Postup : 2018/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0099/2019

Předložené texty :

B8-0099/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 50k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0005/2019

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o citelném odporu vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke za skupinu ECR

Návrh usnesení Evropského parlamentu o citelném odporu vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), podle kterého Unie „podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“,

–  s ohledem na článek 168 SFEU o veřejném zdraví a zejména na odstavec 7 tohoto článku, který stanoví, že „při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech(1),

–  s ohledem na otázku Komisi o citelném odporu vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rovnosti žen a mužů bylo v Evropské unii do značné míry dosaženo, avšak zbývá vyřešit důležité otázky, jako jsou rozdíly v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, násilí na ženách, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, zastoupení žen v politice a vědě a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem;

B.  vzhledem k tomu, že tvorba a provádění politik v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv a v oblasti sexuální osvěty ve školách přísluší členským státům;

C.  vzhledem k tomu, že EU, která je ve veškeré své činnosti povinna prosazovat rovnost žen a mužů, by měla jednat tam, kde má příslušnou pravomoc v souladu se Smlouvami, avšak může také přispět k prosazování osvědčených postupů mezi členskými státy v jiných oblastech;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že v posledních letech bylo v některých klíčových iniciativách týkajících se odstranění rozdílů v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a zastoupení žen ve veřejném životě dosaženo jen malého pokroku; žádá proto všechny příslušné orgány EU, aby zajistily, že během několika následujících let bude dosaženo pokroku výrazného;

2.  upozorňuje na to, že všechny členské státy násilí na ženách trestají, a přece ze statistik jasně vyplývá, že počet případů takového násilí je v mnoha z nich na vzestupu; žádá členské státy, aby úsilí o odstranění násilí páchaného na ženách zvýšily a zejména se zaměřily na sexuální násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucené sňatky mladých dívek;

3.  žádá členské státy, aby při navrhování svých strategií a politik v oblasti zdraví vždy zohledňovaly nejlepší zájmy a specifické potřeby žen;

4.  zejména upozorňuje na problém stereotypů a sexualizaci obrazu žen, jimiž by se měly zabývat všechny příslušné orgány, a to i prostřednictvím vzdělávacích programů členských států;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Agentuře Evropské unie pro základní práva a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

(1)

Úř. věst. C 468, 15.12.2016, s. 66.

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí