Διαδικασία : 2018/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0099/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0099/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 51k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0005/2019

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τα φαινόμενα αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα φαινόμενα αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που ορίζει ότι η Ένωση επιδιώκει «να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη δημόσια υγεία, και ιδίως την παράγραφο 7, η οποία ορίζει ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα φαινόμενα αντίδρασης στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση, όπως το χάσμα μεταξύ των φύλων ως προς τους μισθούς και τις συντάξεις, η βία κατά των γυναικών, οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και στην επιστήμη, η ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κ.λπ.,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα καθώς και για τη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, η οποία οφείλει να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να ενεργεί στους τομείς στους οποίους, βάσει των Συνθηκών, έχει αρμοδιότητα, αλλά ότι μπορεί επίσης να συμβάλλει στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε άλλους τομείς·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος σε ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων ως προς τους μισθούς και τις συντάξεις, την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την εκπροσώπηση των γυναικών στον δημόσιο βίο· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν την επίτευξη ουσιαστικής προόδου εντός των προσεχών ετών·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη τιμωρούν τη βία κατά των γυναικών· ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία καθίσταται σαφές ότι σε πολλά κράτη μέλη τα κρούσματα βίας αυξάνονται· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική βία, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τους καταναγκαστικούς γάμους νεαρών κοριτσιών·

3.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών και των πολιτικών τους στον τομέα της υγείας να λαμβάνουν πάντα υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών·

4.  εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο πρόβλημα των στερεοτύπων και της αναπαράστασης των γυναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κρατών μελών·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 66.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου