokud jde o kvalitu poskytované léčby; vzhledem k tomu, že členské státy mají značně odlišné systémy zdravotnictví a rovněž standardy se liší; vzhledem k tomu, že existuje značný rozdíl v incidenci a mortalitě mezi střední a východní Evropou a evropským průměrem; vzhledem k tomu, že odpovědnost za organizaci systémů zdravotnictví a poskytování diagnózy a léčby rakoviny mají jednotlivé členské státy; vzhledem k tomu, že skvělou přidanou hodnotu představuje spolupráce a výměna osvědčených postupů na úrovni EU;

  O.  vzhledem k tomu, že jakákoliv úspěšná cesta k vyléčení rakoviny a s ní souvisejících současně se vyskytujících dalších nemocí by měla zohlednit zvláštní potřeby žen a mužů a zjištěné rozdíly mezi nimi, pokud jde o prevenci a léčbu pacientů s rakovinou, jakož i inkluzivní komunikaci mezi pacienty, osobami, které rakovinu přežily, rodinnými příslušníky a pečujícími osobami, zdravotnickým personálem a vědci;

  P.  vzhledem k tomu, že stále chybí holistická léčba pacientů s rakovinou a že struktura léčby je často rigidní a neodráží potřeby žen, zejména mladých žen a žen ze skupiny LGBTIQ+;

  Q.  vzhledem k tomu, že dotčené ženy a muži by měli mít přístup v každé fázi k přesným informacím o své nemoci, jakož i k prevenci, kvalitnímu screeningu, diagnóze, sledování a léčbě, ale také k podpoře po zotavení;

  R.  vzhledem k tomu, že různé formy léčby rakoviny mají závažné důsledky, a to jak po tělesné stránce, tak po stránce psychologické, a vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit pacientům a jejich rodinám vysokou kvalitu života tím, že se jim nabídne vhodná podpora a pomoc uzpůsobená na míru jejich konkrétní situaci a jejich zvláštním potřebám;

  S.  vzhledem k tomu, že dopad rakoviny na lidské životy a lidské utrpení je velmi zneklidňující a pro záchranu životů je možné udělat mnohem více tím, že se budou sdílet zdroje, znalosti a stávající technologie;

  T.  vzhledem k tomu, že ženy a muži jsou postiženi rakovinou různě a že ženy, které rakovinu přežily, mohou čelit specifickým potížím při návratu do zaměstnání, vzdělávání nebo v rodinném životě; vzhledem k tomu, že z důkazů vyplývá, že včasné psychosociální intervence mají pozitivní dopad v oblasti podpory osob, které rakovinu přežily a které mají problémy spojené se zaměstnáním; vzhledem k tomu, že by měla být vyvinuta psychosociální a pracovní rehabilitace založená na přístupu orientovaném na člověka, který zohledňuje rovnost žen a mužů;

  U.  vzhledem k tomu, že každý rok dostanou tisíce žen prsní protézy ze zdravotních nebo estetických důvodů nebo někdy z kombinace obou, aniž jsou skutečně zvážena rizika předtím, než se tyto implantáty doporučí pacientům; vzhledem k tomu, že případ společnosti PIP zaměřil veškerou pozornost na jednoho výrobce, aniž by byly šířeji a důkladněji prozkoumány jiné subjekty; vzhledem k tomu, že výrobci prsních implantátů (jiní výrobci než firma PIP) neposkytují žádné informace o složení a méně a více závažných nepříznivých účincích silikonového gelu používaného pro tyto účely farmaceutickým průmyslem; vzhledem k tomu, že výrobci nejsou schopni zaručit 100% kohezivnost protézy a že problém uvolňování gelu z protéz stále nebyl vyřešen; vzhledem k tomu, že míra případů prasknutí a invazivní rizika silikonu v celém těle jsou skutečným problémem; vzhledem k tomu, že chirurgové mají nabízet alternativy prsních implantátů, protože jde o téměř nevratnou formu zákroku, který může vést ke zmrzačení i k vážným zdravotním problémům u žen, a to včetně nádorových onemocnění a s nimi souvisejícím výskytem dalších nemocí; vzhledem k tomu, že v několika zprávách byla zjištěna přímá souvislost mezi používáním silikonových implantátů a anaplastickým velkobuněčným lymfomem (ALCL), což je vzácný typ nehodgkinova lymfomu, který měl za následek nejméně 14 úmrtí z více než 409 zaznamenaných případů; vzhledem k tomu, že v roce 2017 registrovalo nizozemské sdružení SVS/Meldpunt 4 898 pacientů s prsními implantáty;

  V.  vzhledem k tomu, že na zdraví mají vliv faktory životního prostředí, přičemž některé známé karcinogeny přispívají k vyššímu riziku, a to zvláště u žen;

  W.  vzhledem k tomu, že naděje dožití bude představovat v budoucnu vědecký, demografický a lékařský problém, přičemž ženy obecně žijí déle než muži;

  X.  vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní výzkum týkající se příčin vzniku a léčby rakoviny je klíčem ke zlepšení prevence, diagnózy, úspěšné léčby a řízení stávající patologie;

  Y.  vzhledem k tomu, že chtějí-li pacienti obdržet nejlepší dostupnou péči v případě některých druhů nádorových onemocnění, může být nutné, aby vycestovali ze svého regionu nebo členského státu, aby se mohli podrobit život zachraňujícím úkonům; vzhledem k tomu, že pacienti, kteří potřebují léčbu v zemích mimo EU, mohou čelit významným překážkám v přístupu ke včasné léčbě;

  Z.  vzhledem k tomu, že ženy tvoří většinu pracovníků v některých odvětvích a jsou často více ohroženy tím, že se u nich rozvine rakovina v souvislosti s prací, a to kvůli expozici karcinogennímu materiálu;

  1.  vítá dosažený pokrok, pokud jde o míru včasného odhalení, která zvýšila míru přežití u pacientů s rakovinou prsu, a upozorňuje na to, že by všechny členské státy měly usilovat o zlepšení léčby jiných druhů rakoviny, např. rakoviny vaječníků a rakoviny děložního čípku a s nimi souvisejících současně se vyskytujících dalších nemocí;

  2.  poukazuje na to, že rakovina prsu je nejčasnější rakovinou u žen v EU, která končí smrtí, po ní následuje rakovina plic, rakovina tlustého střeva a konečníku a rakovina slinivky, zatímco u mužů zůstává nejběžnější rakovina prostaty a plic;

  3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále považovaly boj proti rakovině za prioritu v oblasti zdravotní politiky a aby vypracovaly a zavedly do praxe komplexní strategii EU a na důkazech založené nákladově efektivní politiky proti rakovině a souvisejícím dalším nemocem, které se vyskytují současně s rakovinou; zdůrazňuje, že tyto politiky by měly zohlednit zvláštní potřeby žen a mužů prostřednictvím shromáždění přesných a komplexních údajů o incidenci/přežití rakoviny, které budou rozděleny podle pohlaví, aby se zajistilo, že jsou na pacienty trpící rakovinou zaměřená konkrétní opatření a současně se provádí výzkum, zahajují se preventivní opatření proti konkrétním druhům rakoviny a poskytuje se přístup k přesným informacím, screeningu, diagnóze, monitorování, léčbě a podpoře ve fázi po skončení léčby s cílem zaručit lékařskou zdravotní péči;

  4.  zdůrazňuje, že k vypracování účinné strategie EU proti rakovině může přispět spolupráce na evropské úrovni spolu s účinným využitím fondů EU; vyzývá Komisi, aby prozkoumala politické trendy v různých zemích v oblasti péče o pacienty s nádorovými onemocněními, jež postihují převážně ženy, s cílem určit, které politické přístupy vedou k nejvyšším mírám přežití rakoviny, a s cílem předložit doporučení členským státům ohledně vytváření a podpory vysoce kvalitních systémů péče o pacienty s rakovinou, která budou uvádět normy pro programy screeningu rakoviny v EU, jež budou společné pro všechny členské státy; vyzývá proto Komisi, aby sloužila jako platforma pro výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o modely péče o pacienty s rakovinou a normy pro programy léčby rakoviny, jež budou uzpůsobeny individuální situaci a finančním možnostem s cílem vytvořit synergie, pokud jde o řešení společných výzev;

  5.  vyzývá Komisi, aby posílila své úsilí zlepšit v celé EU koordinaci v oblasti výzkumu rakoviny u žen, která je v celé EU velmi roztříštěná a odlišná; vyzývá Komisi, aby lépe využívala Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (iPAAC), a dosáhla tak lepší koordinace, zejména pokud jde o rakovinu vaječníků;

  6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily osvětové kampaně týkající se nádorových onemocnění, která neúměrně postihují ženy, a způsobů prevence rakoviny a aby poskytly informace o faktorech životního stylu, které je možné upravit, a docílit tak prevence, jako jsou změny stravovacích návyků, spotřeba alkoholu a cvičení; zdůrazňuje, že tyto kampaně by měly ženy vybídnout, aby se zúčastnily programů screeningu rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku;

  7.  vybízí členské státy, aby přijaly opatření na vytvoření programů a kampaní v oblasti zdravotního vzdělávání a gramotnosti, jejichž cílem by bylo posílit postavení žen a dívek a vedle poskytnutí veřejných, komplexních a bezplatných zdravotnických služeb je vybavit prostředky, jak provádět péči o své vlastní tělo napříč celým zdravotním spektrem;

  8.  vyzývá členské státy, aby spolupracovaly na prevenci rakoviny tím, že v plném rozsahu provedou Evropský kodex proti rakovině[15];

  9.  zdůrazňuje zvláštní situaci mužů, zejména trans mužů, kteří trpí rakovinou prsou nebo rakovinou dělohy; vybízí členské státy, aby zajistily poskytování služeb v oblasti duševního zdraví, které budou uzpůsobeny tak, aby pomohly vypořádat se se stresem, kteří tito lidé mohou zakoušet; zdůrazňuje význam informování lékařského nebo nelékařského personálu o tomto druhu situace formou vhodné odborné přípravy;

  10.  opakuje, že je zapotřebí šířit zvláštní a přesné materiály, a vyzývá Komisi a členské státy, ale prováděly osvětové kampaně uzpůsobené různým druhům rakoviny a různým skupinám pacientů, ať už jde o ženy, nebo muže, a to s ohledem na všechny základní faktory, jako je rodinná anamnéza, věk, socioekonomický status nebo místo bydliště;

  11.  konstatuje, že jedna třetina obyvatel stále nemá možnost využít vysoce kvalitní registraci pacientů s rakovinou, především pak v regionech vyznačujících se nejomezenějšími zdroji a nejhorším zdravotním stavem; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily své úsilí o vytvoření registrů pacientů s rakovinou;

  12.  opakuje, že shromažďování údajů o činnostech v oblasti screeningu rakoviny by mělo být provázáno s evropským dotazníkovým šetřením Eurostatu o zdravotním stavu (EHIS) a vnitrostátními dotazníkovými šetřením o zdravotním stavu s cílem získat přesnější informace o počtu osob, které jej využily, a o intervalech, jak pokud jde o spontánní screening, tak pokud jde o organizovaný screening;

  13.  vyzývá Komisi a členské státy, ale zahájily provádění informačních a osvětových kampaní na středních školách, které se budou týkat lidského papillomaviru (HPV), s cílem informovat dívky a mladé ženy o této infekci;

  14.  vybízí členské státy, aby podporovaly vytvoření moderních center, která nabízejí specializovanou psychologickou pomoc onkologickým pacientům prostřednictvím kvalifikovaných techniků intermediární péče, psychologů a jiných lékařských pracovníků s cílem zabývat se zvláštními potřebami pacientů s rakovinou během jejich léčby prostřednictvím různých forem psychologické podpory; konstatuje, že setrvalý technický vývoj v oblasti lékařství má za následek, že se lékařský personál musí setrvale vzdělávat, což je nezbytné pro včasné odhalení a kvalitu léčby;

  15.  vybízí členské státy, aby posílily rozvoj komunitní péče s cílem zahrnout širší spektrum služeb, jež potřebují pacienti, kteří rakovinu přežili, a lidé s chronickými onemocněními; zdůrazňuje, že komunitní péče by měla být rozvíjena s ohledem na hledisko rovnosti žen a mužů, aby byly uspokojeny zvláštní potřeby žen, které rakovinu přežily, při návratu do vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnání a rodinného života, a to s ohledem na jejich psychosociální potřeby;

  16.  vítá podporu Komise při vypracovávání evropského program záruky kvality pro služby v oblasti rakoviny prsu; konstatuje, že tento program by měl poskytovat pokyny k rehabilitaci, životě po překonání rakoviny a paliativní péči, a to se zvláštním důrazem na potřeby pacientek s rakovinou a žen, které rakovinu přežily a jež se nacházejí ve zranitelných situacích;

  17.  vyzývá členské státy, aby zlepšily přístup k včasnému screeningu prostřednictvím účinnějšího financování a většího množství zdrojů a aby zahájily osvětové kampaně, které vybídnou všechny ohrožené skupiny, aby využily bezplatných včasných lékařských kontrolních vyšetření;

  18.  vyzývá členské státy, aby využily fondů EU, jako jsou evropské strukturální fondy a Fond soudržnosti a nástroje Evropské investiční banky, mimo jiné s cílem vytvořit centra se zajištěnou kvalitou screeningu, prevence a léčby, která jsou snadno dostupná pro všechny pacienty;

  19.  vyzývá členské státy, aby s podporou Komise a s využitím různých možností financování EU poskytly finanční prostředky na služby, které podporují rodiny, jejichž jeden člen trpí rakovinou, včetně rodinného poradenství a poradenství v souvislosti s plodností pro pacienty s rakovinou a jejich rodiny;

  20.  naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala opatření k plné podpoře strategie Světové zdravotnické organizace na vymýcení rakoviny děložního čípku;

  21.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v plném rozsahu provedly stávající právní rámec, zejména v oblasti sledování, vigilance a inspekcí, pokud jde o používání vysoce rizikových zdravotnických prostředků a jejich dopad na zdraví žen; vyzývá je také, aby byla dále rozvíjena opatření, která zaručí bezpečnost prsních implantátů; domnívá se, že je naléhavě zapotřebí důkladné posouzení rizik spojených s těmito implantáty, a to především s přihlédnutím k případům rakoviny u žen, zejména pokud jde o anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL);

  22.  vyzývá k vytvoření vyšetřovacího výboru, který by prozkoumal dopad silikonových implantátů na zdraví žen, a zejména možnou souvislost s formami rakoviny a s ní souvisejícím současným výskytem dalších nemocí;

  23.  požaduje, aby se věnovala větší pozornost a zdroje včasnému odhalení a základnímu výzkumu rakoviny vaječníků;

  24.  naléhavě vyzývá Komisi, aby stanovila za prioritu opatření k odstranění rozdílu mezi střední a východní Evropou a evropským průměrem, pokud jde o incidenci a mortalitu u nádorových onemocnění vaječníků a děložního čípku tím, že odstraní strukturální nerovnosti mezi zeměmi prostřednictvím organizace účinných a nákladově efektivních služeb screeningu rakoviny;

  25.  vyzývá členské státy, aby se též zaměřily na zlepšení kvality života žen a mužů, kteří trpí rakovinou nebo s ní souvisejícím současným výskytem dalších nemocí a jejich onemocnění nemohou být vyléčena, například formou podpory hospicového hnutí;

  26.  vítá návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem pracovníků a pečujících osob, který předložila Komise; v této souvislosti zdůrazňuje význam práv jednotlivce na dovolenou a na žádost o pružné uspořádání pracovní doby, které může vyřešit zvláštní výzvy, s nimiž se potýkají pracující rodiče anebo pečující osoby, které se starají o příbuzného, jenž trpí rakovinou a s ní souvisejícími současně se vyskytujícími dalšími nemocemi;

  27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

   

  Poslední aktualizace: 11. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí